Volume 16

Page 4986

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בעקבות התנ"ך ("דפים", מרכז לתרבות ולחינוך, טבת תשכ"ב).

52) חבל עדולם ("דפים" שבט תשי"ח).

53) טיול חורף לעין-גדי ומצדה ("דפים", טבת תש"ך).

54)טיול לחבל לכיש, "דפים": שבט תשי"ח).

55) אדמית בגבול הלבנון, "דפים": אדר א' תשי"ט).

56) חבל ערד. ("דפים": מרץ 1962).

57) החגיגות במירון בעבר וכיום. ("דפים": תמוז תשכ"א).

58) תערוכת המיעוטים בעכו. "הפועל הצעיר", י"ז אלול תשי"ח).

59) עם שלום אש לבית-הכנסת ביום הכיפורים (מוסף "דבר" של ערב יום כיפור).

60) "הקצין האלמוני" (מוסף "דבר" ערב יום כיפור תשי"ד).

61) המאורעות באחד במאי 1921. ("הפועל הצעיר", ט"ז באייר תשכ"ד).

62) "תיור וטיול", פנקס ההסתדרות (כסלו תרצ"ח).

63) בית-הספר לנוער העובד - בירושלים "דבר" י"ג במיון תרפ''ז.

חלק ממאמרי בקורת והערכה על ספרים, שנתפרסמו על ידי המחבר:

1) "מדריך ארץ-ישראל" מאת זאב וילנאי, ("דבר" כ"א באדר תש"א).

2) "מסעות ארץ-ישראל" (קיבצם וביארם אברהם יערי) , "הפועל הצעיר", י"ד באייר תש"ו.

3) "המפה העברית של ארץ-ישראל" (מאת ד"ר זאב וילנאי, ("הפועל הצעיר", ב' אדר תש"ה).

4) "הידעת את הארץ", מאת יוסף ברסלבסקי, ("במעלה", י"ג ניסן תש"א).

5) "זאת הארץ", מאת משה ברסלבסקי, ("דבר" יוני 1952).

6) "ארץ-ישראל ותולדותיה", מדריך ביבליוגרפי מאת ג. קרסל ("הפועל הצעיר", ז' בטבת תש"ד).

7) "מלחמה והתגוננות של יהודי ארץ-ישראל", ("הפועל הצעיר" י"ט טבת תש"ה).

8) "ארץ הנגב", מאת יוסף ברסלבסקי , (הוצאת "הקיבוץ המאוחד" תש"י).

9) "עבר הירדן המזרחי" חורן וסיני. מדריך ארץ ישראל של ד"ר זאב וילנאי, ("הפועל הצעיר", כ"ז באדר תש"ז).

10) "מונוגרפיות על אבות הישוב", דוד תדהר "אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו", (בעתון "חדשות הערב", ב' בתמוז תש"ז).

11) "אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו", מאת דוד תדהר ("הפועל הצעיר", כ"ד בכסלו תשכ"ד).

12) "הידעת את הארץ" (הגליל ועמקי הצפון, מהדורה שניה) מאת יוסף ברסלבסקי ("הפועל הצעיר", גליון 52 תש"ג).

13) "ים המלח - סביב סביב", מאת יוסף ברסלבסקי ברסלבי) ("הפועל הצעיר", 20.11.56).

14) "היו עת הארץ אל אילת ואל ים סוף", הנגב הערבה, אדום ומפרץ אילת, מאת יוסף ברסלבסקי, ("הפועל הצעיר", 4.11.56).

15) ספר זכרונות (באידיש), "ווי עס געדענקט זיך", מאת ש. באנטשיק , (ניו-יורק, "הפועל הצעיר", 24.7.56).

16) על "האנציקלופדיה המקראית" כרך א', ("הפועל הצעיר", כ"ז בחשון תשי"א).

17) "ארץ הנגב" (הידעת את הארץ) מאת יוסף ברסלבסקי ("הפועל הצעיר", כ"ג טבת תש"ז).

18) בשוא גלים לאליעזר קליר ("דבר", 1.8.58).

19) "בלועמן פון ישראל" (פרחים מישראל) מאת אליעזר קליר ("הפועל הצעיר", ז' כסלו תשכ"ג).

20) "אטלס כרטא לתקופת המקרא" מאת ד"ר יוחנן אהרוני (דבר", ב' שבט תשכ"ה).

21 ) "וזה גבול הארץ" ד"ר ח. בן-דרומא ("הפועל הצעיר", 1.7,58).

22) "הירקון הנהר וגלילותיו, מאת שמואל אביצור ("הפועל הצעיר", ג' בכסלו תשי"ח).

23) ספריו של ד"ר זאב וילנאי (ירושלים) ("הפועל הצעיר", ח' טבת תשכ"ד).

24) "הידעת את הארץ'', יוסף ברלסבי, (כרך 6, נוף האדם בגליל ("הפועל הצעיר", 3.11.64).

25) "מגילת בן-סירא ממצדה" מאת פרופ' יגאל ידין ("הפועל הצעיר", 26.10.65).

26) "ספר על תל-אביב-יפו", מאת זאב וילנאי ("הפועל הצעיר", י"ג בתמוז תשכ"ה.

27) "כל הארץ" מאת אפרים ומנחם תלמי, לכסיקון גיאוגרפי של ישראל, (הד החינוך" כ"ו סיון תשכ"ב וגם ב"הפועל הצעיר", כ"ה אייר תשכ"ה).

28) "פרקי גן זכרונות ומעש", מאת חסיה פיינסוד-סוקניק , (הפועל הצעיר", יולי 1966).

חבר הוא במועצה של החברה לחקירת ארץישראל ועתיקותיה וחבר ועד החברה בסניף ת"א.

29) בקרתי במצרים ("דבר ילדים" י"ד בניסן תשכ"ו).

30) "בקור קצר בארץ סוריה" ("דבר ילדים" ל' בכלו תשכ"ז).

31) "מסע אל החרמון" ("דבר ילדים כ' בשבט תשכ"ז) נמצא בדפוס ויופיע בקרוב ספר מאמרים על ארץ-ישראל והארצות השכנות בהוצאת המרכז לתרבות ולחינוך של ההסתדרות.

32) "על פרופ' משה איינהורן " עורך הספר וואלקאוויסקר יזכור (הפועל הצעיר, ל' כסל"ו תשכ"ו). "אל-ארזי הלבנון" ("דבר לילדים", 19.6.67). חוברת "ירושלים'', תשכ"ז.

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4986). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4986