Volume 13

Page 4252

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עבד כפועל בכל מיני עבודות קשות.

בשנת 1929, בעזרת הלוואות רכש שטח קרקע ברמתגן ועבד בגידול ירקות. רכש פרות ומכר חלב. בנה לו בית, והפך להיות תושב רמת-גן.

חבר פעיל במוסדות תרבותיים שונים ברמת-גן.

בנותיו: אסתר אשת דוב שנדר, מינדה אשת יעקב וייס, יוכבד אשת פרדי מזרחי.

דוד אליהו טופל

נולד באוסטרוביץ (פולין) בשנת תר"ן (1890). לאביו ר' חיים נחום טופל (בן הרב דוד טופל , דיין באוסטרוביץ) ולאמו חנה לבית רפפורט .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה באוסטרוביץ בפולניה.

בשנת 1912 נשא לאשה את בתיה (באשה) בת אליעזר ווארטמן (ממשפחה מיוחסת, נכד הרב מאוסטרוביצי קעלסצקי, מגזע הש"ך).

היה חבר ועד הקהילה בעירו.

בשנת 1932 עזב את עירו ועבר לדרום אמריקה. עלה לארץ בשנת 1935 והתיישב בתל-אביב. מוותיקי חסידי מודז'יץ בתל-אביב.

יסד את החברה "דוד טופל ובניו" - להפצת עתונים וספרים.

ממייסדי עתון הערב "מעריב" יחד עם ד"ר עזריאל קרליבך (ראה כרך א', עמוד 392) ומפיץ העתון בארץ.

הצליח לארגן יחד עם בניו משה וישראל את הפצת העתונים - כסוכן ראשי של "מעריב'', "פנים אל פנים", "במחנה" ו"העולם הזה".

היה הרבה שנים נשיא ארגון עולי אוסטרוביץ.

גבאי בית-הכנסת "גבורות ישראל". עסקן וגבאי ביתהכנסת חסידי ממוזיץ.

היה בין יוזמי הקמת בית המדרש המפואר של האדמו"ר ממוז'יץ בתל-אביב.

נפטר בתל-אביב, כ"ה סיון, תשכ"ג (17.6.1963).

צאצאיו: אליעזר (בונצואלה), לאה אשת אריה קור פורסט, רחל אשת ישראל סימנובסקי, ישראל, משה, פנינה אשת הלל בייזמן, מרדכי (נהרג במלחמת העצמאות בהפצצה הראשונה של האויב על שדה התעופה בת"א, נפל בזמן מילוי תפקידו , ראה בכרך ששי, בעמוד 2576). 23 נכדים ושני נינים.

הרב אהרן כ"ץ

נולד ז' טבת, תר"ע (דצמבר, 1909), בסליב, פלך מינסק, רוסיה הלבנה.

לאביו הרב ראובן כ"ץ (הרב הראשי לפתח-תקוה ראה כרך ג', עמוד 1590) ולאמו רייכל בת הרב אברהם יצחק משכיל-לאיתן (שלפי מסורת משפחתו מתייחסת היא על צאצאי השל"ה הקדוש , ולמעלה ממנו עד רש"י ודוד המלך ).

נתפרסם כ"עילוי" מילדותו. למד בישיבה הקטנה שליד ישיבת גרודנה, בישיבות ביאליסטוק, גרודנה ומיר, שם הוסמך לרבנות, ונתפרסם לתהילה בקרב לומדי התורה ברחבי פולין.

משעלה אביו לכהן בראשות הרבנות בפתח-תקוה, עלה גם הוא לארץ בשנת תרצ''ג (1933), למד שנה אחת

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4252). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4252