Volume 18

Page 5329

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

תוחי הסוגיות, היה גם אמן בשילוב דברי ה"ראשונים" וה"אחרונים" ובהצגת שאלות שונות, תוך כדי בניית השיעור. כשהיה מגיע למחציתו של השיעור היה שוקע, בבת-אחת, לתוך אווירה מופלאה של ריכוז. הוא לא שמע את שאלות התלמידים, ראה רק את תנועות פיהם. היה שקוע בהסברת השיעור. לשאלות היה משיב רק בחלקו הראשון של השיעור או עם סיומו.

רבים התפעלו מן העילוי, מידיעותיו העמוקות בספרות-העולם, מהבנתו את המדעים אולם הוא עצמו דומה לא חש בפלא שהוא מייצג. "כל אלה שבאו עמו במגע היו מוכרחים להודות, כי נפלא הוא בכשרונותיו. האחד שלא ידע זאת ולא הודה בזה, היה הוא עצמו. הוא לא ידע את עצמו". לכן אמרו עליו על העילוי שהיה גם עילוי במידותיו, עניו ומצניע לכת.

העילוי לא זכה מעודו לעלות או לבקר בארץישראל.

נפטר בניו-יורק ביום כ"א בתמוז של שנת תרפ"ח (8.7.1928).

רעיתו נפטרה בניו-יורק, ה' אלול תש"י (18.8.50).

בשנותיו האחרונות בלטה שוב ושוב באישיותו נימת התוגה הסמויה. הצער על אבדן הכתבים, יחד עם העצב על הנעורים שמעולם לא חש בהם, חברו דווקא באמריקה בה נוכח כי חדוות נעורים ועליצות אינם מפריעים לתלמידי הישיבה. תלמידיו שיקפו דמות שונה מן הדמות שהעילוי וחבריו ייצגו בליטא. הוא גם חש כמיהה עזה לעלות לארץ-ישראל. התבטא בפני תלמידיו כי היה שמח אילו יכול לעלות לארץישראל ולהיות איכר העובד את אדמתו והקוטף את פירות אילנותיו. אבל יודע אני - אמר העילוי כי בארץ-ישראל לא אוכל להיות חקלאי, גם שם אצטרך להיות ראש-ישיבה. והוא הוסיף בנימה של השלמה עם גורלו, "וכי כיצד אוכל להיות ראשישיבה בארץ-ישראל אם איני יכול להרצות את שיעורי בעברית". העילוי לא הגיע מעולם לירושלים, אבל שמו נקרא על רחוב נאה מרחובותיה של ירו שלים.

סגן ראש עיריית ירושלים הרב שאר ישוב כהן , היה בין יוזמי הנצחת זכרו של העילוי. וכך ביום הרביעי כ"א תמוז תשכ"ח (17.7.1968) נפרש שטיח בשכונת "קרית משה" בירושלים ועל כסאות שהוצבו ב"רחוב העילוי", ישבו אורחים רבים. ביניהם בני משפחתו של העילוי, שני בניו של "העילוי ממייצ'ט", ד"ר אהרן (הארי) פוליצ'ק, מתמטיקאי בעל שם, מומחה בענף האלקטרוניקה, מוסמך לרבנות בישיבת "רבנו יצחק אלחנן" ואיש "סוכנות האטום" של ממשלת ארצות-הברית, וד"ר אברהם פוליצ'ק , ראש הפקולטה ללימודי הרפואה בבית-החולים של "החיילים המשוחררים" בברוקלין. (שני בניו של העילוי בולטים כל אחד לפי דרכו בשטחים שאף העילוי נמשך אליהם והוכיח את ידענותו בהם, מתימטיקה ורפואה). חתנו של העילוי, הרב ישראל מובשוביץ , רבה של קהילת "הילקרסט ג'ואיש סנטר" בניו-יורק ויושב ראש ועד הנאמנים של בית-הכנסת בשדה-התעופה על-שם קנדי בניו-יורק, בתו של העילוי הגב' יהודית מובשוביץ וכן שני נכדיו של ה"עילוי" שהם כיום תושבי ישראל. האחים משה ושלמה גולדברג , שניהם מהנדסים שעלו להתיישב בישראל.

יחד עם בני המשפחה באו להשתתף בטקס גם הרב הראשי לישראל הגרא"י אונטרמן, שר הפנים ר' משה חיים שפירא, שר-הדתות ד"ר זרח וורהפטיג, שר-החינוך מר זלמן ארן, שהיה מתלמידיו של העילוי בלידא, שר-הדואר מר ישראל ישעיהו, ראש עיריית ירושלים מר טדי קולק, פרופ' יוסף יואל ריבלין, הרבנית שרה הרצוג וכן קהל של רבני ובניישיבות ששימעו של העילוי הגיע אליהם כאגדה מופלאה מימים עברו. בין תלמידיו היה הרב זאב אריה רבינר ועוד.

הרב שאר ישוב כהן שסקר בקצרה את אישיותו של העילוי, אמר כי בקריאת-הרחוב על שמו מעשירה ירושלים את אוצרותיה, ובכך גם מנציחה היא את שמו של אישיות פלאית. הרחוב שנקרא על שמו

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5329). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5329