Volume 1

Page 11

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

במבוא הספר הקורא! בטרם תעבור את הסף (להשתהות אתי לשעה קלה בשער הספר ואנסה להעמידך על דרך עריכתו וביצועו. בגשתי אל הוצאת ספר כזה לא נעלם ממני, כי הטלתי על עצמי מעמסה כבדה - גם מבחינת האחריות לנושא, גם מבחינה טכנית וכספית. וכובד המעמסה היה לאו דוקא בצד הטככי והכספי, ולאו דוקא ברבוי החומר, אלא בחטויבותו ההיסטורית והישובית-הלאומית.אמרתי לעצמי: מפעל אשר כזה ראוי לו שיעשה על-ידי חבר מומחים, כי הרי עליו לחשוף את יסודות בניננו, למען יוכל ההיסטוריון הבא לבנות עליהם בבטחה את מסקנותיו; למען יוכל המספר והמשורר למצוא את החומר המתאים, הספוג אמת היסטורית ואמת אמנותית רבת ההשראה, לכתוב בו את האפוס של התישבותנו החדשה. על כל צליליה. צבעיה, הדי גבורתה הרוחנית והגופנית כאחד. אני שאלתי ואני השיבותי לעצמי : אם נחכה לאותו חבר-מומחים כועדים, כהחלטות. למגביות - יידחה המפעל. לעידן ועידנים. טחנות הצבור טוחנות תמיד לאט, אולי ביתר ביטחה; ברם, לא תמיד יוצא שכר האטיות בהפסדו של המפעל הנדחה והולך. יש ענינים שדוקא הנחשון עשוי לטפל בהם בהצלחה ואחד הענינים הוא. לדעתי, הספר אטור לפנינו. כי דוקא כאן לא תצמח לענין טובה מהאטיות הטבעית של הצבור. הזמן דוחק. אנו עומדים על סיפה של תקופה חדשה; תקופת-בראשית חדשה, שתשכיח באקטואליותה את הימים של חפירת היסודות הראשוניםאותם ואת החופרים גם יחד. הזקנים, בעלי המסורה, מסתלקים אחד-אחד. תעודות ומסמכים נעלמים. שיבושים וסילופים כבר נותנים את אותותיהם בספרים ובמאמרים, שמטפלים באותם הימים ובאותם חלוצים ראשונים. ואסור. למען האמת ההיסטורית. למעך הראשונים עצמם, למעך הדור החדש והדורות הבאים, להניח לענין גדול זה שיטופל בו מתוך הפקרות וסרוס. וכך הגעתי אני למפעל זה. זה שנים שאני עוקב אחרי הנעשה בשטח העלאת, זכרם של הראשונים וכואב עד עומק הלב את כאב השתכחותם והתקפחותם ובגשתי למפעל זה לא היו לעיני שום חישובים

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 11). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/11