Volume 1

Page 510

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הרב יהודה ליב פראנק

נולד בקאלוואריה, פלך סובאלק (פולין),בשנת תרי"ב (1852), לאביו הרב צבי פסח ולאמו מינה לבית טורצקי. למד בחדרים ובישיבות והוסמך לרבנות.

נשא לאשה, את מלכה בת ר' תנחום שילמן והתישב בקובנה כשנוסדה בקובנה האגודה להתנחלות בארץ-ישראל ולרכישת קרקע בחדרה, הצטרף אליה ונבחר למזכירה.

בתרנ"ב עלה ארצה עם משפחתו והשתכנו ב"חאן" וסבלו את פגעי הקדחת הצהובה ושאר התלאות של הראשונים.

כנציג "אגודת קובנה" השתתף בניהול עניני הצבור כחבר הועד, עם חבריו דוד יהודה בוטקובסקי ומנחם מנדל נחומובסקי וזמן מה היה גם ראש ועד המושבה.

כן שימש כרב המושבה, בין התקפת-קדחת אחת לשניהיה עובד במשקו, אך בסוף גברה הקדחת עליו ועל אשתו. היא לקחה חלק פעיל בבנין חדרה והתאמצה להחזיק מעמד נגד הקדחת הצהובה, אך בסוף כרעה ונפלה, ונפטרה בירושלים, ח' טבת תרצ"ה. לאחר כמה שנים גברה הקדחת גם עליו. הוכרח לעזוב את המקום ועלה ירושליימה לעסוק בתורה. אך הקדחת חזרה אליו גם שם והפילתו למשכב, ונפטר בירושלים, ג' אב תרע"ג.

צאצאיו; הרב צבי פסח (אב"ד ברבנות של קהלת. כנסת ישראל בירושלים), הרב זאב, תנחום (חקלאי בחדרה), פשה אשת יצחק גבריאלוביץ, צפורה (ציפה) אשת חיים טיקולסקי (בארצות הברית), יענטה אשת. הרב אברהם יעקב אורלנסקי , רבה של זכרון יעקב (נרצחו שניהם בחברון בעת מהומות תרפ"ט, הי"ד).

ד"ר שניאור זלמן חשין

נולד בירושלים, ד' חשון תרס"ד (25.10.1903), לאביו ר' משה ד ב, סופר סת"ם וסופר גיטין. למד בחדרים ובבית-המדרש למורים הכללי בירושלים.

יצא לאמריקה ולמד ב"וואשינגטון סקוויר קוליג'". בניו-יורק וקיבל בו את התואר B.S למד משפטים באוניברסיטת ניו-יורק וקיבל בה את התואר דוקטור למשפטים. היה מורה ומחנך בישיבה דבנסונהורסט וברוקלין.

ב-1932 חזר ארצה וב-1934 החל לעבוד כעורך-דין בירושלים.

נשא לאשה את לאה בת ישראל אהלן מרגלית מבירות.

ב-1 בספטמבר 1937 נתמנה לשופט-שלום בתל-אביב ומ-1.7.44 הוא חבר בית-הדין המחוזי בת"א.

חבר "בני ברית" בת''א, יו"ר הנהלת החברה לידעעם בת"א, מרצה למשפט בבית-הספר הגבוה למשפט וכלכלה בת"א, מדריך בשיעורי ההדרכה מיסודו של אדווין סמואל , מרצה ברדיו ומפרסם רשימות בעתונות על ההווי היהודי בבית-המשפט. על נושא זה פרסם גם ספר בשם "שחוק ודמע בבית הדין" (ת"א, תש"ו).

צאצאיו; מישאל, עדיאל, אמיר.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 510). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/510