Volume 14

Page 4442

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

של המזרחי ועורר בטאונה, חבר המרכז הארצי של המזרחי, הבר הועד הפועל של הפועל המזרחי, חבר ועדת החינוך וחבר ועדת התרבות הארצית של המפלגה הדתית-לאומית (להלן בראשי-תיבות: מפד"ל), חבר הועדה לשנת העשור והועדה לדת ולתרבות, חבר הנהלת האגודה להפצת החסידות. השתתף בשני הקונגרסים העולמיים האחרונים של המזרחי, הרצה בכינוס הארצי לחסידות. בשרתו בצה"ל בשנים 1951-1949 בדרגת סגן היה עורך בטאון הרבנות הצבאית הראשית "מחניים" ויו"ר ועדת התרבות של יחידת מחנה המט"כל.

בשנת תשט"ו (סוף 1954) נשא לאשה את עדינה בת אשר ברטלר. שימש בתפקידי מזכיר המחלקה לחינוך ותרבות תורניים של הסוכנות היהודית, מזכיר פרטי ופרלמנטרי של שר התחבורה ד. צ. פנקס ז"ל, מזכיר סגן שר הסעד, עובד מדעי במוסד הרב קוק.

ממשיך בפעילות צבורית בתור מזכיר כללי של מיסדר בני ברית בישראל, מזכיר בית בני ברית בתל-אביב, חבר הלשכה הגדולה, מיסד ונשיא ראשון של לשכת הרא"ה בתל-אביב ; חבר המועצה הדתית לתל-אביב-יפו, חבר המרכז הארצי ומועצת הסניף המקומי של המפד"ל וחבר רשות הנוער של ; חבר הועד הפועל של ברית עברית עולמית) עורך העתון הפנימי של אוניברסיטת בר-אילן : מגיד שיעור ב"מנין הצעירים", חבר הנהלת הועד למען החייל.

כתב מאות מאמרים על נושאים מדעיים וציבוריים בעתונים ובקבצים הצופה, חזון, ידיעון בר-אילן, ידיעון בני ברית, מחניים, סיני, שערים, במסלה, המערב, הדים, שלוחות, האפק, מבוע, במחנה גדנ"ע, ידיעץ המזרחי, ישורון, בסער, ההד, נרות שבת, הפוסק ; מאמרים גדולים: החסידות והחסידים בלובלין, לכרך לובלין באנציקלופדיה של גלויות ; השגות על אנושיות ומופתים בישראל בספר הבעש"ט; רבני קוצק ואדמו"ריה בספר קוצק ; תלמידי הבעש"ט ב"סיני", ועוד.

ספריו: הרבי מקוצק (הוצאת ביתן הספר, תשי"ב), רבי נחמן מברסלב (נצח, תשי"ג), גור המיסד בעל חידושי הרי"ם (סיני, תשי"ד), ראשונים לציון (נוער המזרחי, תשט"ו), צבא ישראל בדורותיו (מקדה, תשי"ט), תולדות החסידות מזמן הבעש"ט ועד זמננו ("ציון", תש"ך), ספר האדמו"רים (אריאל, תשכ"א), תפארת שבמלכות (אריאל, תשכ"א), ספר בני ברית (הוצ' בני ברית, תשכ"ג), וחלק גדול של הספר "הרבי מקוצק ותלמידיו".

עריכותיו: "חזון", "מחניים", "החברייא" (בטאון "עזרא"), ידיעון בר-אילן, ידיעון בני ברית, ספר בני ברית, ישראל והגולה, האזרח והמדינה, לחג החרות, שלשה כתרים, בימי דין, תקומה, פרקי חרות, בימים ההם, מעש והישג.

צאצאיו: צבי, אורי.

מיכאל קמחי (מלמן)

נולד בבלטה, פלך קמיניץ פודולסק, כ"ח תשרי תרל"ג (סוף 1872).

לאביו יהושע עשיל מלמן ולאמו בלהה. קיבל חנוך מסורתי.

מפעילי חובבי ציון בעירו.

היה לבעל חנות מכלת בעירו.

בשנת 1905 עלה לארץ בעליה השניה.

המשיך בנוה שלום, ברחוב זרח ברנט בהנהלת חנות מכלת.

היה מראשוני בוני רחוב נחלת בנימין בתל-אביב ואח"כ בצפון ת"א.

צאצאיו: אריה קמחי (אגרונום. אכר בכפר גדעון). בלהה אשת חיים בלומין, שושנה (גננת) אשת משה כפכפי, צבי יהלום, יפה (חברי קיבוץ חולתא).

נתן נטע סלאנט

נולד בירושלים בשנת תרנ"ג (1893).

לאביו הרב צבי הרש סלנט (ראה בכרך זה) שהיה נכד "הסבא קדישא" רבי שמואל סלנט (ראה כרך א', עמוד 284), רבה של ירושלים במשך 70 שנה, ועמד בראש הישוב יחד עם חתנו הצדיק רבי יוסף זונדל מסלנט (ראה כרד א', עמוד 284) ולאמו מרת גרונא.

את חנוכו קבל בת"ת ובישיבת "עץ חיים" והיה מבחירי תלמידיה.

נשא לאשה את עלקא למשפחת היימן. לפני מלחמת העולם הראשונה נסע לארצות הברית והקים בה תלמוד תורה על שם סבו "רבי שמואל סלנט זצ"ל", בשנות המלחמה העולמית עשה הרבה לטובת הישוב העברי בארץ ומוסדותיה.

הוציא לאור ספר בשם "זכרון רבנו שמואל סלנט".

נפטר ביום ד' תמוז תשי"ג (17.6.1953) בניו-יורק.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4442). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4442