Volume 10

Page 3508

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה חבר פעיל בלשכת "הכוכב" של הבונים החפשים. בעל מרץ ובעל יזמה. ממעיט לדבר ומרבה לעשות. בכל המוסדות בהם היה פעיל, ניהל את החשבונות, שלא על מנת לקבל פרס. אהוד וחביב על הבריות. קבע עתים לתורה ושקד על העשרת ספריתו בספרי תורה וספרות מקורית. היה משכים ופותח ראשון בכל בוקר את בית הכנסת ושופך נפשו יחידי על פרקי תהילים. השתתף בקביעות בחוגים תורניים לתלמוד ולרמב"ם.

נפטר בתל-אביב ביום י"א בחשון תשי"ח (5.11.57).

צאצאיו : רבקה אשת אליעזר זיידמן, רחל, מאיר.

משה רסקין

נולד בשנת תרל"ח (1878) ברוסיה.

לאביו זלמן לוי יצחק ולאמו פרידה בת פנחס רבינוביץ. קיבל חינוך מסורתי, אח"כ התמחה במלאכת הבורסקאות ועבד בה.

ב-1904 עלה לארץ ונתקבל כמומחה במקצוע לעבודה ולהדרכה בבית-החרושת לעורות של ר' משה בצלאל טורדוסוביץ ז"ל (ראה כרך א', עמוד 412) אביו של דוד תדהר. ב-1905 נשא לאשה את שושנה בת ר' אליהו ויינשטיין (ראה כרך א', עמוד 329).

ממיסדיה וראשוניה של תל-אביב. מחלוצי חרושת העורות בארץ. בהדרכתו נתן הכשרה מקצועית טובה לפועלים תימנים שעבדו תחת ידו והכין עתודה של עובדים מאומנים לפיתוח החרושת בארץ. המשיך במלאכתו ואח"כ במסחר והיה מטובי האזרחים בישוב.

נפטר בתל-אביב, א' אייר תשי"ח (21.4.1958).

צאצאיו: דבורה אשת לוי שוחט, פנחס (גובה המכס בתל-אביב-יפו), שולמית אשת אליהו קנטי, יהושע, זלפה אשת יעקב רכבי, יפה אשת אריה ליפשיץ.

דוד בן-ישעיהו (נורמן)

נולד בטבת תר"ץ (22.12.1929) בעיר סגד שבהונגריה.

לאביו יהודה (ג'ורג') נורמן (סוחר ידוע ועסקן ציוני בעיר זו, שיהודיה היו שקועים בהתבוללות) ולאמו רחל (קורנליה) לבית רוט. ב-1944 נלקח מלימודיו בגימנסיה עם הוריו ויתר היהודים לגיטו המקומי ונשלח למחנות הריכוז הנאציים באוסטריה ומשם לברגן-בלזן, וגם במחנות ניהל עבודה ציונית בין הנוער.

אחרי השחרור פעל במחנות בגרמניה באירגון קבוצות עלית-נוער מטעם הסוכנות והעובד הציוני.

ב-1947 עלה גם הוא באנית-מעפילים, שנתפסה ונוסעיה נלקחו למחנה-ריכוז בריטי בקפריסין, וגם בו המשיך בעבודה ציונית בין הנוער, ורק בסוף 1948 שוחררו והגיעו לארץ.

סיים את בית-הספר החקלאי של ויצ"ו בנהלל, התגייס לנח"ל ועלה להתישבות בקיבוץ צור מעון בנגב המערבי ושימש בו מרכז ומזכיר-חוץ.

בקיבוץ נשא לאשה את עליזה ליטמנוביץ. ב-1952 עזב את הקיבוץ ועבד בהדרכה במושב של עולי פרס בבית נבאללה.

ב-1953 התנחל במושב תלמי אלעזר, מיסודם של התאחדות האכרים והסתדרות הציונים הכלליים.

מאז הנו מנהל המושב ויו"ר ועד הכפר, חבר הנהלת התאחדות האכרים כנציג ההתישבות החדשה, חבר הועד הפועל של הסתדרות הציונים הכלליים בישראל, חבר ועדת הארגון של התאחדות האכרים וחבר הנהלת חברת "פטם" (חברה לשחיטה-מריטה והקפאת עופות בע"מ מיסודן של חברת "עמיר-ביעף" ואגודות חקלאיות מסוגפות להתאחדות האכרים).

פעיל באירגון נקודות-התישבות חדשות של התאחדות האכרים והסתדרות הציונים הכלליים.

בתו: עירית.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3508). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3508