Volume 4

Page 1732

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בן-ציון ברוכשטיין

נולד בצפת, כ"א שבט תרל"ה (1875), לאביו אברהם מאיר ולאמו גיטל בת חיים צייגר מסניאטין שבמזרח גליציה. למד בחדרים ומפי מורים פרטיים ובן 14 החל ללמוד מלאכת שען. הרגיש נטיה לעבודה המעסיקה יותר את כל הגוף ועבר ללמוד נגרות. עבד כ-13 שנה בנגריה של הגרמני קארל מאס בצפת, למד היטב את העבודה ונודע כבעל מלאכה מומחה.

בתרנ"ו נשא לאשה את רבקה בת יואל צבי שכטר. יצא לאוסטרליה והשתלם במשך שנתים בתעשית רהיטים ממדרגה ראשונה ומשחזר לצפת החל לעבוד על חשבונו לפי הזמנות פרטיות ובקבלנות ממשלתית. בתרע"ד השתתף ביזמה להרחבת הישוב על הר כנען ובפעולה לרכוש למטרה זו את אדמת "צופיה" | (כ-2000 דונם) מאת חברת יק"א (פיק"א). התמסר לחלוקת האדמה למגרשים, סידור כבישים ומים, נטיעת עצים (גס במו ידיו), שמירת הבעלות היהודית על השטח מפני השכנים הערבים שניסו "לכבוש את ההר". השתתף בפעילות בבנין בתי שרה לוי והמלון על דכנען והוא עצמו בנה בראשונה שני בתים, שאחד מהם הוא מלון "עדן".

פעל למען פיתוח צפת ושיפור החיים בה. היה חבר פעיל בארגון "המכבים הקדמונים" (בנשיאותו של ד"ר חיים יעקב דוד (שוב) ; ראה כרך ב', עמוד 626) ובבני ברית (בנשיאותו של דוד שוב; ראה כרך א' עמוד 76).

צאצאיו : יצחק, שלמה, שמואל, אברהם, צבי, שושנה אשת יוסף גולדצוייג, טובת אשת זאב סגל, חנה אשת יוסף אייזנברג, פנינה אשת מרדכי קלינגר.

מלך (אלימלך שמעון) ניישטט

נולד ברדומיסל (גליציה), בשנת תרנ"ו (31.10.1895), לאביו פנחס (סוחר, יהודי חרד) ולאמו אטיל בת דוד רימלט (משפחת רבנים ידועה בגליציה קשורה ברבני חירוב, זשולקיב).

קבל חינוך מסורתי בחדר, לימוד חול למד מעצמו, משנת 1910 עד 1915 עבד כפקיד בבית מסחר. בימי מלחמת העולם הראשונה שירת בצבא האוסטרי. כתום המלחמה נכנס לשרות תנועת הפועלים אשר הוא חבר בה מנעוריו.

משנת 1911-1915 הוא חבר במזכירות של תנועת נוער "פועלי ציון'', "יוגנט" בקרקוב. אחרי המלחמה נשלח לגרמניה ועד 1926 הוא מזכיר מפלגת פועלי ציון בגרמניה ועורך העתון "אונדזער באוועגונג" בברלין.

ב-1924 נשא לאשה את שרה בת שמואל וילונסקי. עלה ארצה ב-1926.

מעליתו ועד 1929 מנהל קפא"י (קופת פועלים ארץ ישראלית). ב-1929 יצא בשליחות לפולין ועשה שם עד 1934. שימש כיו"ר המשרד הארץ ישראלי בורשה. ב-1930 אירגן את הקונגרס למען ארץ ישראל העובדת בברלין.

היה ציר בכל הקונגרסים הציונים החל מהקונגרס ה-15 בשנת 1927 מטעם תנועת האיחוד העולמי פועליציון (צ. ס.) ואחר כך מטעם "התאחדות".

משנת 1936 מנהל לשכת המס המרכזית של הסתדרות העובדים. מזכיר ראשי של .האיחוד העולמי". מטעם האיחוד חבר בועה"פ הציוני.

פרסם מאמרים רבים בבעיות הציונות ותנועת הפועלים בכל עתונות תנועת העבודה : "דבר", "קונטרס", "הפועל הצעיר". ערך זמן מה את העתון "דאס ווארט" בורשה. השתתף בעתונות יידיש בחו"ל: "דער יידישער קעמפער" (ניר יורק). מאז 1948 סופרו הקבוע של "מורגן זשורנאל".

פרסם חוברות רבות וספרים אלה : "15 יאר פאלעסטינא ארבעטער פאנד" (1928), "חורבן ומרד של יהודי ורשה" (1946.47.48, עברית ואידיש), "דרך הפעולה" (1934), "משק הכספים בתנועה המקצועית" (1936).

בתו: מרים (תלמידה באוניברסיטה העברית).

יצחק קמינר

נולד בירושלים, בשנת תרנ"א (27.12.1890), לאביו אברהם חיים ולאמו טובה בת חיים בורודובסקי. יצא בילדותו עם הוריו שחזרו לרוסיה. למד בחדרים,

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1732). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1732