Volume 15

Page 4664

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

השכלה כללית אצל מורים פרטיים, השתלמות עצמית.

איש מרכז "החלוץ" בפולין. עורך הוצאות התנועה העברית וביידיש (עתונות, ספרים, חוברות), היה חבר מערכת ועורך המדור הספרותי של העתון היומי "דאס ווארט".

בשנת תרצ"ו (1936) עלה לארץ.

עבד בחקלאות, וזמן קצר בהוראה.

כשנתיים בעבודה בסוכנות היהודית לא"י, בעריכת "ספר החלוץ" (ת"ש) ": "ספר המעפילים" (תש"ז).

היה ציר בקונגרס הציוני בפרג (1933) ובקונגרס בלוצרן (1935).

כל השנים חבר ההגנה.

בשנת תש"ד (1944) נשא לאשה את שולמית בת המורה והסופר קדיש יהודה סילמן מירושלים (ראה כרך א', עמוד 355).

חיבר ספרים: "ברענענדיקע טעג" (ביידיש, שירים. ווארשה, 1936) ; "דאס בוך פון דער ניי ארץ-ישראל דיקער פאעזיע " (הוצאת "החלוץ", וורשא, 1936).

בעברית - ספרי שירה: "בשלבים" (הוצאת "כאן", ווארשה, תרצ"ד); "בהדים מרחקים" (הוצאת "גזית", ת"א, תש"א); "מאחרי הזורע" (הקיבוץ המאוחד, עין-חרוד, תש"י); "החוף השקט" (הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשט"ז); "נחושתים והללויות" (הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשכ"א); "מיבחר שירת יידיש", למן י. ל. פרץ עד ימינו, בליווי מבוא "סקירות" הערכה ותמונות המשוררים (הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשכ"ב); "יום נאה, חלקו מעונן". יראה אור בקרוב.

מסה וביקורת: "נופי ספרות" (מסה, עיון, דיוקן, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשכ"ה).

תרגומים: "הירש לקרט" (פואימה דרמתית, מאת ה. לויק, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"ד) : "בריחתי מן השבי" (פ. יורדן , הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"ה); "בין קירות נופלים" (ט. בוז'יקובסקי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"י); "ספרים ואישיים" (מ. גורקי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשי"ב).

עריכה (ספרים שעריכתם נקובה בשמו).

"ספר החלוץ" (הוצאת הסוכנות היהודית, ת"ש); "ספר המעפילים" (הוצאת הסוכנות היהודית, תש"ז); "ספר מלחמת הגיטאות (יחד עם יצחק צוקרמן. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשט"ו); "מנחם שמי'' (48 תמונות ומבחר אגרות ורישומים, הוצאת הקיבוץ המאוחד", תשי"ח).

ספרים רבים נערכו על-ידו בעילום שם (ראו אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד).

כתב מאמרים בעתונות - בחו"ל (ביידיש): "דאס ווארט" "ידיעות פון מרכז החלוץ". ("עתון החלוץ" בפולין).

בעברית: ב"העתיד"; בעתונות בארץ: "דבר"; "משמר", "למרחב". "מבפנים", "מאזנים" ועוד.

חבר מערכת הוצאת הספרים של הקיבוץ המאוחד.

חבר משק "אשדות יעקב", הקיבוץ המאוחד.

נפטר באשדות יעקב, כ"ט שבט תשכ"ו (19.2.66) צאצאיו: יהודית, עידו.

פנחס נאמן (ניעמינסקי)

נולד בעיירה גולובניעבסק, פלך פודוליה (רוסיה) בערב שבת נחמו, י"ב אב תרמ"ט (13.8.1889).

לאביו ר' שמואל לייב ניעמינסקי (בן הרב אברהם משה , רבה של המושבה היהודית באטשיבקה בדרום רוסיה. השמות נעימינסקי וברדיטשבסקי נזכרים לשבח בהקדמה ל"תניא" (ספר תורת החב"ד) כשמותיהם של שני אחים (נראה כי בגלל עניני

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4664). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4664