Volume 18

Page 5397

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מרחביה. עבד בבניית רפתות, לולים ובית-ספר במרחביה.

ביחד עם שני חברים בנו כמה בתים בעפולה. הבתים כולם יצוקים בטון.

בשנת 1924 נשא לאשה את רחל בת יהודה אריה וסוניה-אסתר גוטמן .

כמה פעמים נבחר כחבר מזכירות מושב מרחביה.

בשנת 1936 עבר להתיישב במשקו הפרטי במושבה "באר-טוביה" ותושב המקום עד היום.

חבר המזכירות והמועצה של באר טוביה.

עבד בהתנדבות שנים אחדות באירגון הארכיון של המושב.

כמפקח עסק גם בהקמת "כפר ורבורג" (במחוז אשדוד, בקרבת "קרית מלאכי"), ניר בנים (במחוז אשדוד, בקרבת נחל לכיש צפון), בחלק ב"אביגדור" (במחוז אשדוד, בקרבת "קרית מלאכי") וב"שדה משה" (במחוז אשקלון, בקרבת "נחל לכיש דרום"). אלה הם יישובי חברת י.ק.א.

בשנים 1950-52 (כשנתיים וחצי) היה מפקח במחלקה הטכנית של "הסוכנות היהודית" בבאר-שבע, וכן עבד מטעם הסוכנות כמדריך ומפקח לעבודות בניה בנגב.

פירסם חוברת מחקר על דבר "באר-טוביה" (לשעבר "קסטינה") בהוצאת הכפר באר-טוביה (שבט תשכ"ט).

מיום שעלה לארץ עד מלחמת העצמאות היה חבר בהגנה.

בשנת 1950 התנדב להדרכה במושבים : "נבטים", "תפרח", "גילת", "בטחה", "רנן", "פדויים", "מסלול" ו"פטיש" שבנגב.

צאצאיו: אסתר אשת אורי אשד ("אורות" ע"י אשדוד); בניהו (רעיתו: שושנה לבית בריקון ); חיים יצחק (רעיתו: נירה לבית גולן ).

מקס מנשה סילברסטון

נולד בליברפול (אנגליה) י"ב אדר תרס"ט (5.3.1909).

לאביו שלמה יצחק סילברסטון ולאמו שרה הינדה בת ברוך כץ .

קיבל חינוך בגימנסיה אנגלית, Wallasay Grammar School ובאוניברסיטה ליברפול באנגליה (1929-33). בעיקר במקצועות - רואה חשבון, חוקי המסים ועוד.

תוארים: בשנת 1930B. Sc. )1st C1. Hons. Mathematics( ; B.Sc. )Physics( 1929 ; Diploma in Education - 1931 ; A.A.C.C.A. )Associate of Association of Certified and Corporate Accountants( London - 1938 ; A.I.T. -)Associate of Institute of Taxation( London 1942 ; A.C.CS. )Associate of Corporation of Secretaries(, London - 1954 ; A.I.B. )As sociate of Institute of Bankers(, London ; C.P.A. )Israel( )Certified Public Accountant), Israel ; A.I.I.A. )Associate of Institute of International Auditors( New-York and Israel.

בשנת 1933 נשא לאשה את ז'נט בת צבי אריה כהן .

באנגליה עסק בהוראה.

Miscellaneous : Research on Tides, at University of Liverpool )1932-33(; Mathematics and Science Master, Corinth College, Cheltenham )1931-32( ; Mathematics and Sports Master, King Edward VI School, Bury st. Edmunds .(1933) היה פעיל בהסתדרות הציונית.

היה פעיל בהסתדרות הסטודנטים העברים בליברפול.

היה יו"ר מפלגת הליברלים הצעירים בWallasay.

היה יועץ למפלגה הליברלית באנגליה בתעמולת הבחירות עד 1933.

בשנת 1933 עלה לארץ.

משנת 1934 בבנק אנגלו-פלשתינה (היום: בנק לאומי לישראל בע"מ) כרואה חשבון.

משנת 1948 מורשה חתימה בבנק.

בשנים 1948-54 עוזר למנהל מחלקת ההוצאה.

משנת 1954 מפקח ראשי.

משנת 1957 עוזר למנהל כללי.

משנת 1963 סגן מנהל כללי.

כתב מאמרים על נושאי מתמטיקה והוראה.

חבר פעיל בהתאחדות עולי בריטניה.

חבר יועץ למועצה להסתדרות העליה מבריטניה לישראל.

אזרח כבוד בעיר ויניפג (קנדה).

חבר האקדמיה האמריקאית הבין-לאומית.

בשנים 1941-42 היה סגן משנה במשטרה המיוחדת בתחנת הצפון בימי שלטון המנדט הבריטי בא"י.

היה סגן וחבר ,P.V.F..פלוגה 3 בשנים 1942-44.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5397). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5397