Volume 14

Page 4507

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בין כובשי העבודה העברית, עבד גם בשמירה ככרמי רחובות, בנהגות וחקלאות בכפר.

בשנת 1927 נשא לאשה את יהודית בת אברהם יצחק רוזנקוביץ. היה פעיל במועצת פועלי רחובות, גזבר מועצת הפועלים, ממיסדי קופת מלוה של העובדים, צרכני עובדים וכו'.

היה חבר מועצת בנק הפועלים ברחובות.

מבוני כפר ביל"ו ליד רחובות.

כל השנים חבר ההגנה.

נפטר בכפר ביל"ו, א' שבט תשי"ח (22.1.1958) והובא לקבורה ברחובות.

צאצאיו: דבורה, עוזי, דן.

נח הנטמן

נולד ברצ'יצ'ה (רוסיה הלבנה) בשנת תרנ"ו (28.12.1896).

לאביו ראובן הנטמן ולאמו בלהה בת זלמן כהן (כהנוביץ).

קיבל חינוך מסורתי, בי"ס עברי - מקביל לבי"ס תיכון.

שירת בצבא הצאר הרוסי ואח"כ בממשלה הזמנית אחרי פרוץ המהפכה.

היה חבר החלוץ, חבר ועדת התרבות של מכבי, חבר המפלגה הציונית סוציאליסטית Z.S.

אחרי פעילות ב"מסילה חדשה" בתורכיה (הכשרה חלוצית חקלאית) עלה בשנת 1923 לארץ.

עבד בבנין רפתות בכפר מל''ל, היה חבר קבוצת יצרוה, היה חבר פלוגת עין-חרוד פתח-תקוה.

היה במשך 6 שנים חבר קבוצת עין-חרוד.

בשנת 1923 נשא לאשה את יהודית בת אהרן וולובלסקי. משנת 1928 תושב חקלאי ברמת השרון והיה מראשוני המושבה.

סגן יו"ר הועדה החקלאית רמת השרון.

חבר ועד החנוך רמת השרון.

חבר המועצה המקומית רמת השרון שנים רבות.

יו"ר ועדת התרבות המשותפת למועצה המקומית ומועצת הפועלים רמת-גן.

כל השנים חבר ההגנה.

צאצאיו: רפאל הנטמן, עודד איתן (הנטמן), רינה אשת חיים לוי, יחיעם הנטמן.

הרב יחיאל מיכל וסרמן

נולד בקישינוב (רומניה), ט"ו אלול תרס"ה (15.9.1905).

לאביו הר' משולם זיסא יהודא וסרמן ולאמו שרה רבקה בת אברהם פרישמן. קיבל חינוך מסורתי בישיבת קישינוב מרבותיו הגאונים המפורסמים - הרב הכולל למדינת בסרביה והגליל הרב הגאון מהרי''ל צירלסאן זצ"ל והרב הגאון ראש בתי הדין בקישינוב הר''מ גינשפיירג זצ"ל וגאון הגאונים הרב שמשון אהרן פולנסקי זצ"ל, הנקרא בפי כל "דער טעפליקער רב".

בשנת תרפ"ז (1927) נשא לאשה את חיה פייגא בת ר' יוסף יוזפיי אברהם. היה רב בעיר סוני ברומניה.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4507). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4507