Volume 2

Page 911

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הבורא וחי בדרכי החסידים הראשונים ותוך כך שקד לחנך את בניו שילמדו מדעים שימצאו בהם את פרנסתם בעבודה ושלא יצטרכו לבריות.

העתיק בכתב-יד נקי את החיבור של אביו "זכרונות אליהו" (חידושי הלכות) ולפי כתב-יד זה הוציא אח"כ העוה"ד אהרן מני את הספר בדפוס.

היה נמנה בין לומדי הישיבות "בית יעקב", "מזל צומח", "בית גדליה", "מגן דוד", ועוד.

נפטר בירושלים, ו' אייר ת"ש (12.6.40).

צאצאיו: אברהם (בקנדה), משה (היה רופאו של שולטן מארוקו), ד"ר ישראל (שופט ביה"ד המחוזי בת"א), בכורה אשת דוד חסון, מרים אשת הרב אברהם קסטל (רב קהל ישראל בליסאבון), שרה אשת חנינא מזרחי (מנהל ת"ת הספרדים של מחלקת החינוך בעיר העתיקה בירושלים).

אברהם כלפון

נולד בטבריה, ט"ז טבת תר"ס, לאביו הרב משה בן הרב אברהם רפאל שהיה רב בחיפה ולאמו אסתר בת הרב משה בן-נאים , שהיה רבה של קהלת גיבראלטאר.

למר ב"חדר", בביה"ס של חברת כי"ח ובביתהספר הריאלי בחיפה. בשנות 22 -1919 היה מזכיר ועד הקהלה בחיפה, ולאחר זמן נבחר לחבר בועד זה.

נשא לאשה את צפורה בת יחזקאל רוסטובסקי , (עסקנית פעילה בויצ"ו וחברת המועצה המקומית בקרית מוצקין).

בשנות 27- 1924 היה מזכיר לעניני הארגון המשותף של פועלים יהודים וערבים בועד הפועל של הסתדרות העובדים הכללית. ב-1932 היה חבר מועצת הלואה וחסכון חיפה. פעל לטובת הקה"ק ולמוסדות התרבות. ממיסדי אגודת "התחיה", "חלוצי המזרח", והסתדרות הספרדים, נשיא מועצת העדה הספרדית בחיפה ופעיל למען יסודם והחזקתם של שבעה גני-ילדים לילדי הספרדים. מ-1927 בתפקיד המזכיר העברי הראשון בעירית חיפה ויו"ר בית-הדין לסכסוכי דירות בקריות שבמפרץ חיפה.

במלאות לו 40 שנה בת"ש רשמוהו ידידיו ומוקיריו בספר הזהב של הקה"ק.

צאצאיו: שרה (חברת בית הערבה), משה (חבר בית הקשת), הדסה (מורה), הרצלה, אביבה .

הרב עובדיה הדאיה

נולד בחלב (ארם-צובא), צפון סוריה, כ"ז טבת תר"ן (1890), לאביו הרב המקובל ר' שלום ולאמו שרה לבית לה-בוטון. אביו ניסה פעמים לעלות ולהתישב בירושלים - בשנים תרמ"ז ותרנ"ג - ובשתי הפעמים הוכרח לחזור לחלב בגלל מחלות ופגעים אחרים. בשנת תרנ"ח הצליח סוף-סוף לעלות עם משפחתו ולהשתקע בירושלים כחבר בית-הדין של העדה הספרדית והצטרף לחבורת המקובלים בבית-המדרש "קהל חסידים ביתאל" שבעיר העתיקה.

כשמלאו לו 8 שנים החל ללמוד בבית-המדרש "דורש ציון" מיסודו של ר' יצחק פראג (אופלטקה) . המשיך ללמוד תורה מפי הרבנים ר' שלמה בחבוט , ר' יצחק שרים , ר' יעקב אלפיה .

בתרס"ז נשא לאשה את שולמית בת הרב עזרא שרים . המשיך ללמוד בישיבת הרב יעקב שאול אלישר ובישיבות "חסד אברהם" ו"תפארת ירושלים", נמנה על מעמד חכמי הספרדים והוכר כגדול בתורה.

מאלול תרצ"ט ואילך רב לעדת הספרדים ובני עדות המזרח וחבר הרבנות הראשית בעיר פתח תקוה.

הספרים שחיבר: "דובר שלום" (בתרפ"ד), "ויקח עובדיה" (בתרפ"ה), "ישכיל עבדי" (שאלות ותשובות בשלשה חלקים, בתרצ"א), "דעה והשכל" (בתרצ"ב), "עבד המלך" על הרמב"ם, "עבדא דרבנן" על הש"ס ו"שה לבית אבות" (שלשתם בתש"א), "שאלת שלום" (בתש"ז), מבוא ובאורים לתרגום פרשת בראשית של ספר הזהר השלם.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 911). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/911