Volume 11

Page 3818

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הרב זאב אריה רבינר

נולד י"א בשבט תרנ"ה (1895) בעיר בויסק (קורלאנד).

לאביו הרב הגאון רבי בנימין בינוש רבינר (רבה של שימבורג, מגזע רבינו הגאון ר' מרדכי בעל "הלבושים" זצ"ל). ולאמו, הרבנית לאה בת ר' יחזקאל רבינר. קיבל תורה מאביו, ומהגאונים רבי יצחק יעקב ריינס מלידא ורבי שלמה פוליצ'יק, ראש ישיבת לירא.

כשרונותיו, שקידתו, אביו ורבותיו הגדולים עיצבו את דמותו.

סופר תורני - דתי מחונן: מאמרו הראשון הופיע ביום כ"א טבת תרצ"ו ב"דואר-היום " תחת הכותרת ''ברוך הבא ", לקראת בואו של הרב הראשי עמיאל זצ"ל, לכהן בתור רב ראשי בתל-אביב. פירסם הרבה מאמרים ומחקרים בעתונות היומית והשבועית, כתבי-עת וקובצים שונים :ספריו : הקדיש שנים רבות לחקר-משנתו של הרב ריינס ופירסם שלשה ספרים אלה : "אורות" (על ארץ ישראל הציונית - הדתית); "טללי אורות " (מאימרותיו של הרב ריינס על תורה ותיאור דמותו התורנית והמחשבתית): "קרני אורה" (מפתח לאוצרותיו הרוחניים של הרב ריינס ודוגמא למחשבותיו ורגשותיו, סגנונו וניסוחו של יוצר תנועת-תורה וציון, עם תולדות חייו). שלשת הספרים מהווים יצירה ספרותית-תורנית מקיפה. ערך וסידר שני ספרים מכתבי-יד של אביו זצ"ל :"נר בנימין" (הדרנים בהלכה ואגדה): "אהל בנימין" (על מסכת אבות, והוסיף נופך משלו).

שני ספרים על השבת : "השבת העם והארץ" ו"פני שבת". ספר "רזא דחיי" (השארת הנפש).

שני מונוגרפיות על גדולי ישראל, לדמותו של

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3818). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3818