Volume 1

Page 12

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מסחריים. אילו היו לי באלה - כי אז חייב הייתי לנהוג חסכון רב בפרסום החומר, לקצר עד לתמצית לכסיקונית כל ערך, להרבות ברמזים, . בראשי-תיבות, כנהוג אצלנו באנציקלופדיות השונות. אני לא נהגתי כן. נתתי ערבים שלמים, מקיפים וממצים כאחד. ביקשתי לעצב דמויות מלאות, בניידת האפשרות ולא להסתפק בביאוגרפיות יבשות. כיונתי, שהחומר שבספר לא זו בלבד שיתן ידיעות אלא גם יאציל השראה, ואהבה לענין, ומרץ ורצון להרחיב ולהשלים ומכיון. שלא היו לפני חישובים מסחריים - לפיכך לא נהגתי העדפה בפרסום הערכים ולא חייבתי את בני המשפחות לקנות את הספר, אף כי אין לגנות גם חיוב בזה לגבי מפעל, שמצריך הוצאות רבות. שאפתי להיות חפשי רארביקטיבי במפעל זה. ונדמה לי, ששאיפה זו ניתנה לי. *

בתחילה היה בדעתי לגשת לאיסוף כל החומר כולו - ורק לאחר כך להתחיל בפרסומו, ברם, דרך זו לא נראתה לי משהתחלתי לטפל בדבר במרץ. הוברר לי מן הנסיון, שאם אחכה לאיסוף החומר כולו, יצריך הדבר כעשר שנים - ובינתים יסתתמו כמה מן המקורות החשובים לדליית החומר ועל אחת כמה וכמה בימי חרום אלה, ימים של חפושים והרס. שיניתי, איפוא, את דעתי והחלטתי לבצע את המפעל קמעא-קמעא, כרך אחרי כרך. לא קבעתי סדר אלפביתי, שכן סדר כזה עשוי להקדים את המאוחר ולאחר את המוקדם. ועוד טעם לדבר: יש באנציקלופדיה הרבה אישים בני משפחה אחת וקביעתם זה ליד זה לפי סדר אלפביתי היתה עלולה להוסיף נימה חדגונית לספרולגרוע מהתעניינות הקורא, ולהיפך: הרבגונית בקביעת סדר האישים מעליות שונות ומגילים שונים משווה לאנציקלופדיה אופי של ספר הנתון לקריאה ולא רק לעיון בשעת הצורך ובדרך זו אפשר למשוך אך את בני-הנעורים לעיין בר. לא הנהגתי סדר כרונרלרגי, כיון שלא כל החומר משולם ומלא למדי, מאין מקורות מספיקים או מהימנים לו: היה קושי בהשגת תאריכים, ובעיקר תמונות, שכן רבים נמנעו בשעתם מלהצטלם. או שהתמונות אבדו מתוך יחס של זלזול מצד בני המשפחה החיים כיום. יחס זה של זלזול בכבוד אבות המשפחה, מראשוני החלוצים הוא שהניא רבים מצאצאיהם מלהשיב את השאלונים, אשר נשלחו אליהם בצרוף דמי-המשלוח להחזרתם. מן הרארי היה להרחיב את הדיבור על היחס הזה - ואולם לא כאן המקום לכך.

מטעמים אלה, טוהזכרתי לעיל, קבעתי לי בכרך הראטורך דרך, שבה אנהג גם בכרכים הבאים: הבאתי ערכים של אישים ממקומות שונים, מעליות שונות, בהתאם לשלמות החומר, שנצטבר תחת ידי. ודאי, דרך זר עשויה לגרום קצת ערברביה בתאריכים ובהערכת הפועלים והפעלים

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 12). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/12