Volume 13

Page 4279

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חדשים של דואר ישראל.

כל השנים היה חבר פעיל בהגנה. ובתקופת מלחמת השחרור נתמנה כסגן המושל הצבאי של יפו, בדרגת סין.

היה אח בבני-ברית.

ביום 6.12.1933 קודש כבנאי חפשי בתורכיה, בלשכת Etiole d'Orient וביום 14.7.1936 הצטרף ללשכת "ברקאי" בתל-אביב. בשנת 1945 נבחר לנשיא הלשכה למשך שנתיים.

היה חבר ברוטרי.

חבר באקדמיה ללשון העברית.

נפטר בבית החולים בילינסון, ה' אלול, תשכ"ב (4.9.1962).

בנותיו מאשתו הראשונה : אביבה אשת אברהם עציון, עדינה אשת חיים פורט.

שלמה פרדס

נולד בירושלים, כ"א כסלו, תרפ"ו (8.12.1925).

לאביו הרב בן-ציון נסים פרדס (הרב הראשי בירושלים, ראה כרך ב', עמוד 707) ולאמו זהרה בת שלמה אבורביע. קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה מזרחי, תיכוןתרבות, מקצוע - מכון טכני - ירושלים, גבוה I.E.E. צבא (במלחמת השחרור), בי"ס לקציני חי"ר ובי"ס לקציני קשר.

עובד במשרד הדואר - מנהל שירותי הטלפון, מחוז ירושלים והדרום.

מזכיר תא עובדי הדואר, מועצת פועלי ירושלים, מועצת סניף מפא"י ירושלים.

בערב מבצע קדש, ביקר בתורכיה, ביקור והדרכה ברשת החינוך היהודי.

היה עוזרו ויד ימינו של הרב הראשי יעקב משה טולידאנו זצ"ל (ראה כרך ג', עמוד 1322) כשר הדתות בכל שטחי פעולותיו, הטבת מצב הרבנים בערים וביישובי עולים, ייצוג כולל והולם במועצות דתיות, סתימת פרצות בחומת השבת, הלוואות והקלות לישיבות ולבתי כנסת, חלוקת ספרי-תורה.

בשנת 1960 נשא לאשת את דבורה בת מנחם מנדל יצחק מילבאור מארצות-הברית.

ממייסדי תנועת הנוער "המשמר הצעיר" (בשנות הארבעים) שעסקה באירגון הנוער בשכונות ובפרברים בלימוד, הדרכה והרצאות ברוח דתית-לאומית.

כתב מאמרים בבעיות השעה.

שירת בהגנה, בצה"ל כמפקד פלוגה, סגן במלחמת השחרור, קצין טלפונים במחוז ירושלים.

ממקימי קרן גמ''ח וקרן עוזיאל למפעלים ולהלוואות והמתיבתא הגדולה, בית הראש"ל בירושלים.

בנו: אליהו.

אברהם בנימין ריבלין

נולד בירושלים, תשרי תרע"א (אוקטובר 1910).

לאביו ר' שלמה זלמן ריבלין (איש השירה הדתית, אבי החינוך לחזנות בארץ וחוקר תולדות היישוב ראה כרך ד', עמוד 1743) ולאמו הדסה בת הרב ר' אליהו יוסף ריבלין מחברון (מהעץ החב"די של "בית ריבלין", מראשי חסידי חב"ד בארץ).

אברהם בנימין הוא דור ששי לבית ריבלין בארץ למן רבי הלל ריבלין משקלוב (תלמידו וקרובו של הגר"א מווילנא, שעלה לארץ בשנת תקס"ט (1809) בראש עליית תלמידי הגר"א, ממייסדיו ומנהיגיו של היישוב האשכנזי הפרושי (ראה כרך א', עמוד 496) דרך צאצאיו רבי הפעלים בהנהגת היישוב ובפיתוחו (ראה כרכים ב', עמוד 757, א', עמוד 492) ועל-ידי אמהות בדורות הקודמים גם ממשפחות מפוארות אחרות בתולדות היישוב.

למד בתלמוד תורה "עץ-חיים" ובישיבת "מאה שערים" בירושלים, ובישיבת "לומזה" בפתח-תקוה. למד בבית-ספר למסחר וכלכלה בירושלים.

בשנות 1930-33 היה מזכיר "בנין הישוב" והשתתף בחברה לרכישת ולגאולת קרקעות מהשכנים הערבים.

משנת 1936 חבר הנהלת חברת "אחוזת ראובן" בע"מ - חברה לבנין ולפיתוח.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4279). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4279