Volume 5

Page 2265

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שלמה אנגל

נולד בט"ו באלול תרס"א (2.10.1901) בגרויעץ שבמחוז קאליש בפולין לאביו אברהם-אבא (בן-תורה, סוחר בצבעים, מאז עלותו ארצה תושב כפר סבא, מנהל קופת גמ"ח ונודע בשם ר' אבא ) ולאמו יהודית בת ר' יחזקאל קרול . למד בחדרים, בישיבה ובבי"ס תיכוני בקאליש. היה פעיל בציונות הכללית ואח"כ ב"התאחדות" (שהיתה קשורה עם "הפועל הצעיר" בארץ) ועבד כפקיד בלשכת קרן היסוד לגליל קאליש.

עלה ארצה ב-1925. עבד זמן-מה בראשון לציון. החל לכתוב ב"דבר", בחתימות ש. א. ו"עין-גיל", ב-1927 נתקבל לעבודה קבועה בעתון בתור סופרו מהמושבות ובסוף מצא את מקומו כסופר העתון בכפר-סבא, ועם גידול הישוב במושבה ובשרון הדרומי בכלל נעשה למנהל סניף "דבר" בשרון, שמושבו בכפר סבא.

נשא לאשה את חוה בת משה שוחט. התערה בחיי הצבור הפועלי והכללי במקום. נתמנה עפ"י בחירה למוכתר המושבה, אם כי רכש לו גם "עבר פלילי" שאין להתבייש בו, בתור אחד מאסירי "משמרת העבודה העברית" בפרדסי המקום. נבחר למועצה המקומית ולהנהלתה, לחבר בכמה ועדות של המועצה, יו"ר ועד החינוך המקומי, יו"ר הועד המנהל של ביה"ס התיכון, ובכל שנות המאורעות היה יו"ר ועדת הבטחון והשמירה.

פרסם חוברות על נושאים מקומיים : "ארבע שנים כפר סבא", "ציון לחללי כפר סבא", "כפר סבא - עשר שנות פעולה מוניציפלית".

בניו : יעקב, עודד (שניהם שרתו בפלמ"ח והנם חברי קיבוצי הצופים), רם.

יונה אייזנשטיין

נולד בכ''ד כסלו תרס"ד (16.12.1903) בסטאניסלאבוב שבמזרח גליציה לאביו יוסף (מעסקני המזרחי בחו"ל ובארץ, מצאצאי הב"ח ו"קצות החושן'') ולאמו צפורה בת בנימין פלדבאו. למד בבי"ס יהודי, בבי"ס תיכון בסטאניסלאבוב ובטכניון בברלין, שם היה יו"ר אגודת הסטודנטים העברים, והוסמך למהנדס חשמלאי ואח"כ עבד במקצוע.

ב-1933 נשא לאשה את גרדה בת מנדל גדליה . באותה שנה עלה ארצה והמשיך לעבוד במקצועו כקבלן לעבודות חשמל. השתקע ברמת גן ונכנס לפעילות בחיים הצבוריים. נבחר ליו"ר התאחדות בעלי הבתים ברמת גן ולחבר המועצה המקומית (ואח''כ העיריה) והנהלתה מ-1938 ואילך, והנו כיום סגן ראש העיר ויו"ר הועדה הכספית של העיריה, ממיסדי הספריה הצבורית "דביר-ביאליק" ויושב ראשה, ממיסדי לשכת בני ברית ברמת גן ויו"ר הסניף המקומי של הסתדרות הציונים הכלליים. היה חבר מפקדת ה"הגנה" בגוש דן מ-1938 עד 1948. פרסם מאמרים ב"הבוקר" ובירחון העירוני "ידיעות עירית רמת גן''.

בתו: רחל.

אמנון חביב

נולד בט' אדר תרפ"ט (19.2.1929) בראשון לציון לאביו זרובבל (ראה כרך ב', עמוד 1031) בן דב לובמן (ראה כרך א', עמוד 342) ולאמו שולמית בת אשר לוין (ראה כרך ב', עמוד 643), והיה איפוא דור שלישי לראשון לציון מצד אביו ואמו.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2265). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2265