Volunteers needed for an exciting new digitization project. Click here.

Volume 15

Page 4798

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רשימת כתביו המקוריים, מחקריו,

תרגומיו ועבודותיו הספרותיות השונות

מקור: הרמב"ן - ציור הסתורי. נדפס

בזמרת הארץ (קובץ לבני הנעורים, יפו דפוס א. איתין התרע"ב (מעמ' 55 עד עמוד 68).

רשימות וליקוטים - א. בי"ס ראשון בא"י.

ב. ממראות הארץ וסגולותיה (יפו, דפוס א. איתין התרע"ב, מעמוד 118 עד עמוד 131).

ר' נחמן קרוכמל (הרנ"ק) - חוברת בהוצאת "לעם" (יפו, דפוס א. איתין התרע"ג, 29 עמודים).

ספר שירת החן - (צפת דפוס "הגליל" התרע"ה, 98 עמודים).

רמתיים צופים (ספורי צפת) - ספור מימי רעש תקצ"ז בצפת (הוצאת "ראובן מס", ירושלים - התרצ"ט, 112 עמודים).

שבת שבנסתר (מסה) - הוצאת הועדה לתורה וכפרות של המועצה למען השבת (ירושלים - התש"ט, קלא עמודים).

אלמות - ספורי צפת ומסות שבנסתר - הוצאת כחברות לספרות (ת"א התשי"ב 395 עמודים).

תרגומים: המשתה - לאפלטון - מגרמנית - עם מבוא גדול ע"ד חיי אפלטון וערכו הפילוסופי והספרותי והערות ובאורים בסוף הספר (הוצאת "יפת" דפוס א. איתין יפו התרע"ד, 114 עמודים).

האלים צמאים - לאנטול פרנס, מצרפתית (הוצאת "מצפה" ירושלים, התרפ"ז רנ"י עמודים).

טרטרין בהרי האלפים - לאלפונס דודה -מצרפתית (הוצאת "אמנות" פרנקפורט ענמיין, 248 עמודים).

טרטרין איש טרסקון - לאלפונס דודה מצרפתית (הוצאת "אמנות" פרנקפורט ענמיין, 164 עמודים).

ה ז כ ר ו ן - מאת ת. ריבו - מצרפתית (הוצאת חברת "קוהלת" (חוברת בספריה הפדגוגית למורים ולהורים) ירושלים התש''ג, 44 עמודים).

אמיל - ההילואיזה החדשה - כתבים חנוכיים לז'אן ז'אק רוסו מצרפתית (הוצאת דב בר- אהרונסון, ירושלים, התש"ב, רלד עמודים).

הפלוגה הראשונה - לקרל צ'פק (מחיי כורי פחם) מגרמנית (הוצאת ספרית פועלים, מרחביה 1947 - 266 עמודים).

רבי עקיבא - מאת י. אופטושו - מאידיש מכתב היד (הוצאת "ספרית פועלים", מרחביה התש"ז, 355 עמודים).

מרד בר כוכבא - מאת י. אופטושו - מאידיש מכתב היד (הוצאת ספרית פועלים. מרחביה התשי"ג, (1953) 366 עמודים).

מקדמניות היהודים - מחקרים ורשימות, לר' אברהם עפשטיין - עיונים בספר "יצירה" מצרפתית - מעמ' קעט עד עמ' רנ. (הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, התש"ז).

מחקרים, לקוטים, עריכה, הקדמות, באורים, סדורים וכיו"ב

אגדות הארץ - אוצר אגדות ושמועות מארץישראל - לקט וערך מן המקורות (הוצאת "דביר" ת"א - התרצ"ו - התשט"ו. 2 כרכים, 4 ספרים כרך א', ספר א' ר' עמודים, כרך א' ספר ב' רד' עמודים, כרך ב', ספר א', רח' עמ', כרך ב', ספר ב' רכז' עמ').

שמונה פרקים לרמב"ם - סדורים ומגהים לפי המקור הערבי (מגלה לבתיה"מ) (הוצאת "אמנות" ת"א בשתי מהדורות. וכן נדפס פעמים רבות), 167 עמודים).

האמונות והדעות - לרבנו סעדיה גאון העתיקו לעברית ר' יהודה אבן תבון - לקט ותקן עפ"י המקור הערבי, הקדים והעיר. (הוצאת דב בר אהרונסון, ירושלים, התש"ה, רכב עמודים).

חוקר ומקובל - לר' משה חיים לוצאטו הוסיף מבוא, הערות ובאורים, (הוצאת "מוסד הרב קוק" - ירושלים - ו"מחברות לספרות", ת"א התשי"ב, 226 עמודים).

מחקר ביוגרפי על ר' שלום שרעבי (נדפס בלוח ארץ-ישראל - למשה לונץ, ירושלים, מעמוד 69 עד עמוד 84 בשנת התרע"ד).

בין היהדות הישנה והחדשה (מאמר בקורת שנתפרסם בעתון השלח א' התרפ"ז-ח').

האגדה ובעלי האגדה - מתוך הספר "מורה נבוכי הזמן" לר' נחמן קרוכמל, ערוך ומבואר מגלה לבתיה"ס (הוצאת "אמנות", ת"א התר"ץ 125 עמודים).

מורה נבוכי הזמן - לר' נחמן קרוכמל דפים נבחרים ומבארים - מגלה לבתיה"ס (הוצאת "אמנות", ת"א, התרפ"ט, 39 עמודים).

מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון - לד"ר יצחק אפשטיין - מבוא למשנתו (בהוצאת "קוהלת", מיסודה של הסתדרות המורים העברית בא"י, ירושלים - התש"ז, מעמוד טו' עד עמוד כ').

שירי שפת קודש - לאדם הכהן - שירים נבחרים ומבארים - מגלה לבתיה"ס (הוצאת "אמנות" ת"א, התרצ"א, 48 עמודים).

שמואל דור לוצאטו - דפים נבחרים מבארים ומסדרים - מגלה לבתיה"ס (הוצאת "אמנות" ת"א, התר"ץ, מגלה א'. שד"ל החוקר . 56 עמודים).

שמואל דוד לוצאטו - דפים נבחרים, מבארים ומסדרים - מגלה לבתיה"ס (הוצאת "אמנות" ת"א, התרצ"א, מגלה ב'. שד"ל הבלשן והמבקר , 63 עמודים).

י. ל. פרץ - ספורי מעשיות לעם - סדורים ומגהים לפי המקור - חוברת י"א, מחברת א' בסדרה

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4798). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4798