Volume 12

Page 4075

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יחד עם חבריו עודדו וחזקו ועזרו לרבים מהם לארגן את חייהם מחדש.

היה סגן יו"ר הסתדרות "המזרחי", יו''ר ועדת התרבות וגזבר קרן היסוד בעירו.

בכל ליל שבת היה מגיד שעור בהסתדרות המזרחי, מופיע כנואם באספות, במסיבות ובהזדמנויות שונות.

היה חבר הנהלת בית הכנסת הרמ"א ז'"ל (אחרי שטוהר מהנאצים, תוקן הבנין).

כתב מאמרים בעתונים : ''די יודישע שטימע'', "אונזער עקספרעס", "דאס יודישע ווארט" (שבועונים בקראקא), ''לעמבערגער טאגעבלאט", ''אוגזערער וועג" (פריס), "נאוי דזינניק" (יומן בקראקא), ובארץ ב"הצופה" וב"לאצטע נייעס".

ביולי עזב את קראקא ונסע לפריס, בה התעכב כחצי שנה ועלה לארץ (7.8.1948).

התיישב בתל-עריש ע"י חולון. יסד במקום מועצה דתית, ארגן את החיים הציבוריים במקום. הוזמן הרב יצחק גליקמן לשרת במקום כרב ושוחט-נודד.

ממיסדי בית הכנסת במקום ונבחר לגבאי ראשי. נבחר ליו"ר השכונה, חבר בועדות שונות בעירית חולון וחבר ההנהלה של המפד''ל.

פקיד במשרד הדתות ומייצגו בטכסים ומוסדות.

בתו : טובה מלכה אשת שמואל אריה פינס.

ראובן פליישמן

נולד ברחובות, אדר תרנ"ט (1899).

לאביו ר' צבי פליישמן ולאמו בלומה בת ר' יעקב לפקוביץ מרחובות.

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

כל השנים חבר ההגנה.

מספר שנים שירת כשומר במושבה.

בשנת 1923 נשא לאשה את צלה בת אלכסנדר שנדור. נהג (משנת 1926) וחבר אגד. בימי המאורעות בארץ ואח"כ במלחמת העצמאות סיכן עצמו בהמשיכו לנהוג באוטובוס שלו בסכנת הדרכים בארץ.

חבר הנהלת קופת גמ"ח של המזרחי ברחובות. גבאי בית הכנסת "אהלי תורה" ברחובות.

בנותיו: חסידה, בילה אשת יהושע ליכטנשטיין.

קובא (יעקב) קרייזמן

גולד בווארשא (פולין) בשנת תרפ"ז (4.3.1927).

לאביו דוד ולאמו גניה בת ליפא שיפר. בשנת 1932 עלה לארץ.

קיבל חינוך בבית החינוך לילדי עובדים בצפון ת''א.

גמנסיה "שלוה", ובוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטר. L.L.B.ומנהל ציבורי.

היה חבר מנגנון הקבע של ההגנה, מדריך בקורסים של ההגנה, קצין בצה"ל, מפקד משמר-נע של נוטרים.

בשנת 1952 נשא לאשה את רעות בת יוסף שחורי. עבד במשרד האוצר ת''א, היה מזכיר שר העבודה ומרכז לשכתו (1959).

חבר מפלגת פועלי א"י (מפא"י) במועצת סניף גבעתיים.

חבר "הרוטרי" בגבעתיים.

סגן וממלא מקום קבוע לראש עיריית גבעתיים.

צאצאיו: גיורא, עמרי.

סגן אלוף משה עפר (בלחוטובסקי)

נולד בפיוטרקוב (פולין) בשנת תרס"ד (15.4.1904).

לאביו שלמה בלחטובסקי ולאמו חינקה בת שלמה בן הרב פיבל בראונר. קיבל חינוך מסורתי, בבית ספר גבוה לטכנולוגיה בוינה. קיבל תואר מהנדס.

מהנדס בוינה (1924) ובתורכיה (1926-35).

בשנת 1928 נשא לאשה את פרידריקה בת משה פרנקל (נפטרה י' אייר תש''ך-7.5.1960).

בשנת 1935 עלה לארץ.

בשנות 1935-40 מעובדי "סולל בונה".

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4075). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4075