Volume 5

Page 2104

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עבד ביקב ויצא עם גירוש יפו לפ"ת ועין-גנים, וכשבאו ימי "נילי" החמורים הסתנן עד למסחה היא כפר-תבור, ונשכר לתורכים בשכר "ויסיקה" כשרה להיות כורת עצי בלוט עתיקים בהר תבור. משם ערק לפוריה, עבד בכרמי השקדים ובסיקול ההרים עד לכנרת. לבסוף התקדם עד לחדרה והיה מורה לילדי התימנים שבשכונת "נחליאל". שם כתב את "לקבר אבות". בחדרה היה מקורב לי. ח. ברנר בתקופת ה"שכול והכשלון".

עם כניסת האנגלים לחדרה חזר לירושלים ונתמנה ע"י ראש מחלקת החינוך הד"ר י. לוריא להיות הממציא את החומר הספרותי לגן-הילדים בארץ. במשך שנתים הוציא 40 "גליונות לגננות" - חומר ראשוני לגן. הוא כתב, הוא הדפיס, הוא הפיץ והוא גם לימד את, הגננות שיר ומשחק. כמו כן הוציא גליונות "שירים לבית הספר" בלוית מנגינות מאת א. צ. אידלסון, ח. קרצ'בסקי, י. מילט, ד, מערבי ואחרים.

באותן השנים ערך עם חברות התאחדות הגננות את העתון הראשון לחינוך לפעוטות בגן-הילדים ובבית-אם "גננו ".

בשנת ,1921 ניהל בית יתומים בצפת.

בשנת 1922 יצא לגרמניה והשתלם במלאכת-יד בקורסים שונים ובסמינר הממשלתי בלייפציג.

בברלין התידד עם המשורר ז. שניאור וזה כתב הקדמה לספר "לקבר אבות" שיצא בהידור בהוצאת "הספר". באותה שנה הדפיס בהוצאת "אמנות" בפרנקפורט את ספרו "מחרוזת'', "אלף בית" ועוד.

בשובו לארץ נתקבל למורה בביהמ''ד למורות ולגננות ע"ש לוינסקי בהנהלתו של הפדגוג אציל הרוח נח פינס.

מאז התמיד בספרות הילדים. רוב דבריו נתפרסמו ב"דבר לילדים" מראשית הופעתו. סיפוריו מושכים את לב הילדים למן הגיל הרך ביותר. לשיריו נתחברו קומפוזיציות של טובי המוסיקאים בארץ ונקלטו בגן-הילדים ובבית-הספר וכן הוקלטו ברדיו בארץ ובחוץ-לארץ. רבים מהם נתקבלו כשירי-עם, עפ"י רוב שירי החג: "שנה טובה" - מנגינת נ. נרדי ; "שימו שמן" - י. ז'יטומירסקי; "עת לטעת" - מ. רבינא; "אני פורים" נ. נרדי; "חד-גדיא" - י. גורוכוב; "איש היה בישראל" - מ. זעירא ; "סלינו על כתפינו" - י. גורוכוב וכן "אליעזר ורבקה", "העפילו" וכו'.

מנהל "התיאטרון לילדים" שליד מרכז הגננות (מיסודה של ט. חסקינה) ורוב ההצגות חוברו על ידו.

אשתו: דבורה לבית ז. קרסנוב (גננת-מורה).

צאצאיו: שי (בקבוצת "החושלים"), ניצה (גננת), טל, נטע .

