Volume 18

Page 5390

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רק בשנת תרס"ז (1907) הגשים את חלומו ועלה בעליה השניה לארץ.

צעדיו הראשונים עשה בבית החרושת לשמנים שהוקם ע"י הבארון אדמונד רוטשילד במוצא ליד ירושלים. בית החרושת לא האריך ימים ונסגר. אז נתקבל למזכיר בית הספר "בצלאל" בהנהלת פרופ'בוריס שץ (ראה כרך חמישי, עמוד 2336), אולם נאלץ בגלל קדחת המלאריה, שמוטטה את בריאותו, להחליף את ירושלים בתל-אביב (שנוסדה בשנת 1909).

נתקבל בתור פקיד ב"אנגלו פלשתינה בנק בע"מ" (כיום הבנק הלאומי לישראל בע"מ) שביפו וזכה להיות בין בוניה ועסקניה הראשונים של חברת "אחוזת-בית" - היא תל-אביב.

ביתו בתל-אביב שימש כמו בקישינוב ובירושלים בית ועד לעסקנים, מורים וסופרים.

נפטר בתל-אביב, כ"ח ניסן תש"י (23.4.1950), והובא לקבורה בנחלת יצחק.

צאצאיו : משה; עמנואל ; הדסה אשת ירוחם קליבנוב (ראה את הערך שלו בכרך זה); יהודית ז"ל אשת פרופ' נתן פינברג (ראה כרך ח', עמוד 3042).

חיים אפרוני (אס)

נולד בוילנה (רוסיה), ח' אלול תרס"ד (19.8.1904).

לאביו ר' שלמה אס ולאמו אסתר-בתיה בת ר' יהושע כלב בירקוביץ. קיבל חינוך בגימנסיה העברית בוילנה.

עסק בהוראה בבתי ספר עבריים.

באפריל 1925 עלה לארץ.

בוגר הפקולטה לכלכלה של האוניברסיטה העברית (שלוחת תל-אביב) וקיבל תואר .A.B.)Econ.( בחר לו מקצוע: בענף הפרסום, והוא מהראשונים בארץ שעוסק במקצוע זה עד היום.

בנה בית לעצמו בת"א, בתים להוריו ולמפעלם (תעשיית נקניק וכו').

בשנת 1929 נשא לאשה את בלה בת מרדכי ביר קוביץ. ייצג את ענף הפרסום בקונגרס בינלאומי לפרסום בלונדון בשנת 1954.

בראש חודש כסלו תש"י היה בין מייסדי לשכת בני ברית על שם "יצחק ילין" ב"מגילת זכויות" (היסוד) בת"א.

פרסם מאמרים ב"הארץ", ב"שנתון אגודת העתו נאים בת"א", בבטאון האיגוד הישראלי לפרסום.

פרסם ספר "המציאות בפרסום" (בהוצאת צ'צ'יק בת"א).

חבר במשמר אזרחי. שירת בימי מלחמת העולם השניה ובמלחמת השחרור.

בניותיו: זיוה אשת חיים טלית ; דליה אשת ד"ר אורי גניאל ; יעל אשת ד"ר יונתן שטדלר .

ד"ר הירש (צבי) רוזנפלד

נולד במוניסטיס (ליטה), ה' טבת תרס"ח (10.12.1907).

לאביו יוסף רוזנפלד ולאמו חנה מלכה (אנא) בת יעקב לוין (ממשפחת רבנים, רבי יעקב מאיר לוין בליטה).

קיבל חינוך מסורתי וכללי, בוגר גימנסיה ריאלית בוילקוביסק בליטה.

בשנת 1926 התיישב במונטריאל (קנדה). השתלם באוניברסיטה "מק-גיל" וקיבל תואר B.A.בשנת 1928. למד באוניברסיטה בשטרסבורג בשנת 1936 וקיבל תואר ד"ר לרפואה.

משנת 1937 רופא פרטי במונטריאל (קנדה).

בשנת 1936 פרסם ספר בשם : Le Traitement des Septicemies a Staphylocoques.

ב-18 לפברואר 1940 נשא לאשה דורה (דבורה) בת אשר קופסקי (קרובת משפחה לה"ה אשר שווארטסמן (פיטן) ול"אחד העם" אשר צבי גינצבורג . ראה את הערך שלו בכרך חמישי, עמודים 2348-50). ולאמה רחל בת זאב גזינסקי. היא ידועה במונטריאל כעסקנית ציבורית. (ראה את הערך שלה בכרך זה).

חבר אגודת הקליניק במונטריאל.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5390). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5390