Volume 6

Page 2713

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

השתתף בכל הפעולות הצמחיות שהמכבי עסק בהם ; מלחמה נגד המסיון, השלטת השפה העברית, יסוד ההגנה ("הקבוצה היפואית'') וכו'.

בשנת 1916 נתקבל בתור פקיד במשרד הא''י שבהנחלתם של ד"ר ארתור רופין וד"ר יעקב טהון בתלאביב. אחר כבוש הארץ ע''י הבריטים היה ממארגני המכבי מחדש ועמד בראשו עד נסיעתו ללונדון.

בשנת 1919 עבר לפקידות בועד הצירים לא''י בירושלים ובאמצע שנת 1919 עבר לעבוד בלשכה הראשית של קרן היסוד שפעלה אז בלונדון.

בספטמבר 1926 עבר עם הלשכה הראשית של קרן היסוד לירושלים ומאז הוא ממשיך בתפקידו, גזבר משנה של הלשכה הראשית.

בשנת 1928 נשא לאשה את פרימה בת פניה ואברהם בורסוצקי. בתקופת המצור על ירושלים נפגע קשה בהתפוצצות בניני המוסדות הלאומים בירושלים (ליד חדרו נהרג ד"ר ליב יפה ז''ל) . הבריא לחלוטין.

בתו: יונה אשת דוד זהבי.

דוד יזרעאלי (רובין)

נולד בייקטרינוסלאב (רוסיה) בכסלו תרמ"ז (1886).

לאביו בנימין (סופר סתם וחזן) ולאמו מלכה בת אריה חנה'לס. קבל חנוך מסורתי והשתתף במקהלה בבית הכנסת.

היה חבר פעיל באגודה הציונית "גואלי-ציון'', שבראשה עמדו מ. מ. אוסישקין, ד"ר שמריהו לוין, ברוך ספיבק ועוד.

בשנת 1905 עלה לארץ והחל לעבוד כפועל חקלאי אצל אכר במושבה מנחמיה. כעבור שנתים עבר לקולקטיב בסג'רה (שמניה שוחט יסדה). שם עבד יחד עם דוד בן-גוריון ועוד.

בשנת 1908-1909 כשנוסדה המושבה כנרת היה ממתישביה הראשונים והקים שם בית ומשק, וממשיך בעבודה החקלאית עד היום.

בשנת 1913 נשא לאשה את חנה בת נסים בהלול (שהיתה קודם מורה בכפר תבור עם יוסף ויתקין (ראה את הערך שלו בכרך ד', עמוד 2009) ומהמורות הראשונות במושבה מנחמיה, יחד עם חיים צבי שוהם (ראה כרך א', עמוד 122). בשנת 1910 נשלחה להוראה בבולגריה וחזרה לארץ בשנת 1913. ומאז היא פעילה במשק החקלאי עם בעלה).

פנה לקומפוזיציה בגיל העמידה. איש העבודה שידע לשלב את העבודה והזמר ליצירה אחת המבטאת את עצם מהותו. חיבר מוזיקה ל"שיר השירים" וכן לפסוקים רבים מהתנ"ך, "תהילים" ולשירים ישראליים. יצירותיו הוקלטו ונוגנו לא אחת בראדיו "קול ישראל", במקהלות ובקונצרטים שונים בארץ.

הושפע מהשירים העבריים ששרו בימי "העליה השניה" בארץ והחל אז לחבר מנגינות עפי"ר לפי הטכסט של שיר השירים והתנ''ך, מפני שהם מבטאים גם את התקופה שלנו. התחיל אז לגדל ורדים, ויכול להיות שגם זה השפיע משהו. תמיד היה שר לעצמו. אף פעם לא חשב להוציא את השירים לרשות הרבים. היה שר ומדקלם בחברה. בחר את הפרקים המתאימים לתקופה שלנו והתחיל לחבר קומפוזיציות. הוא לימד את השירים לאומנים שונים בתל-אביב עד שהגיעו לרדיו.

בהוצאת מרכז לתרבות ולחנוך של ההסתדרות יצאו עלונים מיצירותיו.

צאצאיו: ימינה אשת אריה זוטרא (תל-אביב) עמנו אל (קבוץ אלומות), שולמית אשת אפרים טישלר (נהרג בעין-גב), שמואל (חקלאי במושבה כנרת).

שבתי (שבתיאל) דייטש

נולד בדרויא. פלך וילנה, ג' טבת תרמ''ו (20.12.1885).

לאביו אברהם (סוחר) ולאמו בת-שבע בת הרב משה חיים לוין, מדרויא.

קיבל חנוך מסורתי ואח"כ בוילנה, גמר בית ספר רוסי.

בשנת 1902 עבר לוילנה להשתלם בלמודים,

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2713). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2713