Volume 6

Page 2654

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כתב מאמרים, ספורים ושירים רבים ב"הצופה", "החשמונאי" (אותו ערך במשך תקופה קצרה), "למועד", "במישור" ועוד.

בתשי"ג נשא לאשה את נעמי בת הרב הרברט גולד שטיין מניו-יורק (אמה - היא בת העסקן והנדבן הידוע הרי פישל מאמריקה).

כיום, מנהל מכון הרי פישל לדרישת התלמוד בירושלים בתו : אלירז.

יחזקאל טלמון (קולינסקי)

נולד בראדומסק (פולין), בשנת תרע''ד (7.7.1914). לאביו ישעיהו (סוחר ובעל תעשיה) ולאמו שרה בת נחמיה זנדברג (בעל חוות).

קבל חנוך מסורתי, וכללי - בוגר הגמנסיה העברית בלודז.

היה פעיל באגודת "הרצליה" (נוער ציוני) בלודז. עלה לארץ בשנת תרצ''ד (1934). למד בתכניון בחיפה.

ממיסדי הצינקוגרפיות המאוחרות בע"מ בתל-אביב. חבר פעיל ב''הגנה" ועלה לדרגת מפקד פלוגה. בשנות 1938-39 השתלמות מקצועית בארצות הברית.

בשנת 1942 התגייס לפי צו המוסדות הלאומיים לצבא הבריטי ועלה לדרגת "קפטן". היה מפקד יחידה בריטית יהודית. היה בין הקצינים היהודים הראשונים ביחידות מפוי.

כשנתים שירת בצבא הבריטי שחנה בעירק ובפרס, ושם עמד בקשרים הדוקים עם מוסדות ההגנה ועם אנצו סירני ז"ל, ולקח חלק פעיל בארגון עליה ב' מפרס ועירק.

בשנת 1944 נשא לאשה את דבורה בת יוסף וייס, מוינה.

בשעה שעמד להשתחרר מהצבא הבריטי (1946) נאסר כחשוד בהברחת נשק ממצרים לא''י הובא לקהיר - וכעבור 3 חדשים הובא לבית דין צבאי, ומחוסר הוכחות - זוכה ושוחרר.

בפרוץ מלחמת העצמאות (1948) התגייס לצ.ה.ל. בדרגת רב-סרן, ומילא תפקיד חשוב בשירות המפות והצלומים של צ.ה.ל.

בנובמבר 1948 נשלח מטעם משרד הבטחון לחו"ל לרכישת ציוד טכני.

בשנת 1950 נבחר לחבר משלחת התאחדות בעלי התעשיה בישראל - לארצות הברית, לשם השתלמות מקצועית ולימוד דרכי יעול בתעשיה.

אח בלשכת בני-ברית "דוד ילין" בתל-אביב.

בניו : ישעיהו, עמוס.

צבי לבל

נולד בירושלים, כ"ח סיון תר"ס (25.6.1900).

לאביו ר' אהרן יהודה לבל (מנדלסון) נכד הרב יונה לייב מנדלסון (מתלמידיו של ה"חתם סופר") שעלה לארץ בשנת תקצ''ו והתישב בירושלים בהיותו בן עשרים (התחבר לתלמידי ה"חתם סופר" שעלו לפניו ויסד יחד אתם את "כולל אונגרן''. בנו ר' משה יהושע . היה ממיסדי שכונת "מאה שערים" בירושלים). ולאמו ינטה זלאטה בת יצחק ליב זילברשטיין .

דור רביעי בארץ. חניך "ישיבת ציון" ו"עץ חיים" בירושלים.

בגיל 15, לאחר שנתיתם גם מאביו. עבר לגור בבית אחיו חיים יונה לבל (ראה כרך ה', עמוד 2151) ביפו. המשיך להשתלם בלמודי חיל. סיים קורס בבית ספר תיכוני למסחר ועסק במסחר.

נשא לאשה את אהובה בת ר' יהודה אהרן וייס סג''ל (ראה את הערך שלו בכרך זה, בעמוד 2634).

לאחר המלחמה העולמית הראשונה, הצטרף ל"מזרחי הצעיר", מהחברים הראשונים של שכונת "המזרחי הצעיר" בשכונת מונטיפיורי, ליד תל-אביב.

בשנת 1928 נתמנה על ידי ממשלת המנדט למוכתר -שכונת מונטיפיורי והוטל עליו לארגן את הקמת המועצה במקום.

שמש חבר ברוב הועדים שנבחרו בשכונה וחבר פעיל בועדת החנוך.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2654). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2654