Volume 12

Page 4029

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צונים. לאט-לאט התרגלו, והנוער הצליח להחדיר קופסאות קק"ל גם בבתים חרדים. בתור מורשה הקק"ל בחרו ביצחק רוזנבלום , בנו של הרשיל השוחט. וכך נמשכו הרבה מהנוער הדתי הקיצוני לתנועה הציונית.

יחד עם חבריו הצליח ליסד סניפים לועדי קק"ל ו"ברית הציונית" בעיירות שבסביבה.

בשנת 1930 נרשם לתנועה הציונית הריבזיוניסטית.

בשנת 1932 נבחר לציר לקונגרס של הציונים הריביזיוניסטים בפרג (טשכוסלובקיד.).

אחרי הפירוד בהסתדרות הריביזויוניסטים חזר לציונים הכלליים.

בשנת 1932 נשא לאשה את אסתר רבקה בת יצחק שמואל חלמר , אדמו"ר מאלעקסנדר (הושמדה בטרעב לינגע) ובשנת 1945 בזיווג שני נשא לאשה את לאה בת אר"י לאניענטר. לפני מלחמת העולם השניה מילא תפקידים: נציג יהודי יחידי במועצה הממלכתית, בגימנסיות לחינוך ייחודי במחוז קיעלצק, סקארזיסק, אסטראוויעץ, שיד לאוויץ וכוי, חבר המועצה של בתי הכנסת לארגוני הנוער בתור בא כוח האמונה היהודית, שופט מושבע ומתרגם מושבע לכמה שפות בית הדין המחוזי בלודז.

לאחר זמן נתמנה מורה ללימודי דת יהודיים בבתי הספר הפולניים-ממלכתיים בשידליץ.

עם הכיבוש הנאצי של פולין עלה בידיו לשחד פקיד נאצי, ובדרך זו להציל 400 צעירים יהודים שעבדו בפרך ביאנושעוו, ליד לובלין.

עבד בבית חרושת לנשק ליד סטאכאנוביץ בתור סטאטיסטיקאי. לפני בריחתו השאיר על שולחן עבודתו מכתב אל מפקד הגסטאפו המקומי, שבו הזהירו, בל יעיז להוציא יהודים להורג כעונש על הבריחה, כמנהגם של הנאצים. ואם יעשה כן, הרי יראו אותו הפרטיזנים כאחראי וינקמו בו באכזריות.

נמלט יחד עם שני אחיו - יצחק ודב (ברל) מבית החרושת עם נשק ביד. עד מהרה הרכיב פלוגה של פרטיזנים שפעלה תחת ידו. סיסמתם היתה: "נמות על קידוש השם, אולם כאנשים חפשים הלוחמים עם הנשק ביד נגד השונא".

משנודעה הבריחה והגסטאפו פקדה על היהודים להערך למסדר, היו היהודים בטוחים כי עתה יוקחו מהם להוצאה להורג, כמנהגם של הנאצים להוציא להורג שלושה יהודים עבור כל יהודי שברח. אלא שהפעם נמנעו מלעשות כן... והסתפקו בהקראת הודעה האומרת, כי שלושת האחים פינקלר וכן הפרטיזנים אשר היו אתם ביער נתפסו והוצאו להורג... היהודים האסירים לא האמינו להכרזה הנאצית וידעו שאינה אלא שקר.

בטורונטו (קנדה) נשיא הארגון "שארית הפליטה" בקנדה, נשיא כבוד של הארגון (פערבאנד) מבני שידלאווצער הגרים בקנדה, חבר הנהלה של המנהלים ב"איאס" וכו'.

בספר "הסבא הקדוש" (הוצאת סיני, תל-אביב) מסופר אודות אברהם פינקלר ומשפחתו.

בנותיו (מאשתו השניה): חוה-פנינה, מינדל.

ד"ר רבקה שטערמאן-גינזבורג

נולדה בקוברין, מחוז גרודנה ערב פורים תרנ''ה (1895).

לאביה ר' אברהם יצחק הלוי שטערמאן (תלמיד חכם, מחסידי סטאליו-קארלין).

גדלה והתחנכה בבית חסידים. אח"כ גמרה בית ספר לבנות בקוברין, המשיכה בגמנסיה ממשלתית בלומזה, ובשנת 1914 גמרה את האוניברסיטה בווארשה וקיבלה תואר של רופאת-שינים.

מילדותה אהבה לקרוא את ספרי: מנדלי מוכר ספרים, פרץ ושלום עליכם וכן את שלום אש , שירי ביאליק וכו'.

החלה לכתוב נובלות קצרות באידיש ב"פאלעסער וואכענבלאט", שכמה עתונים בפולניה ובארצות הברית וכו' העתיקו אותם.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4029). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4029