Volume 16

Page 4904

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שמואל יונה דאום

נולד בקאליש (פולין), כ"ה בשבט תרמ''א (1881).

לאביו יהושע (סוחר וחרשתן, חסיד ומחובביציון הנלהבים. בשלהי המאה הקודמת ובתחילת מאת העשרים ביקר בארץ ישראל) ולאמו רויזה לבית ברקוביץ. התחנך ברוח מסורתית, למד בישיבה ונסמך לרבנות. באופן עצמאי רכש לו השכלה כללית וכמה שפות לועזיות.

"בימי שחרותו נסחף עם הרעיון הציוני. בהיווסד בשנת תרס"ב (1902) תנועת "המזרחי", הצטרף אליה והיה מעסקניה בווארשה יחד עם לוי לוין-אפשטיין (ראה בכרך ח', יהושע פארבשטיין (ראה בכרך א'), המטיף הציוני הנודע, הרב יצחק ניסנבוים (ניספה בשואה) ועוד.

היה מקוראי "המליץ", "הצפירה", "השלח", "העולם" וכתבי-עת עבריים אחרים. (כל כרכי "העולם" נמסרו לאחר מותו לספריה הצבורית במגדיאל יחד עם ספריתו הפרטית).

בשנת תרנ"ט (1899) נשא לאשה את טויבע בת נתן דוד ליפשיץ (מורה-הוראה בלודז' מצאצאי ר' שלמה זלמן ליפשיץ , מחברי ספרי "חמדת שלמה", רבה כראשון של ווארשה, אב בית-דין וראש-מתיבתא שם).

שלש שנים לאחר נשואיו נפטרה אשתו בווארשה ונשא בשנית את אחותה, הינדה , שנפטרה בי"ז בתמוז, תש"ג (1943) והובאה לקבורה במגדיאל (הוד-השרון).

עסק במסחר. בווארשה היה מעורה בחיים הצבוריים-הציוניים. התמסר רובו ככולו לתנועת "מזרחי" והיה חבר הועד המרכזי בווארשה, ייצג את מפלגתו בדירקטוריון של הקרן הקיימת לישראל וכיהן כסגן-ראש שלו, היה חבר הדירקטוריון של קרן-היסוד בפולין.

השתתף כציר בקונגרסים הציונים בקרלסבאד, בשנים 1921 ו-1923.

בשנת תרפ"ד (1924) עלה לארץ מתוך מגמה להתיישב על הקרקע ולעסוק בחקלאות. כאשר יהושע חנקין (ראה בכרך ב') גאל את האדמה במגדיאל (כיום: הוד השרון) ונעשו ההכנות לייסד המושבה, רכש לו שם אדמה. באיסרו-חג של סוכות תרפ"ה עלה עם המתיישבים הראשונים להתנחל במגדיאל. ביתו, שבנה היה הראשון בכפר. הקים משק חקלאי (רפת גדולה), אך לא הצליח והפסיד את כספו מתיך חוסר-נסיון בחקלאות והתנאים הקשים דאז. משפחתו רצתה לחזור לפולין, אך סירב מתוך חיבתו העזה לארץ-הקודש ולמגדיאל, בה התגורר כל שנות חייו בארץ.

ניהל שנים אחדות את סניף הדואר במגדיאל. חבר ועד המושבה והמועצה המקומית הראשונה. פעיל במוסדות צבוריים שונים. מן היוזמים להקמת בית-הספר של "מזרחי" במגדיאל ובית-הכנסת הגדול, המתנוסס במרכז המושבה, ודאג להחזקתם.

נפטר במגדיאל, ל' בתשרי תשי"ד (9.10.1953) ושם נטמן.

צאצאיו: עליזה אשת יצחק אופטובסקי ז"ל, פנינה ז"ל אשת דניאל רבין, אביגדור (חקלאי, אשתו חיה בת אברהם יצחק דריאנסקי), שלמה (עובד מדינה, אשתו הדסה לבית מושקלביץ), יהושע (חבר "אגד", אשתו טובה בת חיים קלמנוביץ), חנוך (חקלאי ומורה, אשתו פנינה בת חיים יהודה דאום). נכדיו: יונה אשת דוד פריימן, שרה אשת בנימין מונטר , מנחם רבין, רבקה (עובדת סוציאלית, אשת ישראל טפר ), נתן (אשתו ברוריה לבית אכסלרד ), אברהם, אלי, אבישי, פנחס, חנה, יונה, אילה (מורה, אשת חיים פומרנץ), יחזקאל (בוגר מדרשית "נועם" בפרדס-חנה ותלמיד ישיבת "מרכז הרב" בירושלים, אשתו רחל לבית רוז'ה ), אילנה, מרים, ברכה.

ניניו: שמואל ותמי פרימן, טובה, דורית ורקפת מונטר. (מ. ה.)

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4904). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4904