Volume 12

Page 3991

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

תרע"ה, ניתן לקבוע את התאריך בקירוב. בניו-יורק עבד בתור פקיד ואח"כ מזכיר מרכז המזרחי, מזכירו של הרב מאיר ברלין (בר-אילן) ז"ל, ולאחר זמן, מזכיר הועד האמריקאי למען ישיבת "מרכז הרב" (מיסודו של הרב א"י קוק זצ"ל).

בשנת תר"פ (1920) נשא לאשה את שרה מלכה בת הרב יוסף זליגר מסינסינטי.

השתתף בחיים הציבוריים ובעזרה לישוב ולבנין הארץ, בתור חבר הועד הפועל של המזרחי באמריקה, ציר לקונגרסים הציוניים הי"ט והכ"א, חבר הועד למען המגבית היהודית, קרן היסוד והקהק"ל, מיסד וחבר-הנהלה של המועצה המרכזית למען מוסדות התורה, הצדקה והחסד בארץ-ישראל, ממיסדיה ופעיליה של הסתדרות בני ארץ-ישראל באמריקה, חבר הועדה להפצת תוצרת הארץ בארה"ב, מיסדה ונשיאה של אגודת דוברי עברית מזרחי בניו-יורק, ממיסדיה של הסתדרות עברית באמריקה וציר לועידתה הראשונה ; השתתף ביסוד חברות לגאולת קרקעות בדרום יפו (לה "חבת -בית וגן", היא בת-ים) וחולון ובחיפה (הוד הכרמל).

ב-1947 חזר לארץ עם משפחתו ונכנס לעבודה במרכז העולמי של המזרחי, ואחרי קום המדינה עבר לשרותה במשרד הדתות, בתור מנהל המדור לפיקוח על ייצור ויצוא חפצי דת ועידוד ההפצה של תשמישי קדושה בחו''ל. ממשיך בפעילות ציבורית בתור חבר פעיל בתנועת המזרחי-הפועל המזרחי, חבר הנהלת מוסד הגמ''ח "אוצר החסד - קרן שמואל" ועוד מוסדות הישוב הישן בירושלים.

כתב מאמרים ב"מארגען זשורנאל" ,''דער מזרחי ועג" ובספר השנה של הסתדרות בני ארץ-ישראל באמריקה למען עידוד השקעות בארצנו, על-ידי גאולת קרקעות והתישבות ועל-ידי הפצת מניות של בנקים וחברות.

צאצאיו: אסתר חנה אשת האדריכל דוד רפאל בנעט (כפר הרא"ה), יוסף (מורה בכפר הרא"ה), שלמה (פקיד בנק בירושלים).

צבי נוימאיר

נולד בשנת תרנ"ד (7.3.1894) בבאנילה שבבוקובינה (אז אוסטריה).

לאביו יצחק (בעל טחנה, חבר מועצת הקהילה ופעיל בחברה קדישא) ולאמו פסי בת נפתלי שטנגל (תלמיד חכם ובעל צדקה).

למד בחדר, בבית-ספר תיכון ובבית-ספר גבוה למסחר. התחיל לעבוד בפקידות מסחרית. השתתף ביסוד חברת "אהבת ציון" ובית-ספר עברי בבאנילה.

ב-1921 נשא לאשה את קלארה בת יצחק לאשצ'ובר. (נפטרה בתל-אביב בפברואר 1962).

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3991). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3991