Volume 2

Page 1019

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הבתים. הכסף עבר לאפ"ק ובגלל התנגדותם של מנהלי הבנק התעכבה הבניה, עד שנוסד הבנק האפותיקאי בהנהלתו של פוליקוב (בנו של אלעזר פוליקוב העשיר מרוסיה) שביסודו הונחו 18.000 לירות מהקצבת הועה"פ, נבנו 220 בית בני 2 חדרים במחיר 200 לירות הבית בהלואה של הבנק האפותיקאי בסך 120 לא"י (%60) ו-40 לירות הלואה מסולל-בונה.

המשיך בפעולתו עד שהקים את שכונת מחוסרי הדירות שנקראה בשם שכונת "נורדיה" על שם ד"ר מ. נורדוי. לאות הוקרה על פעולתו זו נקרא הרחוב הראשי של השכונה על שמו.

היה חבר מועצת העיריה בתל-אביב במשך השנים 1930 -1921 ועמד בראש הגוש האזרחי שבתוכה.

בשנת 1925 היה ממייסדי שכונות הצפון בת"א. ב-1932 ממייסדי המושבה של המעמד הבינוני "תל-צור'' בשרון.

פעיל כל השנים בעסקנות ציונית, במשך שנים חבר הועד האדמיניסטרטיבי של הסוכנות, חבר הועד הפועל הציוני, ציר לקונגרסים הציונים 6 -20 חבר הועד הארצי של ברית הציונים הכלליים בא"י וחבר ההנהלה הראשית של הסתדרות הציונים הכלליים. בשנת 1938 ביקר בפולין, גליציה ובארצות הבלטיות לשם תעמולה ציונית.

כמורה לגיאוגרפיה חבב את הארץ על תלמידיו והחדיר את ידיעת הארץ ביניהם ובימי הטיול המסורתי בחודש ניסן הוא מדריכם ואגב זה מאסף חומר לקולקציה הגיאולוגית והמינירלוגית של הגמנסיה. מפרסם מאמרים בעתונות הא"י על נושאים מדעיים בשטח הגיאוגרפיה ועל נושאים חנוכיים, ביחוד על החנוך האחיד וגם על שאלות היום. חיבר ספר על הגיאולוגיה עפ"י ג'יקי (הוצ' "דעת"' ת"א, 1928).

צאצאיו: מוסיה אשת ד"ר ברוך מני (ד"ר למדיצינה בקהירו), רחל אשת הצייר אריה אלויל, ד"ר נחום דב (ד"ר למדיצינה), אליהו (חימאי באוניברסיטה העברית בירושלים).

יוליוס גדליהו סלפטר

בן שמחה, בעל בית חרשת לשמורים וספירט ביפו (נהרג יחד עם רעיתו טובה האוזר ע"י התפוצצות דוד בביהח"ר שלו ביפו ביום י"ד כסלו תרפ"ך).

נולד בקישקר (הונגריה) 10.3.1902. קבל חנוך בבית ספר מקצועי לבנין וקבל תואר של "בנאי אחראי".

בבודפסט היה אחד ממיסדי וראשי נוער החלוץ בשנות 1919/20.

בא"י משנת 1921 והתמסר לבנין (בנינים, כבישים וגשרים).

נשא לאשה את רחל בת אברהם גולדנברג .

משנת 1939 בשותפות עם המהנדס ארפד גוט. בימי המלחמה האחרונה עבדו כקבלנים בצבא. הקימו את הגשר על הנהר פרת בסוריה הנקרא "גשר גוט".

משנת 1937 פעיל בלשכת הבנאות החפשית "חירם" בתל-אביב. חבר המכבי. היה ממלא. מקום הנשיא הארצי של התאחדות עולי הונגריה בשנת 1944 וכן מהמיסדים של ההתאחדות.

בניו: שמחה, עודד.

מאיר סולץ

בן אלכסנדר ולאה, נולד בוילנה בשנת תרל"ד (1874).

קבל חנוך מסורתי. השתלם ברוקחית בגרמניה. עלה לא"י עם משפחת יחיאל מיכל פינס (ולפי המלצתו) בשנת תרנ"ו והתישב בפתח-תקוה. עבד בחקלאות במשק אפרים גיסין, ונשא לאשה את בתו אייד לה. נטע פרדס יחד עם משפחת גיסין ועבד בו. ממיסדי חברת לינה במושבה. היה חבר ועד המושבה. פעל בעניני צבור.

נפטר בפתח-תקוה, ו' טבת תרפ"ו.

צאצאיו: אלכסנדר ז"ל (מטובי השומרים בארץ, ראש שומרי הרצליה), אפרים (סגן יו"ר מועצת הרצליה), זאב (חקלאי בהרצליה), אלישע (מראשוני חברי הקבוץ "מעוז").

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 1019). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/1019