ספריו: 1. מחרוזת-זמירות ומשחקים לגן-הילדים ולבית-הספר בלוית תוים, הוצאת "אמנות"-פרנקפורט, תרפ''ג; 2. מעשה באפרוח - מצויר בצבעים בידי רבי צבי, "בצלאל", הוצ' הנ"ל : 3. אלף בית - חרוזים, ציורים בצבעים זאב רבן, הוצ' "הספר" - ברלין, תרפ"ג; 4. לקבר אבות - מחזור אידיליות, הוצ' הנ"ל, תרפ"ד; 5. שמעו ואספרה - מעשיות לילדים, ציורים מ. גור-אריה, "בצלאל", הוצ' "דביר" - תל-אביב, תרפ"ו; 6. חגינו - שירים, ציורים בצבעים ז. רבן, הוצ' "מילרלין" - ניו-יורק, תרפ"ח ; 7. מעשיות א-ב, ציורים נ. גוטמן, הוצ' "דביר" - תל-אביב, תרפ"ח : 8. משחק פורים - חזיון, ציורים בצבעים נ. גוטמן, הוצ' "שטיבל" - ת"א, תרפ"ט ; 9. אברהם ושלושת המלאכים - אופרה, מוסיקה י. ביאלסקי, הוצ' ביאלסקי לונדון, תרפ"ט ; 10. היה-היה - סיפורים, ציורים א. הרשקוביץ, הוצ' "דביר" - תל-אביב, תר"ץ : 11. פעם אחת - סיפורים, ציורים גניה מיזליס, תרצ"א; 12. חנוכה לתינוקות - סיפורים ושירים, ציורים ג. מיזליס, תרצ"ב ; 13. עוד פעם - סיפורים, ציורים א. הרשקוביץ, הוצ' "שטיבל" - ת"א, תרצ"ב; 14. וכה אמר סבא - מעשיות, ציורים ברורית אונא, הוצ' הנ"ל, תרצ"ג; 15. מי בן-חיל - סיפורים, ציורים גניה ברגר, הוצ' "שטיבל" - ת"א, תרצ"ד! 16. מן התורה סיפורים, ציורים אני אנגלמן, הוצ' "דביר" - תל-אביב, תרצ"ח ; 17. כלנו חברים - מעשיות, ציורים א. הרשקוביץ, הוצ' "ציון" - ת"א, תרצ"ט; 18. יום טוב לנו - מעשיות, ציורים א. הרשקוביץ, הוצ' הנ"ל; 19. בנתיב הפלא - סיפור, ציורים נ. גוטמן, הוצ' "דביר" - ת"א, ת"ש ; 20. יפה את מולדתי - מעשיות, ציורים בינה גבירץ, הוצ' שמעוני - ת"א, ת"ש ; 21. קו לקו - שירים, ציורים אוטו גיסמר, הוצ' ר. מס,ירושלים, ת"ש ; 22. חבריה - מעשיות, ציורים נ. גוטמן, הוצ' "מסדה" - תל-אביב, תש"ב ; 23. דורי ודפנה - סיפור, ציורים בצבעים נ. גוטמן, הוצ' "למען הילד" - ת"א, תש"ג; 24. בוקר טוב - מעשיות, ציורים נ. גוטמן, הוצ' "מסדה" - תל-אביב, תש"ג ; 25. מעין הקסם - סיפור, ציורים בצבעים ד. גלבוע, הוצ' "שי לילד" - ת"א, תש"ג; 26. שי חידות - 310 חידות ציורים איזה, הוצ' "עבר" - ירושלים, תש''ד; 27. לארץ הפלאות - סיפור, ציורים בצבעים צ. מלבנציק, הוצ' "יבנה" - ת"א, תש"ד ; 28. גן החיות - סיפור, ציורים בצבעים ד. גלבוע, תש"ה ; 29. ברוכים הבאים סיפור, ציורים בצבעים ד. גלבוע, הוצ' "שי לילד" ת"א, תש"ה ; 30. אנו נוסעים אל הירח - סיפור, ציורים בצבעים אני אנגלמן, הוצ' "אשכול" - חיפה ; 31. דוד וגלית - סיפורים, ציורים בצבעים חנן פישר, הוצ' פישר - ת"א, תש"ה ; 32. הדחליל - הזיון, הוצאת ראובן מס - ירושלים, תש"ב ; 33. הדלקה בבית עזה - חרוזים, הוצ' "יבנה" - ת"א, תש"ב ; 34. אבא התגייס- סיפורים, ציורים בצבעים ח. אפשטיין, הוצ' "יבנה" - ת"א, תש"ג; 35 .ילדים במחתרת סיפור מן הימים הראשונים לממשלת הזדון, ציורים לאה גרונדיג, הוצ' "דביר" - ת"א, תש"ו; 36. חג האור - שירים, ציורים בצבעים איזה, הוצ' רודין תל-אביב, תש"ו: 37. על שתים ועל ארבע, מעשיות, ציורים נ. גוטמן, הוצ' "דביר" - תל-אביב תש"ז; 38. הביבר א-ב - חרוזים, ציורים "אמנים מאוחדים", ת"א, תש"ה ; 39. זה ספרי - מאה סיפורים, ציורים איזה, הוצ' נ. טברסקי - ת"א, תש"ח ; 40. חגי

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2104). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2104