Volume 1

Page 481

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

וגזבר. היה חבר ועד המפקח בביה"ס לבנות מיסודו של הועד האודיסאי של "חובבי ציון" ביפו, חבר פעיל במועצה להשלטת השפה העברית ועוד.

ב-1902 נתמנה ע"י הרצל להפיץ את השקל הציוני ומניות "אוצר התישבות היהודים" בארץ. היה משלושת הראשונים שיזמו ליסד את אגודת "אחוזת בית" ושהקימו את שכונת "תל-אביב"; בנה בה את ביתו בין הראשונים ובעבודה עברית מלאה. (עוד ב-1896 הציע לבנות שכונה עברית מודרנית ביפו). כן השתתף ביסוד השכונה "בית וגן" ביפו (כיום בת-ים). בן-זקוניו, אהרן , היה הילד הראשון שנולד בתל-אביב (תר"ע).

פעל בתור יוזם ומיסד, או בתור שותף, בהשקעות הון ומרץ במפעלים אלה: בית החרושת לספירט מפרי הצבר ביפו, ביח"ר לשימורים בזכרון יעקב, ביח"ר לבשמים ביפו, ביח"ר לבירה ביפו, ביח"ר למכונות ויציקה (של שטיין) ביפו, ביח"ר לרעפים ולבנים (של שטיינברג) במוצא, ביח"ר לשמני מאכל ביפו ותל-אביב, ביח"ר למרצפות "השחר" ביפו ותל-אביב: היה שותף בפרדס גדול ליד רחובות ושנים אחדות עסק גם בגידול טבק עם אכרים אחדים מרחובות ונס-ציונה.

עוד ב-1911 החליף את שם משפחתו הלועזי סוכו בולסקי בשם העברי דנין , וכן ויתר על היתרונות שבנתינות זרה ובהגנה קונסולרית, שהיתה נחוצה מאד בימי השלטון הטורקי, וקבל עליו את הנתינות הטורקית, כדי להתקשר לחלוטין עם ארץ-ישראל. הודות לכך נרשמו על שמו קרקעות (לאחר שליהודים נתיני-חוץ לא היתה זכות זו) "בשם מושאל" של אלפי דונמים קרקע חקלאית ואדמת בנין במקומות שונים בארץ (בן-שמן, באר-טוביה, חדרה, ראשון-לציון, רחובות, רוחמה, ואדמת חברת "גאולה" בתל-אביב), שניקנו בידי יהודים נתיני-חוץ ללא יכלו לרשום אותן על שמותיהם, - ובראשית הכיבוש הבריטי העביר את כל הרכוש העצום על שמות בעליו.

ב-1907 היה ב"כ הסוחרים במועצה המחוזית של ארץ-ישראל. היה בורר יחיד במאות בוררויות והיה מקובל מאד על הדיינים והרבנים. היד, קשור בידידות רבה עם הרב קוק זצ"ל. כן היה אפוטרופוס לעשרות יתומים ואלמנות.

נפטר בן 78 שנה בכ"ו טבת תש"ו ונקבר בביתהקברות הישן בתל-אביב.

צאצאיו: חנה ז"ל; משה ; שולמית אשת ישראל יקותיאלי : דן ; צפורה ; עזרא ; חירם ; שרח ; אהרן .

נסים כרסנתי

נולד ביפו, י"ג סיון תרל"ט (1879), לאביו יהודה (מורה במקוה-ישראל ואח"כ סוחר עצים ביפו) ולאמו חיה עמיאל מירושלים. למד ב"חדר" של ר' יוסף שמחון ואליהו שמול ואח"כ שלחהו אביו ללמוד בביה"ס הדתי של חכם יצחק (זכי) כהן בבירות. חזר ליפו להמשיך ללמוד בביה"ס "אליאנס" בהנהלת מ. אנג'ל וסיים בהצלחה את למודיו בעיקר בשפות עברית, ערבית וצרפתית. נשלח ללמוד בפאריס וסיים את בית-המדרש למורים "אליאנס" (להכשרת מורים לארצות המזרח). נשא לאשה את שרה בת יוסף קוקיה מירושלים.

נשלח מטעם החברה להורות ערבית וצרפתית בביה"ס שלה בדמשק. בשנת תרס"ב היה סגן מנהל בית הספר למלאכה של חכי"ח בירושלים, בכל שבת היה מרצה פרקים מהתנ"ך. היה בשנות תרס"ד-תרס"ז מנהל ביה"ס בראשון לציון. אח"כ יצא לאלכסנדריה והיה מורה בביה"ס של הבארון די-מנשה ואח"כ מנהל ביה"ס של הקהלה. את

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 481). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/481