Volume 2

Page 958

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יהודי פולין (במלחמת-העולם השנית), נשיא אגודת ידידי בתי-הספר "נצח ישראל", נשיא הכבוד של ועד בנין בית-הכנסת "הדרת קודש", חבר ועד הבנין של ישיבת "תפארת ישראל", חבר ועד הבנין של ביתהכנסת המרכזי, נשיא הכבוד לאגודת "לאסירינו" בחיפה ומבקר את העצורים והאסירים לשם עזרה ועידוד לקראת החגים ובעתות צרה, מפעילי "המזרחי" בארץ, ציר בועידותיו וחבר בהנהגתו, נשיא הכבוד של "המזרחי" בחיפה ועוזר למפעלי הפועל המזרחי ו"בני עקיבא", נבחר פעמים לקונגרס הציוני ומטעמי בריאות לא נסע, נבחר בתש"ד לאספת הנבחרים. פרסם מאמרים ותשובות בספרים וירחונים ובעתונות. הכין בכתב-יד ספרים בחידושי-תורה בהלכה ובאגדה.

צאצאיו: מרים אשת מאיר שוחטמן (מורה), אהרן מאיר (מנהל בי"ס "עתיד"), נחמה אשת ישעיהו לוביץ, פנחס, מתתיהו.

דוד ישראלי (ישראלשטאם)

נולד בליבאו, קורלנד, לטביה, כ"ו טבת תרנ"ח (20.1.1898), לאביו מרדכי ולאמו רבקה בת ישעיהו ישראלשטאם. בן שמונה עבר עם הוריו ללונדון. קיבל שם חינוך יהודי וכללי בבית-ספר תיכוני ובביתספר לציור.

בתרע''ז נתקבל כפקיד ב"אוצר התישבות היהודים" בלונדון ובאביב תרע"ט הועבר לעבודה בבנק אפ"ק ביפו. במשך הזמן עלה לדרגת מזכירו של המנהל הכללי מר הופיין ובאחד ביולי 1947 עלה לדרגת סגן מנהל כללי של הבנק בארץ.

נשא לאשה את לאה בת השופט מלכיאל יצחק מני. חלק רב לו בהתפתחות הבנק על כל סניפיו בארץ, הרבה לשקוד במרץ למען שילוב הפעולות הכלכליות של הבנק במסגרת הכללית של בנין הארץ.

בנותיו: רחלה, עדנה (ז"ל).

זכי שלוש

נולד ביפו בשנת תרנ"ג (15.6.1893), לאביו אברהם חיים (הבן הבכור של אהרן שלוש, ממיסדי הישוב היהודי ביפו) ולאמו שרה (שרינה) בת יצחק אלבז. למד בביה"ס של חברת כי"ח ואח"כ בקוליג' הצרפתי של "האחים" ביפו, בקוליג' רולאן בפאריס, בפוליטכניון בשווייץ ובבי"ס גבוה לעבודות צבוריות בפאריס והוסמך למהנדס-אדריכל. המשיך לעבוד במקצועו בצרפת ובשנות מלחמת-העולם הראשונה ואחריה היד. מזכירו של מר תיארי (חבר בית-הנבחרים הצרפתי, סגן יו"ר הועדה הצבאית של בית-הנבחרים, יו"ר ועדת האספקה והתחבורה, מפקח מטעם הפרלמנט בחזיתות המלחמה). ב-1928 חזר ארצה והמשיך לעבוד במקצועו. נתמנה לחבר ועדת בנין ערים בתל-אביב, חבר הועדה הארכיטקטונית בעירית ת"א, חבר הועד המרכזי של אגודת האינג'נירים והארכיטקטים בארץ ויצג אותה במשלחות לועידות בינלאומיות (פראג 1935, פאריס 1937, שוייץ 1938). היה במשך שלש שנים יו"ר בית-דין לשכר-דירה למחוז יפו-ת"א, חבר בית-דין לערעורים בדבר החרמת דירות לחיילים משוחררים. חבר פעיל בועד העדה הספרדית בת"א ומקדיש הרבה מזמנו וממרצו לארגון העדה ומוסדותיה. חבר ברוטארי קלוב.

אפרים צבי (הרש) ברזל

נולד בצפת, בשנת תר"ט (1849), לאביו מאיר (נכדו של ר' זלמן ליב שעלה לצפת בשנת תקי"ג 1753, ועל פי ראשי-תיבות נקרא שם-המשפחה של צאצאיו על שמו: ברזל - בני ר' זלמן ליב ). למד בחדרים ובישיבה.

נשא לאשה את חיה מלכה בת הרב יעקב שפירא מבויבריק, מזרח-גליציה ; ובזיווג שני את חנה בת

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 958). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/958