Volume 18

Page 5321

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הערכים האישיים

השר סר משה (חיים) מונטיפיורי

נולד בעיירה איטלקית ליוורנה (ויש כותבים שנולד בעיר לענהארן באיטליה), בשעה שאביו ואמו נסעו בענין מסחר מלונדון לליוורנה. ביום הראשון בשבוע, ט' לחודש מרחשון תקמ"ה (24.10.1784) לפי ספר הנולדים לקהילת ישראל בליוורנה, ונקרא שמו משה חיים (מעולם לא חתם את שמו משה חיים, רק משה). לאביו יוסף אליהו בן הרב יעקב מונטיפיורי בעיר פיזרה. (היה איש משכיל, ירא אלהים וישר בכל מעשיו. הוא אהב מאוד את עבודת הגננות ואת ידיעת הצמחים. בספר השני באוצר הספרים "באהל משה ויהודית" רשם הערות על אודות נטיעת הצמחים וטיפוחם) ולאמו רחל בת אברהם לומברוזו די מטוס מוקטו. קיבל חינוך בבית ספר למתחילים ואח"כ עבר למחלקה העליונה בבית ספר אחר. לא הסתפק בלימודיו בבית הספר, כי אם השתדל להרבות את ידיעותיו ולשכלל את רוחו על פי דרכו. היה נוהג להעתיק בקונטרסיו כל פתגם מוסרי מצוין שנזדמן לו בקריאתו בספרים וכן רשם לפניו כל מאורע חשוב. היה שקדן ולמד בהתמדה רבה. באוניברסיטה למד זמן קצר בלבד, כי בימים ההם היה קשה ליהודי באנגליה להגיע למעמד של פרופיסור או עורך דין. אפילו השימוש בחכמת הרפואה היה מלא מכשולים רבים ליהודים. לכן החליט ללמוד את המסחר למעשה. שירת בבתי מסחר שונים. בשרתו בבית מסחר בה"סיטי" נטל עליו לשאת מכתבים לדואר בחצות הלילה. בימים ההם עוד לא היו מכונות כתיבה והיה נאלץ להעתיק את המכתבים במו ידיו. בית הוריו היה רחוק ממקום עבודתו והיה נאלץ לכתת את רגליו בלילות הקרים, כי לא היה לו די כסף "לבזבז" על נסיעות. היה מדקדק בהוצאותיו. אף שבימים ההם הוגבלה מאוד הזכות להיות סרסור לשטרות (סוחר בבורסה), הצליח לקבל רשיון (רק ל-12 יהודים היתה הזכות הנ"ל). בעסק זה הלך מחיל אל חיל והיה לאיש עשיר בזמן קצר. אחיו אברהם כשראה שאחיו משה הולך ומצליח, ונהיה לשותף לעסקיו ועד מהרה נודע לשם ולכבוד באנגליה בית המסחר של "האחים מונטיפיורי".

כאמור, גדל בבית הוריו, שומרי מסורת, והשתדל לשמור על המסורת והמצוות. היה מתנהג בצניעות ומדקדק בשמירת שבתות וימים טובים, גם אם זה עלה לו בהפסד כספים מרובים, גם אחרי שברבות הימים היה לסוחר בורסה מפורסם.

שמו נתפרסם ויהודים רבים מכל קצוי העולם שלחו אליו כסף לטובת עניי א"י או לצרכי צדקה אחרים, מבלי לדרוש מידו תעודת קבלה. מטרת התורמים היתה, שיחלק את הכספים כטוב בעיניו.

בשנת תקס"ט (1809) התיר הפרלמנט האנגלי למלך ג'ורג' השלישי להחזיק חיל צבא תמידי להגן על הארץ. בהיותו אז בן 25 שנים היה מן הראשונים אשר התנדב לחיל זה. כעבור זמן קצר עלה לדרגת קצין.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5321). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5321