Volume 16

Page 4972

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

"טרודי " (המחקרים) של המחלקה המזרחנית בחברה הארכיאולוגית הרוסית המלכותית, 1872. עורך המליץ" פירסם בתקופונו (16.7.1872-תרל"ג) מאמר מיוחד על דיסרטציה זו, יש לראות במחקר זה נסיון להרמוניזציה בין המדע והמסורת, על מנת לקיים את האחרונה בשלמותה].

בסמוך לכך התחיל לעבוד בספריה המלכותית בפטרבורג, במחלקתה המזרחית- השמית. כעבור ארבע שנים (בתר"ל(?) נתמנה כספרן המחלקה הנ"ל ובה שימש כמגהלה של המחלקה - בעיקר, במדורים העברי והערבי - עד יום מותו: תענית אסתר באדר שני תרע''ט [בהיות ד"ר צ. ה. על קברו בסיון תשכ"ב מצא טעות ההלצה (כתובת על הקבר): ט"ו באדר ב'. הרב אברהם חיים לובאנוב , רבה של לנינגראד, מסר, כי, לפי בקשתו, הטעות תוקנה, כשם שתוקנה המצבה שניזוקה מגשמים. על עבודת אא"ה בספריה המלכותית כיום הממלכתית ע"ש סאלטיקוב-שצדרין - ראה ב"היסטוריה" של הספריה (1964-1814) שיצא בלנינגרד ברוסית בסוף 1963, בעמ' 3(1. וכן ב"טופס השירות" (1910-1868) שלו שפירסם (צ. ה.) בתש"ך ומה שהביא ב"מגניזות לנינגראד, תשכ"ב" (בצרון, תשרי תשכ"ג) בנוגע ל"טופס השרות" שלו מ-1916, שמצא בנישואיו בזיווג ראשון עם מרים בת בוריס קלונסקי לא הצליח. נולדה להם (ב-12.6.71) בת בתיקיו האישיים בהיותו בלנינגראד. [תיאופיסיה ? אמיליה ? בעלה משפטן - חיים בן זלמן כהן (קאגאן). נתגרשה ממנו ב-28.2.91, כשעימה נשאר בן].

בתרל"ד גירשה [23.4.74 - לפי אישורו של הרב מטעם ד"ר א. דראבקין . ב-9.6.91 מצא בתיקו האישי של אא"ה בספריה בלנינגראד כנ"ל. על סיבות לגירושין התהלכו סיפורים שונים מקצה אל קצה היא היתה החרדה והוא "נתחמץ" בעיניה; או, להיפך - היא היתה "המתקדמת" והוא המשמר. גם י. מארק וגם ב"צ כ"ץ , שדרך אשתו ד"ר שרה לבית הרכבי היה מקורב אליו וגם הכירו בפטרבורג אחרי הגירושין, (דער טאג, 28.3.54) כתבו בנידון דברי הבאי האחרים זה את זה ושהצד השווה שבהם - אי-נכונותם והטלת דופי במוסריותו ודתיותו ולהד"ם]. אבל במשך 27 שנים תמך בגרושתו בעדינות ובכבוד. היא גרה בפינלנד ולא נישאה לאיש אחר. וכשנפטרה בתרס"א - התאבל עליה [ראה במכתביו מאותה שנה לפוזננסקי שפירסם אסף]. בתו, שגם היא היתה גרושה, היתה קשורה בו וממנה ראה נכד. ["השערתו" של ד"ר מאכס וויינרייך, שהתעקש בה, ל"שדר" את אא"ה בשידוך ראשון עם... אחות מנדלי מו"ס דווקא - "כך סיפרו לו" - אם כי לפי חשבונו של צ. ה. לוא היה כדברי מ. וו., הרי אא"ה צריך היה להיות בן... 12 בנשאו אותה כשהיא בת... 20, פרחה כעת עם ווידואה על ידי מרים קלונסקי . וכן פרחה "עדות" נתן גרדי, שהנ"ל גרה במיר ונישאה שנית וילדה... - ראה מה שכתב הרב ד"ר צבי הרכבי. בנידון בשם "ספר מיר ").

בתרס"ט, כשהוא בן 73, נשא לו אשה מכובדת בזיווג שני, שעלה יפה [שמה צביה-צילה בת וולף לוין אביה היה חבד"י מוויטבסק שגר בפטרבורג). נשאה בראשונה לר' מנחם-מאניש מונוסזון סוחר אריגים בפטרבורג והיו לה ממנו 8 ילדים. נתאלמנה צעירה, המשיבה במסחר אריגים. נשאה להרכבי בהיותה בת 48. נפטרה בסמוך לאחר פטירתו באותה שנה. פרטים עליה מבן-אחותה, החשבונאי מנחם ריינין מחיפה-ת"א; הנ"ל מסר לידי ד"ר צבי הרכבי צילומה וכן "טופס השירות", שפירסם בפקסי מיל עם תירגום עברי ב"הספר" ח' ובתדפיס].

מתוך מחסור חי ופילס לו את דרכו בראשיתו. צנע ובדידות היו מנת חלקו רוב ימי חייו. מתוך רסן וקור ששלטו בימי "הקומוניזם הצבאי" נסחף מן העולם עזוב ושכוח...

כ-56 שנים ישב בפטרבורג, מהן 46 שנים עבד ב"ספריה המלכותית'', עד זיבולא בתריית (בתיקו האישי בלנינגראד בספריה פרוטוקול הנהלת הספריה היה רשום על מינוי ממלא-מקומו לאחר פטירתו].

השתתף בכנוסים מדעיים של מזרחנים ארציים (ברוסיה) ועולמיים. בתרמ"ו (סיון-אלול) נשלח בשליחות מדעית לארץ-ישראל ולשכנותיה (סוריה ומצרים), עלה לירושלים, שבה ישב, כאמור, אביו ואח"כ גם שני אחיו, ביקר ביתר ערי הקודש ובמושבות החדשות ביהודה (ראשון-לציון, עקרון, גדרה, פתח-תקוה [על ביקוריו בגדרה ובראשון לציון סיפר הבילו"אי א. סלומיאק שליווה את אא"ה. יום וערב שלם שהה בגדרה עם הבילו"אים, השתתף בסעודתם הדלה ושמע בדמע על כל מה שעבר עליהם. מאוחר בלילה נסע בעגלה עם סלומיאק ללון בראשון לציון. בדרך שאל לשמות הכפרים ולאלתרים שבדרך ומיד זיהה אותם לפי המקורות בתלמודים וכו').

מדען יושב-אהל היה בעיקרו; רציני-צנוע ובורח מן הכבוד. ברם הכבוד רדף אתריו ושמו הלך לפניו בקרב עמו, רבניו וחכמיו, ביהוד בקרב קהילת פטרבורג אגודותיה וכן בעיר שנולד בה ופארוה אבותיו - נאווארידוק ובעיר ואם ווילנא, שבה למד וקרוביו [הרכבי, שטראשון, ראס ] תפסו בה מקום בראש, וגם בחוגי-המדע ברוסיה ומחוצה לה - עד היום הזה.

[צילומו היה מפאר גלויות דואר - בהוצאת "לבנון" במוסקבה, מסי 162, בסדרת גדולי זמננו, 1913?]. ואפילו שלטון הצר הצורר ענה בעל כרחו אחריו אמן והעניק לו תארי-כבוד בלתי שכיחים לגבי ייחודים; כן הוענקו לו אותות כבוד על פעולתו המדעית מחיץ לרוסיה. [ראה: במונוגרפיה עליו הנ"ל בהערות מ-13 ואילך; "טופס השירות"

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4972). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4972