Volume 3

Page 1221

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רכים" בתל-אביב, שהיה ממיסדיה וראשה עד יומו האחרון, והודות לשקידתו ונדבנותו גדל המוסד והוקם לו בנין נהדר בן ארבע קומות (רחוב לוינסקי 82), שנקרא אח"כ על שמו "בית יוסף משה שאלתיאל".

הקדיש הרבה מזמנו להשכנת שלום ולבוררותפשרה, ומהמתדיינים בעלי היכולת נטל שכר טרחה בסכומים הגונים, שהקדישם למפעלי החסד שהתמסר להם. ואף בעת מחלתו האחרונה המשיך, על אף אזהרות רופאיו, לשקוד על טובת מפעלי החסד.

נסע לשם ריפוי לאוויאן שבצרפת ושם נפטר ביום י' תמוז תש"ו (9.7.46).

רעיתו עזבה אחרי מותו את קרוביה שבצרפת וחזרה ארצה להמשיך את מפעל חייו.

מרדכי פנחסוביץ

נולד בפוצ'פ פלך צ'רניגוב (אוקראינה), בשנת תרכ"א (1861), לאביו יוסף (סוחר יערות, ממשפחת רבנים, מצאצאי ר' יום-טוב ליפמן הלר , בעל תוספות יום-טוב") ולאמו רבקה בת ר' זלמן מוקרוביץ . למד בחדרים ובישיבה וגמר גימנסיה ברוסית.

בשנת תרמ"ד עלה ארצה עם הוריו וכל ביתם והתישבו בפתח תקוה. עזר בבנין הבית והמשק הגדול של הוריו ובפעולות הגנה מפני התקפות הערבים.

נשא לאשה את רבקה בת ר' זלמן דוד איחילוב . בתרנ"ו התנחל בראשון לציון ורכש לו שם 72 דונם אדמה.השתתף בחיים הצבוריים של המושבה, והיה בין החותמים על הכתב מכ"ב תמוז תרס"ב, לבטל את כסאות הכבוד בבית-הכנסת בראל"צ המיוחדים בשביל הפקידות.

היה מנהל בית המרקחת של המושבה היה המנהל בפקידות הבארון בנימין רוטשילד בעקרון. אח"כ התנחל בראשון לציון והיה שם חבר ועד המושבה ומזכירו בתרס"ז ומנהל-פנקסים ראשי בחברת "כרמל מזרחי" והעמיד תלמידים רבים בניהול פנקסים ובחליפת-מכתבים מסחרית.

כתב מזמן לזמן ב"החבצלת" וב"השקפה" ורשם ביומן את פעולותיו ואת המאורעות שהתרחשו מסביבו בישוב.

נפטר בפתח תקוה, כ"ז אלול תרפ"ב.

צאצאיו: שולמית אשת שמואל לנדוי (ראשוןלציון), אברהם, שושנה (אפריקה הדרומית), דוד, מתתיהו, הימן .

יחזקאל אליהו חרלף

נולד בבאקלארובה, פלך סובאלק, פולין, ב' אלול תרנ"ז (1897), לאביו יעקב (מצאצאי הגר"א מוילנה) ולאמו פייגה חנה בלאוס (מצאצאי ר' ישראל סלנטר, מיסד שיטת המוסר בליטא). למד בחדרים ובישיבות סובאלק, סלונים, נובהרידוק ולידא בבית-ספר תי כוני למסחר בטיפליס ואח"כ היה שם מורה בגימנסיה עברית. היה ראש הסתדרות צעירי ציון בגרוזיה ובטיפליס, חבר הועד הציוני לגרוזיה, חבר הנהלת הועד הלאומי ליהודי טיפליס, ציר לועידה הציונית הכל-רוסית ולועידת צעירי ציון בפטרוגראד 1917.

עלה ארצה בניסן הרפ"א ועבד כפועל בחקלאות ובבנין.

בתרפ"ה נשא לאשה את דבורה בת ברוך רו בינשטיין (ממשפחה ציונית ידועה בפינסק ובקיוב).

היה פעיל בחיי צבור הפועלים בארץ כראש קבוצת קאוקאז-טורקסטאן, ציר לועידות הפועל הצעיר וחבר מועצתו, מזכיר מועצת פועלי חדרה, בא-כח המרכז החקלאי במגדיאל והסביבה, ציר לועידות השניה והשלישית של הסתדרות העובדים הכללית וחבר מועצתה, ממיסדי קואופרטיב התחבורה "חבר" בחיפה ומנהלו, חבר הועד הפועל והמזכירות של מועצת פועלי חיפה, רואה-חשבון וחבר הנהלת ועד קריית חיים. כיום הוא סגן המזכיר הראשי של קהלת חיפה, סגן יו"ר משפט השלום העברי למחוז חיפה וחבר הועד הפועל של המוסד ללשון ולתרבות.

פרסם מאמרים ב"הפועל הצעיר" וב"דבר".

צאצאיו: עמירם, אראלה .

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1221). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1221