Volume 2

Page 937

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

המושבה לעבודת-כפיה לביצוע הפקודה, אף כי לא היה צורך בכך, רק מתוך אימה מפני זעמו של המצביא ונטיה שרירותית להטריד את היהודים. לעצת אביו ודודו ברוך , שהיה אז מוכתר המושבה, נטל הוא על עצמו את ביצוע הדבר ותוך 14 יום סיפק את הכל כדרוש מבלי להכביד על התושבים.

הצטיין ברכיבה והשתתף בפעילות בשמירת המושבה. ב-3 במאי 1921, יומים אחרי פרוץ המהומות הערביות ביפו, נפגשו הוא ואליהו מאירי (שהיה אז מראשי שמירת הבטחון בפ"ת) עם ידידם הבידואי מאטלאק אל-מג'נון (שבזמן המלחמה עזר לאלכסנדר אהרנסון וחבריו ברכישת ידיעות על הצבא הטורקי והגרמני שבארץ) וזה, סיפר להם, שהערבים בסביבה זוממים להתנפל על פתח תקוה ועוד קודם לכן על כפר סבא ועין-חי. הדבר נמסר לאברהם שפירא (שהיה המארגן והמפקד של מגיני המושבה), ולשלום כהן (שהיה אז ראש ועד המושבה כפר-סבא ועין-חי) והוחלט למלט לפ"ת את נפשות האדם והבהמה משתי המושבות הקטנות והמבודדות אז, ובהנהגת נתן רפופורט מכפרסבא הוצאו הנפשות בעוד מועד מן הסכנה, ורק הבנינים והרהיטים הופקרו לזעמם של הפורעים, שהעלום באש. וביום ההתקפה הגדולה על פ"ת, כ"ז ניסן תרפ"א, היה גם צבי אריה בין העומדים בקו האש להגנה על המקום.

נשא לאשה את מרים בת משה אהרן גארפינקל . ב-1921, בהיותו חבר הסתדרות "בני ובנימין" השתתף בפעילות ביסוד התזמורת "כנור ציון", שצורפה אח"כ לאגודת "מכבי-אבשלום", ונבחר לנשיאה. הצטרף ליסוד אגודת מכבי-אש מתנדבים בפ"ת, ביזמת פרץ פסקל , ונתמנה למפקדה.

כיום הוא גזבר הגוש האזרחי בפ"ת וחבר פעיל בארגונים שונים. בעל קשרים טובים עם הערבים שבסביבה.

בניו: כרמלי, ברוך, מרדכי.

יוסף ארדשתיין

נולד בסטאניסלאבוב, מזרח-גליציה, י"ט ניסן תרנ"ד (25.4.1894), לאביו ליפא בריל (סוחר) ולאמו טובה בת שמואל ארדשתיין ונקרא בשם משפחת אמו קיבל חינוך יהודי וכללי. למד בבית-ספר תיכוני בפולנית והשתתף בתנועת-הנוער הציונית.

ב-1911 עלה ארצה ונכנס לעבודה במשק הקואופרטיבי במרחביה והיה הבר בו עד אחרי הכיבוש הבריטי בסתיו 1918. עבר לחיפה לעבודה בקופת פועלי ארץ-ישראל עד 1925 ומאז ועד 1932 היה ב"כ העתון "דבר" בחיפה, היה פעיל במפלגת "אחדות העבודה" מנהל לשכת העבודה ומראשי העסקנים של פועלי חיפה ומעת יסוד הסתדרות העובדים הכללית ב-1920 ועד 1932 היה חבר הועד הפועל והמזכירות של מועצת פועלי חיפה, ומאותה שנה ואילך הוא מנהל סניף חיפו של חברת הביטוח "יהודה".

ב-1929 נשא לאשה את זהבה בת אליהו גרינר מטומאשוב שבמחוז לובלין, פולין.

משתתף בחיים הצבוריים, חבר מועצת מפלגת פועלי א"י בחיפה ומייצג את צבור הפועלים כחבר בועד הקהלה ובעירית חיפה.

בנותיו: יונה, רות.

יעקב מירנבורג

נולד בחסלביץ, פלך מוהילב (רוסיה הלבנה), בחדש אלול תרל"ט (16.9.1879), לאביו יצחק (תלמיד חכם, נודע בבחרותו בישיבת וולוז'ין בתואר "העילוי מאמציסלב", מגדולי הסוחרים) ולאמו פיה בת ר' יעקב וליפקא פריגוזין (שעלו ארצה לפני כ-70 שנה ומנוחתם בהר הזיתים בירושלים). למד בחדרים ובישיבה והשתלם בהשכלה כללית ובידיעות המסחר, והיה מפעילי הציונות ברוסיה מנעוריו.

נשא לאשה את שרה בת שמעון יוסף כהן מחסלביץ.

עסק בתעשיות סבון ושוקולדה עם אחיו והצליח

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 937). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/937