Volume 12

Page 4045

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נתחבב על מוריו בשקדנותו ובמזגו הטוב. אחרי גומרו את חוק לימודיו. נתמנה בתור מורה בבית-הספר "תחכמוני" בירושלים.

ביוזמתו נרכשה מסדרת אותיות בביה''ס ועם חבר ילדים מהתלמידים סידרו את העתון "חברנו" שיצא לאור ע"י התלמידים (משנת תרפ"א).

רבים מהתלמידים השתלמו אח"כ במלאכת הסידור וההדפסה, והם עובדים כיום בסדרים וכמכונאים בבתי הדפוס השונים בארץ.

נפטר בירושלים ל' סיון תש''ג (3.7.1943).

הרב משה מאיר הכהן רבינוביץ

נולד בשאבעל, מחוז קובנה, בשנת תרל''ט (1879).

לאביו ר' אברהם אבא רבינוביץ (אב''ד בקליקאל, ליטא) ולאמו אלקה ליבה בת יקותיאל זיסל לוין. קיבל חינוך מסורתי אצל ר' אלי ברוך בישיבת מיר, אצל ר' לייזר גורדון בישיבת טלז ובישיבת שאבעל. הוסמך לרבנות (וכן לשחיטה).

בשנת תרס"ד (1904) נסע לארצות הברית, ושימש בברונקס כרב במשך 50 שנה.

יסד שם מוסדות חינוך וצדקה (גמילת חסד) ועוד. עשה שם תעמולה ואסף כספים למוסדות החינוך והצדקה בא"י.

נשא לאשה את גיטל דינה בת ר' אהרן הלוי ואחרי שנפטרה נשא בזיווג שני את מרים מלכה בת הרב אברהם אהרן פלדמן (ממשפחת האדמו"ר מטציסטקוב. נפטרה י''ד שבט תשכ''א).

בשנת תשט"ו (1955) עלה לארץ.

מבוני בית הכנסת עבור אגודת צעירי חב"ד בבני-ברק.

מיוזמי יסוד תלמוד תורה וישיבת "חיי עולם" ובית תבשיל ליתומים בירושלים.

חבר הישיבות: "חברון" בירושלים, ישיבת לוד וחב"ד.

צאצאיו: יקותיאל זיסל, אהרן, אברהם אבא, פסיה אשת אהרן ווקסלר, שרה מרים.

חיים בן-ציון רבינוביץ

נולד בקיוב (רוסיה) בשנת תרמ"ז (1887). לאביו זאב רבינוביץ ולאמו ברכה בת יעקב פרבראצקי. קיבל חינוך מסורתי. למד חזנות.

בשנת 1910 נשא לאשה את בילה בת ר' דוד יעקב גרבר (הושמדה במחנה נאצים ב-1943) ובשנת 1947 נשא בזיווג שני לאשה את רוזה בת ר' אברהם יצחק אנגלסברג. בשנות 1910-1915 היה חזן ראשי בבית הכנסת "שומרי הדת" בבלגיה (בנשיאותו של הרב עמיאל זצ"ל).

בשנות 1915-27 היה חזן ראשי באודעסה (ברוסיה) בבית הכנסת של הבראדאים אחרי החזן הידוע פנחס מנקובסקי. משנת משנת 1942 עד 1945 היה במחנה השמדה. נשאר בחיים עם בנו. רעיתו בילה ובתו שרה הושמדו ב-1943 במחנה וולסברג (בין מינכן ונירנברג).

בשנת 1951 עלה לארץ.

בהתחלה עסק במסחר וליטוש יהלומים בנחלת גנים. יסד בית חרושת לקרמיק, מפעלי קרמיקה טכנית בע''מ, באיזור התעשיה במושבה נס-ציונה. מעסיק כ-80 פועלים.

לומד שיעורי תורה בציבור.

צאצאיו (מאשתו הראשונה): שרה, מאיר, דינה אשת שמעון גניחובסקי, אסתר.

ר' יחזקאל-עזרא רחמים

לאביו רחמים בן שלמה דוד בן יעקב. נולד בבגדאד א' דר''ח אייר תרל"ו (1876).

התחנך בבית המדרש "בית זלכה". עוד בגיל צעיר התפרסם כ"עלוי" והצטיין בחריפות שכלו ובזכרונו היוצא מגדר הרגיל. מנעוריו גילה בקיאות גדולה בספרות הפוסקים ונכנס במשא ובמתן של הלכה עם גדולי הדור, ובכללם עם הרב יוסף חיים ב''ר אליהו בן הרמ"ח, הרב חיים חזקיהו מדיני , ר' יצחק פלאג'י ואחרים.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4045). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4045