Volume 5

Page 2200

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תרצ"ד עלה ארצה והמשיך בפעילותו הצבורית במפלגה כחבר הועד הראשי ובי"ד הכבוד של המזרחי העולמי וחבר המרכז והועדה העליונה לבקורת ולעובדים של הפועל המזרחי בארץ.

בשנת תש"ט, אחרי שמר ד.צ.פנקס התפטר, בעקב הבחרו לכנסת הראשונה, ממשרתו כמנהל "בנק המז רחי" בתל-אביב ונבחר ליו"ר ועד ההנהלה המרכזית של הבנק, נתמנה נפתלי פינגולד למנהל הבנק בת"א.

צאצאיו: זולה (מזכירה במרכז לשכות העבודה) אשת יהושע לאקנר (קומפוזיטור למוסיקה חדישה), יוסף אופיר (עוזר ראשי למנהל המחלקה להדרכה ולבקורת במשרד הפנים).

צבי שורי (שיימוביץ)

נולד בוילקי-סורובצי (צ'כוסלובקיה) בשנת תרנ"ה (10.5.1895), לאביו מרדכי ולאמו רחל בת אהרון הלוי רוז ליה. קבל חינוך תיכוני בבית ספר למסחר, המשיך בחינוך גבוה באקדמיה למסחר אורינטלי בבודפסט ובבית ספר גבוה למסחר בפראג.

בשנת 1934 נשא לאשה את אלישבע בת יעקב שווארץ .

במשך עשרים שנה עבד בהנהלת עיר המרפא פישטאני שבצ'כוסלובקיה. בשנים האחרונות היה אחד ממנהלי העיר, היה חבר בועד העיריה, חבר בועדת הכספים, חבר בועד הקהלת, חבר בועד קופת החולים האזורית.

היה ציוני, חבר באגודת "אהבת ציון" וממיסדי "השומר" .

עלה ארצה ב-22.4.1939.

פתח בית מלאכה למכשירים רפואיים "לנצט", בית מלאכה לצעצועים "גוליבר", משרד להתיעצות כלכלית. בשנים האחרונות הוזמן לפעולת פיתוח טבריה למקום מרפא מודרני. נתמנה למנהל חברת חמי טבריה בע"מ. הוא חבר ועדת התיירות של עיריית טבריה.

בחוץ לארץ פרסם מאמרים בעתונות על נושאים כלכליים (מסים וכו').

בתו: תקוה .

יוסף תמיר (קבנצל)

נולד ט"ו באדר תרע"ה (1915) ברוסיה לאביו נפתלי ולאמו עליזה בת יוסף יושפה (ראה בכרך זה, עמוד 2184). קיבל חינוך מסורתי בחדר בויניצה שבאוקראינה. מפי אביו למד עברית. נשלח לבית ספר פיק"א בפתח תקוה (1925) והודות לידיעתו את השפה נתקבל מיד לכתה ה'. בגיל 17 סיים את הגימנסיה "אחד העם" בפתח תקוה, ונתקבל לבית הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתל-אביב. אך עם פרוץ המאורעות בשנת 1936 נאלץ להפסיק את הלימודים.

התמסר הרבה לפעילות ספורטיבית ויצא פעמים מספר בשליחות "המכבי" לחו"ל לאירגון התחרויות נבחרת הכדורגל במצרים, סוריה, כמו כן לשם אירגון המכביה האירופית בפראג ב-1933.

בשנת 1933 החל בפעולתו העתונאית ככתב "הארץ" בפתח תקוה. אחרי כן החל לכתב גם בשביל "פלשטיין פוסט''.

בפתח תקוה נכנס לפעולה במפלגת הציונים הכלליים. השתתף בהקמת הגוש האזרחי אשר שלט שבע שנים בעירית פתח תקוה. בשנים 1943-1945 שמש כמזכיר כללי של ה"איחוד האזרחי" בתל-אביב. משנת 1940 הוא חבר מערכת "הבוקר" וסופרו בגוש פתח תקוה.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2200). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2200