Volume 6

Page 2465

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

המחקר שלה, על שם סיר אלפרד ג'ונס, שבמערב אפריקה.

ב-1924 נשא לאשה את צפורה בת אשר הוסדן. בהיותו קשור ליהדות מבית הוריו וציוני מנעוריו ראה חובה והרגיש רצון לשרת במדעו את תחית עמו וארצו וב-1924 נענה להזמנה ועלה ארצה לעבוד כעוזר במכון המיקרוביאולוגי של האוניברסיטה העבריה, שעמדה אז על סף פתיחתה הרשמית וראשית פעולתה, ומאז עובד הוא בה ועלה מדרגה לדרגה וכיום הנו בה פרופסור לפאראדיטולוגיה. בשנות 1934/30 עבד להזמנת החברה המלכותית הבריטית בחקר הליישמניה. בשנת תש"ט זכה בפרס וייצמן של עירית תל-אביב בעד עבודתו המדעית, והנו חבר המועצה המדעית שליד ראש הממשלה.

מחקריו נתפרסמו ברובם בעתונות המקצועית האנגלית.

צאצאיו: יונתן, יהודית אשת ד'ר הלפורד, אשר .

ד"ר בן-ציון אנטין

נולד בט'ו בשבט תרנ'א (1891) במינסק שברוסיה הלבנה.

לאביו צבי ולאמו חנה. בהתאם לרצון הוריו האדוקים למד בחדר ואח'כ בישיבה, עד שבתרס'ב עלה ארצה עם סבא. הזקן השתקע בירושלים ושם נפטר ונקבר בהר הזיתים, ואילו הוא נתקבל לעבודת פקידות בסניף בנק אפ''ק בבירות, השתלם בשעות הפנאי בהשכלה כללית, חסך לו סכום כסף ויצא להמשיך בלימודיו בפאריס, ומשפרצה מלחמת העולם עבר לשוייץ ושם גמר את לימודיו והוסמך לרופא.

אחרי מלחמת-העולם א' חזר ארצה ונתקבל לרופא ב"הדסה" בירושלים. אחרי זמן מועט הצטרף למשלחת שיצאה בראשית הד"ר פייטלוביץ לחבש, לחקר חיי היהודים הפלשים, ועשה שם כעשרה חדשים. כשחזר ארצה נתקבל לרופא בשרות מחלקת הבריאות הממשלתית ואחרי שרות בארץ נשלח מטעם הממשל הצבאי הבריטי, שניהל אז כאן את השלטון, ליסד בית חולים בקנטרה שבמצרים, על שפתה המזרחית של תעלת סואץ (שם היתה תחנת המוצא של הרכבת שפעלה תחת הממשל הצבאי ובאה עד חיפה), וב-1920 נתמנה לשרות קבע כרופא נמל יפו.

ב-1922 נשא לאשה את שושנה בת ר' משה רייס-כהן מפתח-תקוה.

ב-1926 התפטר משרותו בממשלה והתישב כרופא פרטי בפתח-תקוה. נתחבב על התושבים וביזמתו הפעיל אותם ליסד שרות "מגן-דוד אדום". ניהל אורח-חיים מסורתי והיה קובע יום-יום עתים לתורה.

נפטר בפתח תקוה, ג' אלול תרצ"ד (14.8.1934).

צאצאיו: ארנון (רב סרן בצה"ל), ניצה.

חיים גליקסברג

נולד בז' אדר תרס"ד (1904 .2 .10) בפינסק. לאביו הרב שמעון יעקב הלוי גליקסברג (ראה כרך ה' עמוד 2238) ולאמו צפורה בת הרב מרדכי דוד אלפרט (רבה של קהלת סביסלוביץ, מחבר ס' "יד מרדכי" ועוד כמה חבורים בהלכה ואגדה. נין ונכד לרא"ל אפשטיין מקניגסברג ולהג' ה"רי סוד. מגזע השל"ה, התוספות

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2465). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2465