Volume 13

Page 4246

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מנחם זינדל שור

נולד בצפת (ישראל) בשנת תרמ"ט (1889).

לאביו יואל שוב ודור רביעי בארץ (נכד למהר"ל מפרג) ולאמו חוה בת דוד אליהו אליאך. קיבל חינוך מסורתי בישיבות בצפת.

היה חבר ועד "צופיה", הר-כנען, צפת.

מפעילי הנוער בצפת.

בשנת תרס"ז (1907) נשא לאשה את מלכה בת ר' שמואל רוטשטיין. סוחר בטקסטיל. חבר ועד ביהכ""נ "שלום" בתל-אביב. מחסידי האדמו"ר מסדיגורה הרב מרדכי שלום יוסף פרידמן (ראה הערך שלו בפתיחת כרך זה). צאצאיו : אברהם שור (מנהל סניף הבנק הלאומי בנתניה), גניה אשת יצחק וישליצקי (מזכיר הסתדרות הליברלים), דינה אשת משה רוטפלד (מביח"ר תרסיס), טובה אשת יוסף שוסהיים (מחלבת גבעתיים).

ישראל סטולרסקי

נולד בקרינקי (פולין) בשנת תר"ס (בפברואר 1900).

לאביו יהושע העשל סטולרסקי ולאמו שיינע בת ישראל קארפיווקא. קיבל חינוך מסורתי וכללי בחדר, בישיבה ואח"כ בגמנסיה.

בצעירותו עזב את פולין והתישב בארצות הברית.

פעיל וחבר מרכז פועלי-ציון באמריקה.

עבד בבית חרושת (1949-1941).

מנהל משנה מגבית ההסתדרות בארצות הברית.

עשה ועושה רבות למען ישראל ובעיקר לתנועת הפועלים בארץ.

בשנת 1924 נשא לאשה את פוליה בת דוד ווייסוואהל. (נפטרה בניו-יורק, ט"ו שבט תשכ"ג (19.2.1963).

ביקר בישראל פעמים רבות בעניני מגבית ההסתדרות בארצות הברית.

בשנת 1939 היה ציר הקונגרס הציוני בג'נבה.

כתב מאמרים רבים בעניני תנועת הפועלים בעתונות האידיש בפולניה ובארצות הברית.

בנו: דוד (בנותיו ; שרונה, אביבה).

מרים אזולאי-וואלעס

נולדה בירושלים, אלול תר"ס (אוגוסט 1900).

לאביה ר' אברהם (יליד ירושלים. מצד אביו מצאצאי ר' משה הלוי וואלעס , רופא חינם, ומצד אמו מצאצאי ר' ישעיה ברדקי, מאבות הישוב האשכנזי הפרושי בירושלים) ולאמה חנה בת ר' אליעזר-דוד הכהן. גמרה בית-ספר והתחנכה ליד אמה בהליכות הבית והחיים.

בשנת תרפ"א (1921) נישאה ליצחק-הירש אזולאי (על הוריו ומשפחתם ראה ערך יהודה-דב שיין-אזולאי בכרך זה).

עם מילוי חובותיה בתור רעיה ואם נתנה מזמנה ומפעילותה גם לעסקנות ציבורית.

בירושלים היתה ממיסדות אגודת נשים "בנות ישראל", שהקימה וקיימה מטבח לילדי עניים ב"בתי מחסה" שבעיר העתיקה, חברה פעילה באגודת נשים לשיווי זכויות ובועד "בית היתומות הכללי" וויינגרטן.

הגיוס הראשון לנוטרות בירושלים היה בביתה שברחוב שמואל הנביא, שקדה לספק משקה חם ומזון

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4246). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4246