Volume 1

Page 13

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ואולם, מתן שכרה בצדה: על-ידי כך ניצלים מתהום הנשיה לפחות אלה, שהצלחנו להשיג את כל הנתונים והפרטים להארת אישיותם ומעשיהם. בכל כרך וכרך יבוא מפתח שמות האישים לפי הא"ב ומפתח לפי הענינים ובסוף כל הכרכים יבוא מפתח כללי ובו סדר הענינים והאישים לפי הא''ב.

כמו כן הבאתי "לוח מקביל" של התאריכים (הספירה העברית ליצירה, הספירה לחורבן הבית השני והספירה הנוצרית); ציונים לתולדות הישוב המחודש בארץ-ישראל" (משנת תס"א-1700 עד השנה).

את החומר שאבתי, בעזרת חבר-עובדים חרוץ ונלבב*). ממקורות שונים: מתוך אלפי שאלונים, שנשלחו לצאצאי החלוצים הראשונים; מעל מצבות בבתי-הקבררת של הישוב הישן; מתוך ספרים על קירות הישוב ובוניו, פרי עטם של חוקרים וסופרים שונים ,ואחרון אחרוןחומר חי וחיוני שאבתי משיחות פא"פ עם זקני הדור. נושאי הזכרונות ועדי הראיה והשמיעה למעשים ולעושים. * ההתחלה נעשתה. הכרך הראשון הופיע. זה מחייב את ההמשך, עד גמירא. וחלילה לו למפעל זה. להיכשל או להיפסק. ברם, המשכו התקין תלוי בעיקר בעזרתם הנאמנה של בני המשפחות וותיקי הישוב, במידת נכונותם להגיש את הסיוע הנדרש מהם בחומר ובתמונות. הרך רב הושקע באיסוף החומר, בגלופות, בהדפסה ובשאר ל"ט המלאכות הכרוכות בהוצאת ספר זה. ואני תקוה. שהשקעה זו של הון ואון, של אהבה וחרדה, תשא את הפרי המיוחל: הפצתה של דעת קורות ההתישבות ועושיה בדורנו :ומן הדעת תצמח האהבה, ומן האהבה יגבר המרץ להמשיך לינוק מאמונתם של אותם חלוצים ראשונים, עד שיוקם על תלו בנין עדי-עד של סוכת דוד הנופלת. * אני רואה חובה נעימה לעצמי להודות בזה לכל אלה שנתנו ידם למפעל, אם בחומר ואם ברוח וביחד לידידי ה"ה שמואל (סם) זקס, בררך מרקוס (פינהל ברקליס בנק ת"א), יצחק דיסקין ואברהם כשר. תל-אביב, אב תש"ז דור תדהר נא לקרוא בעמוד 493 "במוצא הספר"ותקבל תשובות לשאלותיך *) ה"ה אברהם אהרוני- (מזכיר המערכת), יהודה אידלשטיין (בעבוד חומר), ברוך קרופניק (בעריכה), יוחנן פוגרבינסקי, אמנון הורוביץ, מאיר בניהו, א. בן יעקב, מ. ד. גאון (בהכנת חומר), אהרן קלאוס (בעבוד חומר והגהות)' משה אשולין, יוסף בן-משה אהרן נחמני, יעקב מייברג (באוסף שאלונים ותמונות)

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 13). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/13