Volume 19

Page 5634

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יחד עם טובינסקי ויונה קרדוניק הצילו את יושבי שכונת הצריפים ברחוב נצרת בחיפה.

בעת הפגנת הקומוניסטים בירושלים בשנת 1935 השתתף בפעולה ובעת שפיזר אותם נפצעו שניים מהם.

בשנת 1938 בעת הפגנת "נבי מוסא" (חגיגת הנביא משה רבנו ע"י הערבים) בירושלים גילה מחסן עם נשק בעיר העתיקה.

את הפושע יהושע קוט, שנאשם ברמאות אונס וגנבה שנאסר ע"י המשטרה שלוש פעמים ובכל פעם הצליח להתחמק ובפעם הרביעית התחמק מידי השוטר בהימצאו בפרודזור בית המשפט בתל-אביב, הצליח הוא שהיה אז שוטר חרש לגלות אותו בביהכ''נ "שירת ישראל" בירושלים בשמחת תורה.

בשנים 1938-1921 היה חבר "ההגנה".

בשנים 1948-1938 היה חבר "אצ"ל".

בשנת תש"ג הופיע בלוויית פקח על הבשר ליד דירתו של דנוך שעסק בהברחת בשר גמלים ונבלות ומכירתו בת"א. התנפלו עליו האב והבן, הפילו מידו את האקדח וזרקוהו בכוח מהדירה, והעבירו אותו במצב קשה לביה"ח "הדסה".

צאצאיו (מאשתו הראשונה): טובה אשת יעקב אדלר (בקיבוץ יבנה); בן-עמי ורדי (צצקי, עובד ב"סולל בונה"); יוסף ורדי (צצקי, מנהל ביח"ר לסריגה).

מאיר גל-עד (גולדשטיין)

נולד בציריך (שווייץ), ב' תשרי תרע"ה (22.9.1914).

לאביו אברהם גולדשטיין (מראשוני התנועה הציונית בשווייץ. לארץ עלה בשנת 1924) ולאמו ברכה בת הרב ישראל קורוטקין (שעלה לארץ בשנת 1908 וגר בעיר העתיקה בירושלים בחצר הח"בדים).

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

עלה עם הוריו לארץ בשנת 1924.

למד בבית ספר עממי בהנהלת המורה אשר זליג ארליך בטבריה (ראה את הערך שלו בכרך שני, בעמוד 946), בוגר כפר הנוער בן-שמן (מחזור ג'), למד בשלוחת חיפה - בית ספר גבוה לכלכלה ומשפט.

חבר פעיל במסגרת ההגנה בגליל בשנים 1931-47.

פעיל ב"הפועל" סניף מגדל בשנים 1931-47.

בשנת 1942 נשא לאשה את גאולה בת זבולון אב יוב (בנו של מנוח אביוב, מראשוני המושבה באריעקב, חקלאי והמוכתר של המושבה. ראה את הערך שלו בכרך שני, בעמוד 870).

לפי צו המוסדות הלאומיים התגייס כנוטר במשטרת הישובים העבריים, גדוד הירדן בשנים 1936-43 (בהגנה נגד הכנופיות הערביות בימי שלטון המנדט הבריטי בארץ).

מוכתר המושבה מגדל ע"י טבריה בשנים 1943-47.

חבר הנהלת אירגון הכפרים השיתופיים לשעבר.

בין מקימי ומארגני-האגודה החקלאית "מגדל" בע"מ, אשר הקימה מפעלי המים וההתיישבות במגדל.

רכישת קרקעות באזור מגדל - עמק גנוסר עבור קק"ל.

הקמת שכונת החיילים והנוטרים ממלחמת העולם השניה במגדל.

חבר הנהלת "טנא" לשעבר.

בשנים 1942-47 מזכיר מושבת מגדל.

במלחמת השחרור - קצין בחטיבת גולני - היה מראשוני החטיבה.

אח במיסדר בני-ברית רמת-השרון. בשנת 1969 היה נשיאה של הלשכה.

בשנים 1959-62 היה יועץ כלכלי לממשלת גאנה מטעם משרד החוץ הישראלי.

כיום בהנהלת בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ בתל-אביב.

צאצאיו: חגית אשת יהודה מרום; יעל אשת עמוס ברגר; נגה אשת דרק מוס; אפרת .

מנחם עמנואל גלוטר

נולד בעיירה יזופאל (מזרח גליציה) ב' באדר ב' תר"ס (3.3.1900).

לאביו יעקב גלוטר ולאמו רחל בת דב ואסתר קרפל. קיבל חינוך תורני: בחדר וב"ישיבה". ביתו היה מזיגת יהדות ותרבות אירופה. קיבל תעודת בגרות בגימנסיה ממשלתית בפולין בשנת 1919. סיים פקולטה לפילוסופיה באוניברסיטה בווינה (1926). שנתיים למד משפטים באוניברסיטה בלבוב, בעל דיפלומה ממשלתית להוראת מקצועות יהדות במחלקות עליונות, בבתי-ספר תיכוניים עבריים ובסמינריונים למורים.

בשנת תרע"ג (1913) ראשית פעילותו הציונית בגימנסיה בעיר סטניסלאב למען הקרן הקיימת לישראל.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5634). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5634