Volume 1

Page 434

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הספר התיכוני למסחר בתל-אביב, חבר משפט השלום העברי.

נפטר בתל-אביב, י"ד כסלו תרצ"ז, ונקבר בבית הקברות הישן.

לאות הערכה לפעולתו בגמ"ח הורביץ נוסדה בתש"ו "קרן על שם יוסף דוד ושינה הורביץ".

שינה הורביץ

נולדה בירושלים, כ' אדר תרל"ד לאביה העסקן הנדיב ר' בצלאל לאפין ולאמה צירל בת ר' אברהם מיכל בהרב. גדלה באוירה של נדיבות אצילה ומעשי חסד של אביה ושל אבי-אביה ר' פישל נגיד , שביתו בירושלים היה לברכה ולתפארת.

נישאה ליוסף דוד הורביץ בן ר' אריה ליב ממינסק, שנקרא "הצדיק". היתה רעיה ועוזרת נאמנה לבעלה במעשי חסד ובפעולות עזרה לכושלים ולנצרכים והמשיכה בכך את המסורת הנאצלה של בית אביה, תחילה בירושלים ואח"כ ביפו ובתל-אביב.

ביפו לא היה מחסור בזקוקים לעזרה אף בשנים כתיקונן, כי זרם העליה לארץ, שבכח איתנים גרף יהודים מהגולה, מהם רבים בלי אמצעים והמשברים הכלכליים שבאו ונתחזקו בעקב הפרעות וגזירות של שלטון עוין בימי הטורקים ואחריהם, יצרו שכבה מתמדת של נצרכים לעזרה לצרכי קיום ולגמילות-חסד לשם סידור כלכלי או להתגברות על קשיים זמניים. והיא עשתה הרבה להקל על יהודים את הקיום בארץ. ביחוד הגדילה לעשות בתקופת הרעב והמחסור במלחמתהעולם הראשונה, כשחסכה מפיה ושלחה מזון לנצרכים וגם עזרה בהלוואות להצלת נפשות מרעב. תרמה מכספה ואף התרימה את בני המשפחה ואספה קרוב לאלף לא"י ליצירת "קרן בצלאל וצירל לאפין" לזכר אביה ליד קופת גמ"ח הורביץ בתל-אביב.

גם אחרי פטירת בעלה, בשנת תרצ"ז, ממשיכה היא בכל פעולות החסד ומשתתפת בפעילות במוסדות חסד שונים. משתתפת בפעילות בהנהלת הגמ"ח ע"ש הורביץ ודואגת במיוחד להתפתחות המוסד.

לאות הערכה לפעולתה בגמ"ח הורביץ נוסדה בתש"ו "קרן על שם יוסף דוד ושינה הורביץ".

אברהם אלתר הלוי סגל

נולד בקאמיניץ דליטא, בשנת תרכ"א (1861), לאביו ר' אהרן ליב בילדותו עלה ארצה עם הוריו והתישבו בירושלים. בעת מגפת החולירע בשנת תרכ"ו הוצא מהארץ אל אחותו אטיל לקאמיניץ דליטא, שם גדל עד גיל ברמצוה, ובשנת תרל"ד חזר ארצה יחידי. עלה לירושלים ונכנס לבית-כנסת. האנשים התענינו בו, וכשנודע להם שהוא גלמוד הכניסו אותו לישיבה וסיפקו לו מזוןלגופו ולרוחו. הצטיין בלימוד ובהתנהגות. נשא אשה ממשפחה ירושלמית ותיקה. נתקבל לעבודה בפקיד בכולל הורדנא (גרודנה), שקד על הגשת התמיכה לנצרכים בדרך כבוד, חיבב את הבריות ונתחבב על כל מכיריו בשל מדותיו התרומיות. בתחלה גר בעיר העתיקה, אח"כ התישב מחוץ לחומה בשכונת נחלת שבעה ואחרי כמה שנים השתתף ביסוד שכונת מזכרת משה ובנה בה את ביתו. עבד בועד הכללי "כנסת ישראל" ובחברת ביקור חולים.

כשזכה בהגרלה של ישיבת "דגל תורה" ב-600. נפוליונים והגיע בכך למעמד של אמידות (לפי קנההמדה של הישוב הירושלמי בימים ההם), לא שינה כלום מהתנהגותו הענוותנית עם כל אדם. רק חובה יתרה נטל עליו להרבות בנתינת צדקה לעניים, ואף בית-כנסת יסד בכספו. פיזור כספו לצדקה ולנשואי בנותיו דלדל את מעמדו, אך כשם שהיה אדם שלם ומכובד לפני הזכיה הגדולה בגורל כך נשאר שלם ומכובד כל ימיו גם כשלא היה עוד מצטיין באמידות רק במדות טובות.

נפטר בירושלים, א' שבט תרע"ה. אחד מבניו, שמשון סגל , הוא פקיד במשרד-ספריהאחוזה הממשלתי בתל-אביב.

מנחם יוסף יהודה ליב סלונים

נולד בחברון, בשנת תרל"ב (1872), לאביו הרב. מרדכי דובער (דור רביעי לרבי שניאור זלמן מלאדי בעל ה"תניא") ולאמו שימקא בת ר' יוסף יהודה ליב משיוף .

קיבל חינוך תורני-חסידי (בנוסח חב"ד) בחדרים. ובישיבה בחברון. נשא לאשה את מרים דינה בת ר' נחום שלמה משביץ מקיוב (נפטרה ברמת גן, כ' אב תש"ד, והובאה לקבורה בבית-העלמין הישן בת"א). בתרמ"ט עברו ליפו ועסק בחלפנות. באותה שנה רכש לו מגרש בקרבת שכונת נוה שלום, שעמדה להבנות בשנה שלאחריה, ובנה את ביתו בלב השממה. לאחרי זמן פתח לו בית-מסחר למכולת בסיטונות בשוק אל-דיר שביפו (שהיה אז המרכז המסחרי בעיר)

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 434). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/434