Volume 15

Page 4661

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

והוחזקו בחלקם על-ידי הפולנים במחנה שליד עיירת הגבול זבונשין.

ב-1934 עלה לארץ, ונתישב בתל-אביב, אך קליטתו לא עלתה יפה. לאחר שנתיים של חוסרמעשה עבר לירושלים, כדי לקבל מישרה בכירה בהנהלת הקרן הקיימת לישראל. אך התקשה למצוא את מקומו כפקיד במוסד זה. קשיי-הקליטה ערערו את בריאותו כליל והוא חלה במחלה אנושה.

ביום י"ב באדר תרצ"ח (1938) נפטר בירושלים.

צאצאיו: שאול (נולד 1912, חבר קבוץ "אופק" ומפעלי הקבוץ המאוחד) ; ישעיהו (נולד 1918, מנהל התיאטרון הקאמרי בתל-אביב).

עזרא שחמון

נולד בבגדד (עירק) בשנת תרנ"ג (1.4.1893). לאביו אליהו רחמים שחמון ולאמו שרה בתסלמן סומך (מהמשפחות הידועות בבגדד).

קיבל חינוך מסורתי וכללי בביה"ס האליאנס בבגדד.

בשנת 1916 עזב את בגדד והתישב בשנגאי.

עסק שם בייצוא צרכי מזון שונים לאנגליה והצליח בעסקיו.

בשנת 1926 חלה ונסע לארצות הברית לרפוי. ביקר רופאים מומחים שונים בארצות הברית ובאירופה, ולא הצליחו לרפואותו. ואז החל בעצמו לחפש דרכים לרפוי. עבר על התורה והרמב"ם, רשם לפניו דרכי הרפוי והאוכל הנזכרים בהם, ביקר בהודו, וכו' ולמד שם תורת הריפוי ע"י עשבים שונים. עלה בידו להמציא תרופה מהנ"ל המרפאה והמקילה על הסובלים במחלות שונות, זה כ-31 שנה שהוא מבקר - שנה שנה בארץ ומרפא חולים לא על מנת לקבל פרס.

ב-1 למרס 1933 נשא בבומבי לאשה את לידיה בת יחזקאל חיים. פעילה מאד בהסתדרות נשי"המזרחי" בניו-יורק.

בשנת 1934 עלה לארץ והתישב בירושלים.

בשנת 1938 ביקר באנגליה, קנדה וניו-יורק. לרגלי קשריו המסחריים, ובעיקר בנכסי דלא ניידי. פתח משרד במונטריאל ודירה בניו-יורק. את ישראל לא שכח, והמשיך לבקר שנה-שנה בארץ ולהגיש רפואה לנצרכים. מאות ואלפים אנשים נרפאו על ידו. רופאים ידועים סמכו עליו ועל העשבים שהוא נותן לחולים.

גם בארץ רכש שטחי קרקע ומתכונן לבנות בית למשפחתו בארץ.

ב-10 לדצמבר 1965 פרסם בתל-אביב חוברת "The importance of the nerves of the : human system בה הוא מפרסם את תורת הריפוי שלו.

ידוע כתומך ביד רחבה לנצרכים ולמוסדות שונים.

צאצאיו: ששון (מהנדס), רבקה אשת שלום ניומן, דיינה.

חנן טראו

נולד בפשמישל (גליציה) בשנת תרמ"ט (4.2.1889).

לאביו שלום טראו (סוחר ת"ח. מצאצאי ר' איצ'ה טראן מסמבור. שנזכר בספר "בית יצחק" של הרב הפוסק ר' יצחק שמלקס . אחיו הבכור ר' אברהם טראו היה יחד עם ר' אהרן לוין , רבה של רישה, מן התלמידים המובהקים של סבו (של לוין), הרב יצחק שמלקס בפשמישל, לפני שנבחר לרבה של לבוב) ולאמו שרה בת אהרן דולדיג (מתלמידיו של ר' יוסף חנניא ליפא מיזלס , מלומד גדול בתלמוד).

קבל חינוך מסורתי וכללי.

עסק במסחר.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4661). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4661