Volunteers needed for an exciting new digitization project. Click here.

Volume 9

Page 3410

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כשביקר הרב אברהם יעקב אורלנסקי , רבה של זכרון יעקב (ראה כרך א', עמוד 223) עם בתו מינה אצל חתנו אליעזר דן סלונים (שהיה אז מנהל סניף בנק אפ"ק בחברון), והבחור יקותיאל קושלבסקי מטובי הלומדים בישיבת חברון, היה בין הבאים לקבלת פני הרב האורח, - הטבח הגדול בחברון, ומכל הנמצאים בבית אליעזר דן סלונים נשארו בחיים רק הוא ובת הרב האורח. משהוצאו שרידי היהודים מחברון המשיך ללמוד בישיבת חברון שהוקמה מחדש בירושלים.

בשנת תרצ"א נשא לאשה את מינה בת הרב אברהם יעקב אורלנסקי הי"ד. באותה שנה נתמנה לרבה של זכרון יעקב במקום חותנו.

מאז פעיל הרב עזריאלי למען התורה והדת בזכרוןיעקב (פיקוח וניהול השרותים הדתיים, שיעורי תורה

בצבור, אחריות לכשרות ביקב, גמילות חסדים והשפעה אישית לטובת חיי יהדות שרשית), והודות למדותיו התרומיות ולנועם הליכותיו עם הבריות עלה בידו להשיג שיפורים בעניני דת וכשרות גם בישובים ותיקים וחדשים, פרטיים וקיבוצים, שבסביבת זכרון-יעקב. פעיל כיו"ר הועדה החינוכית שליד מדרשית נע"ם ישיבת גימנסיה של נוער המזרחי) בפרדס חנה, חבר הנהלת המדרשיה והנהלת "אוצר מפעלי המדרשיה" לביסוסה החמרי. משתדל למען יסוד ישיבה בזכרון-יעקב.

בשנת תשט''ו ביקר באנגליה בשליחות הרבנות הראשית והרב הראשי הרצוג בעניני עזרה למפעלי התורה בארץ.

בניו: יהודה אריה, ישראל זאב.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3410). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3410