Volume 1

Page 214

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בעזרת ראשיד חג' אברהים, את שטח הקרקע הסמוך לתחנת-הרכבת המזרחית.

בטבריה רכש משייך סעיד אל טברי, חותנו של המופתי המקומי, כ-400 דונם ליד אחוזת בית ומאיש אחר 30 דונם בין חמי טבריה ובין קבר רבי מאיר בעל הנס, ובקרבת העיר, בצמח , גאל 4000 דונם.

מבין כל הקניות הללו מצטיינת אחת, בעלת ערך היסטורי מיוחד: גאולת האדמה הידועה בשם "כרם ג'באלה" ליד יפו, בשביל חברת "אחוזת בית", שעליה נבנתה העיר תל-אביב, שהתפתחה וגדלה לעיר העברית הראשונה. זו היתה קניה רבת עמל וקשיים. שסידורה ארך שלש שנים והיתה גם סכנה של ביטול הקניה. אחר-כך, כאשר צצו עוד ועוד שכונות מסביב, זכה להגיש עזרה רבת-ערך גם לגאולת האדמה לבנין שכונת נוה שאנן בתל-אביב.

הצלום המובא בזה מבהיר את פרשת רכישת אדמת "אחוזת בית" (תל-אביב) שנרכשה באמצעות מר ישראל מרדכי טננבוים ונרשמה על שמות הנתינים העותומניים ד"ר אהרן מזי"א ודוד ילין. מורשי ועד "אחוזת בית".

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 214). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/214