Volume 3

Page 1286

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מכספו את הסכום. החסר לקניה ובמשך שנים שילמוהו לו החברים.

קנה ברחובות נחלה בין הראשונים, אך נשאר בוארשה והמשיך לעסוק במסחרו ובענינים צבוריים ולאומיים. יסד בית מושב זקנים שקד על שכלול סדריו למופת והיה בו חבר הועד ואח"כ חבר כבוד, היה במשך 20 שנה גבאי בבית-הכנסת של "נוז'יק", קשור בידידות עם כל ראשי היהדות בוארשה ומהפעילים והמפעילים לכל דבר טוב ומועיל. בהשפעתו נדבו בני הגביר דוד משה שרשבסקי ב-1915 300.000 רובל לעזרת יהודי -ארשה והפליטים ממצוקות המלחמה. השתתף ביסוד בית-הבראה לעניי יהודי פולין בעיר המרפא צ'חוצ'ניק, פלך פלוצק. ממייסדי אגודת "רפואה" בורשה. אחרי מות רעיתו עלה ארצה ב-1932 והתישב בתל-אביב. התמסר גם כאן לעסקנות צבורית לעזרת מוסדות תורה וחסד היה גבאי במושב זקנים שברחובות אלנבי-יבנה, מבקר קבוע במסיבות עונג שבת שב"אהל שם", בהן מזמרים הרבה מהניגונים שהביא מחו"ל.

בשנים האחרונות נאבק קשה למנוע את נישולו מנחלתו בעקב חוב-משכנתא ובהשתדלות עתונאים ועסקנים נתעכבה הפעולה, השתדל למצוא תמיכת מוסדות צבור ונדיבים כדי להקים על נחלתו בית מושב זקנים ברחובות.

למלאות לו 90 שנה קיבל ברכות רבות מהארץ ומחו"ל (ביניהן אף מד"ר חיים וייצמן), ונערכה מסיבה לכבודו בהשתתפות נכבדי ת"א והישוב.

צאצאיו : שיינה הורביץ, חיה איטה, בלומה שרה אשת יעקב רוטבסקי, אסתר גיטל, שמואל אהרן, זלאטה, אייגה רחל (כל אלה נספו בידי הנאצים בפולין במלחמת-העולם השנית) אברהם חיים (במדינת פלורידה, בארה"ב), זיסלה אשת יעקב ריטבסקי (בקיבוץ משמר העמק).

נפטר בתל-אביב, ז' חשון תש"ט (9.11.48).

אברהם צבי גולדשמידט

בן יעקב יוסף ולאמו רחל בת ר' יהודה ליב גולדשמידט נולד בירושלים, י' סיון תרל"ט (1879 ).

קבל חנוך מסורתי, בילדותו יצא את הארץ (וחזר אליה בהיותו בן 25 שנה.

למד בבית מדרש וסמינר באמסטרדם וקורס גבוה להתעמלות.

בשנת תרס"ז נשא לאשה את נחמה בת מנחם הלברשטטר.

חבר בלשכת "בני ברית" שנים רבות ומשתייך לתנועת "המזרחי".

המורה הראשון להתעמלות בא"י. השתתף ביסוד אגודות "המכבי" ("בר גיורא" - בירושלים) בארץ. תנועה זו משכה בירושלים חלק מבני הישיבות שהיו מתעמלים לחוד לבלי להתערב עם תלמידי המוסדות החפשיים. בהדרכתו חונכו מורים להתעמלות, והמקצוע התאזרח במוסדות החנוך בארץ.

נתן במשך תקופה ידועה שעורים להתעמלות בבית הספר "צלאכיה". בסיום מחזור של ביה"ס נערך נשף חגיגי רב פאר, ובו נוכחו השר ג'מאל פחה, השר אנור פחה, ועמהם כל קציני המטה הגבוהים, גרמנים ואוסטרים.

לאות הוקרה על פעלו אשר השביע נחת את הנוכחים, בתרגילי ההתעמלות הנאים, ניתן לו אות כבוד מג'דיאי. שנתים אחר כבוש הארץ ע"י הבריטים הפסיק את הוראתו בשעורי התעמלות. אולם המשיך עוד זמן קצר להדריך בבית המדרש למורים מזרחי.

בשנת תר"פ יסד מלון צנוע בשם "בית גולדשמידט" המחזיק בו עד היום בירושלים.

בנותיו: שושנה אשת שמעון בן מאיר פינס (ברודזיה), לאה .

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1286). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1286