Volume 14

Page 4526

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

התחנכו על טהרת הקודש והדת, במדה כזאת עד שהם כבר בנו בתים בישראל לתפארת בארצות שונות בבלגיה, באנגליה ובארץ ישראל, ובתיהם נאמנים למסורת ישראל ולאומיותו.

בית ר' שמואל מועד באנטורפן שימש אכסניה מיוחדת לתנועת "המזרחי", לא רק שהוא ובניו נאמנים לציוניות הדתית המרוכזת במזרחי ובמפעליו, אלא שהוא היה הראשון למזרחי בעירו. בשנת תרפ"ו (1926) כשהתכנסה ועידת המזרחי באנטורפן היה הוא ובנו הצעיר, חיים, המטפלים בכל סדור הועידה וביתו שימש אכסניה למנוח הפרופ' הרמן שטרוק ז"ל ואחרים.

יואל פרנקל

נולד בקיוב (רוסיה), י"ב סיון תרע"ב (28.5.1912).

לאביו ר' אליהו פרנקל (ראה בכרך זה) ולאמו מרים בת ר' יעקב מנדלברג ( שהיה גבאי ראשי בחצר הרבי טברסקי ממקרוב).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ואח"כ עברית במח תרת הציונית.

בשנת תרפ"ד (1924) עלה עם הוריו לארץ.

המשיר ללמוד בתלמוד תורה "מזרחי" בירושלים ואח"כ בבית ספר למסחר בהנהלתו של שור . השתלם בביקורת חשבונות באנגליה ולאחר-מכן עבד באחד הבנקים בירושלים כפקיד.

ב-1939 נתקבל כפקיד במשרד האפוטרופוס הכללי בירושלים ועם פרוץ מלחמת העולם השניה, בהתגבר המשבר הכלכלי בארץ נפתח בתל-אביב סניף של האפוטרופוס הכללי ומקבל הנכסים הרשמי, והועבר כמנהל הסניף. באותו זמן הקדיש את רוב זמנו בפירוק בנקים שהתמוטטו.

נשא לאשה את מאשה בת ר' משולם שווארץ מירושלים, ולאמה מינה שאביה היה מדייני בית-הדין בירושלים (הוריה מילידי ירושלים דור 5 בארץ).

בשנת 1945 עם גמר מלחמת העולם השניה, עבר למשרדי מושל המחוז בת"א.

בשנת 1952 נתמנה כקצין מחוז ת"א.

בשנת 1959 עם פתיחת הנפה הראשונה ברמתגן עבר לנהל את הנפה ובין השאר נתמנה כקצין הבחירות לעירית רמת-גן.

צאצאיו: מינה, בת-שבע, יעקב-צבי, שבח דרור .

אליהו פרנקל

נולד ברזישוב, פלך קיוב (רוסיה), ט"ו שבט תר"מ (1800). לאביו ר' משה פרנקל (סוחר בברדיצ'ב, ראה בברך זה) ולאמו בת-שבע .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

היה מחסידי הרבי טברסקי ממקרוב.

נשא לאשה את מרים בת ר' יעקב מנדלברג (שהיה גבאי ראשי בחצר הרבי טברסקי במקרוב). עבר לקיוב ושם המשיך במסחר עד חיסול המסחר הפרטי ע"י הקומוניסטים.

בשנת תרפ"ד (1924) עלה לארץ עם בני משפחתו והתישב בירושלים.

עסק במסחר בכלי-בית בירושלים.

במלחמת השחרור, בהיותו ידוע במוסדות המזון שהוא קונה מזון לחלוקה לעניים, נענו לו ומכרו לו מזון. בימי ההפגזות עמד וחילק מזון לנצרכים. מכספי המעשר שהיה מפריש מעסקיו לעניים.

ברוב ימיו עבר לגור לת"א.

עסק בצרכי צבור.

נפטר בתל-אביב, י"ב שבט תשכ"א (29.1.1961). צאצאיו: משה פרנקל (פקיד בכיר בגזברות של המשרד הראשי של הקהק"ל, ירושלים), שושנה אשת משה יודוביץ (סוחר בת"א) יואל פרנקל (קצין מחוז ת"א, ראה את הערך שלו בעמוד זה).

יעקב הינדין

נולד בעיר סטרי (רוסיה) בשנת תרצ"ד (1834). לאביו בר ליב הינדין ולאמו דבורה .

קיבל חינוך מסורתי וכללי. היה חסיד חב"די מסור ונאמן.

היה סוחר ובעל יערות ואחוזות בפלך פסקוב ברוסיה. בעל שטח של כ-15 אלף דסיאטין אדמות בסביבות טרפץ, וליקי-לוקי ועוד. היה גם בעל משרפות ליין שרף ועוד עסקים שונים.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4526). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4526