Volume 5

Page 2094

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בימי המלחמה, חוברות על החנוך העברי ברוסיה 1914/1916, הקהלה (1917), על ההסתדרות ומהותה (אנגלית) - 1941 נ. י., וכו'.

אברהם האפט

נולד בקלינצי, ליד קונוטופ, אוקראינה, בשנת תרנ"ג (22.12.1892), לאביו הרב בן-ציון (ממשפחת הרבה דורות של רבנים) ולאמו שפרינצה לבית ניקריטין. למד בחדרים ואח"כ בגימנסיה פרטית בהומל והצ טרף לתנועת "צעירי ציון", גויס לצבא הרוסי ושרת בו 6 חדשים.

בסוף תרע"ג עלה ארצה ונכנס לעבודה ולפעילות ב"הפועל הצעיר".

ממייסדי קבוצת "עבודה", מכובשי העבודה העברית במושבות, ממתוי דרך העבודה, מראשי תנועת חבר הקבוצות, כח מגשים ומחנך בתנועת העבודה.

במלחמת העולם א' גויס לעבודת-כפיה בצבא הטורקי, ואחרי כניסת הבריטים לדרום הארץ התנדב לגדוד העברי הארצישראלי.

ב-1920 נשא לאשה את שושנה לבית שניצר , עבד בחקלאות, במזכירות מפלגת הפועל הצעיר, בניהול סלילת כביש חיפה - ג'דה ועוד, התנחל עם המיסדים בדגניה ב' והשקיע עבודה ומרץ ביסוד המשק.

היה פעיל במזכירות מרכז תנובה, במזכירות חבר הקבוצות, במזכירות מפלגת פועלי א"י, בהקמת הועדה החקלאית למען תוצרת הארץ, בהקמת ארגון הקניות של משקי עמק הירדן, בכופר הישוב, במגבית ההסתדרות, בהקמת האקוואדוקט (מכון ההשקאה) בעמק הירדן בזמן מלחמת-העולם ב', בתור מרכז בגוש עמק הירדן, כחבר המרכז העולמי של החלוץ, ועוד. השתתף כציר בארבעה קונגרסים ציוניים, יצא בשליחות לשווק תוצרת חקלאית במצרים וביון ובשליחות מגבית ההסתדרות בארה"ב, ביצע פעולות בארגון עלית מעפילים וכו'. כיום הנו יו"ר המועצה האזורית של עמק הירדן, חבר מרכז חבר הקבוצות, חבר הנהלת ארגון המועצות האזוריות וחבר במועצת תנובה למחוז חיפה.

כתב ב"הפועל הצעיר", ב"ניב הקבוצה", בעתון "רשומות" של דגניה ב', בספר היובל של דגניה ב', בספר הקבוצה, בספר החלוץ ומאמרים אחדים ב"דבר". צאצאיו: ציונה אשת אלברט פז, אבנר, תמר אשת טוביה בונדי, עמרם.

ד"ר זליג (אויגן) סוסקין

נולד בכפר צ'ורובאש, קרים, רוסיה, בניסן תרל"ג (25.3.1873), לאביו ר' יחזקאל ולאמו רחל. אחרי גמרו בי"ס תיכוני למד במכון החקלאי הגבוה בברלין והוסמך לאגרונום, המשיך ללמוד באוניברסיטת רוסטוק שבגרמניה והוסמך לד"ר לפילוסופיה. בשנות לימודיו היה חבר אגודת הסטודנטים הציונים (שלפני הופעת הרצל והציונות המדינית), שנוסדה על ידי מוצקין ושמריהו לוין. ב-1896 עלה ארצה ונתמנה לאגרונום מטעם הועד הפועל הארצישראלי של הועד האודיסאי של חובבי ציון.

באותה שנה נשא לאשה את סופיה לבית ברמן. ב-1897 נתן יד ליסוד המושבה קוסטינה (בארטוביה) וניהל את כל העבודה מטעט חו"צ. מ-1898 ואילך ניהל בחדרה את המטעים. "דורשי ציון" ו"אגודת האלף" ממינסק קיבלו אז 1600 דונמים אדמה ועל ד"ר ס. הוטל התפקיד לנהל את המטע והפלחה ולהקים משק מעורב.

באותה תקופה ניטעו אז עצי האקליפטוסים בביצות חדרה וד"ר ס. היה האחראי לכל העבודה הכבירה שנתקימה הודות למימונו של הברון. ב-1900 נהל את עבודת ההכשרה בגן שמואל (סמוך לחדרה). משנפגע קשה ע"י המלריה העביר את משפחתו לזכרון יעקב.

כאן נפגש מחדש עם אהרן אהרונסון שהספיק כבר להכירו במטולה כמה שנים לפני כן. בין השנים נוצרה ידידות ושותפות פעולה למען חקירת הארץ ולהפראתה. אליהם הצטרף גם המהנדס יוסף טרידל. שלשתם יסדו משרד אגרונומי שתעודתו היתה להדריך את בעלי היזמה שירצו להתחיל בארץ ולכונן משקים ומטעים.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2094). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2094