Volume 7

Page 2968

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נפטר בת"א, י"ד שבט תשי"א ונטמן לפי בקשתו בסנהדריה בירושלים.

דוד מלץ

נולד בנדין (פולין), כסלו תר"ס (נובמבר 1899), לאביו מנחם ולאמו רבקה בת ליב לבקוביץ. קבל חנוך מסורתי בחדר, בישיבה של הרב מסובאצ'וב, השכלה חילונית ובלמוד עצמי.

עלה לארץ בשנת תר"פ (1920).

ב-1921 ממיסדי חבורת "העמק" בכביש עפולה-נצרת.

מראשוני הקיבוץ המאוחד ואח"כ - איחוד הקבוצות והקיבוצים.

בשנת 1921 נשא לאשה את יהודית לבית מנש ובזיווג שני נשא בשנת 1933 את רוחמה בת שאול חזנוב. כל השנים, עד 1950 חקלאות במשך עין-חרוד.

הוראה בבית הספר המשותף לעין-חרוד ותל-יוסף חבר המרכז של איחוד הקבוצות והקיבוצים, חבר בית הדין העליון של מפלגת פועלי ארץ-ישראל (מפא"י).

חבר בועדות ובמועצות של ההסתדרות, מפא"י והקבוץ המאוחד.

כתב מאמרים ב"דבר", ב"מבפנים" וילקוטים שונים בבעיות תרבות, חנוך וספרות.

חבר ספרים: "מעגלות" (הוצאת "עם עובד",תש"ה), "חתחתים בדרך" (הוצאת "בטרם", תש"ז).

הספר "מעגלות" זכה בפרס ברגר מטעם אגודת הסופרים בשנת תש"ה. הספר תורגם בשנת 1950 לאנגלית בהוצאת שוקן, ניו-יורק ותורגם לאידיש ונדפס בעתון "דער טאג" בניו-יורק.

צאצאיו: אוריאלה אשת יעקב נטל, רפאל (נפל בשנת תש"ח במלחמת השחרור), רנה אשת ארי ארמון, נוגה.

מאיר בן ציון מאירי (פקטורוביץ)

נולד בברינסק (רוסיה), י"ט כסלו תרס"ו 17.12.1905). לאביו ר. ברוך חיים פקטורוביץ מויטבסק ולאמו אסנה גיטל בת הרב יוסף איתין. אביו היה סוחר בעירו, עוסק בצרכי צבור, חסיד חב"די והבית היה בית ועד לחכמים בעיר הרוסית שמחוץ לתחום המושב היהודי. אמו היתה משכילה ויודעת ספר, בת תלמיד חכם - הרב יוסף איתין מחוסלביץ שעסק בתורה כל ימי חייו מבלי לקבל עליו רבנות.

יחד עם חנוכו הכללי התחנך על ברכי היהדות המסורתית וקנה תורה מפי מוריו ורבותיו ברוסיה, ממחנכו הסופר אלד"ד בתורת המוסר מהרב דמתא ר' לייב בחסידות ומר' שמחה השמש בקבלה.

בעודו צעיר הצטרף לתנועה הציונית ועמד בראש האגודות מכבי, החלוץ ודרור בעירו.

בשנת 1924 נאסר בעד ציוניותו ונכלא ובשנת 1925 הוחלף לו מאסרו ביציאה מידית לארץ ישראל.

עלה לארץ בשנת 1925 והחל בעבודה ובהשתלמות בכלכלה, חשבונאות ובקרת.

בשנת 1929-1927 עבד בחיפה בתור מנהל המשרד בחברה ימית חיפה שבראשותה עמדו הקולונל קיש ויהודה איתין. נשא לאשה את רבקה בת ישראל רייטמן (ראה לעיל).

בשנת 1937 עבר לסוכנות היהודית והיה מנהל המדור להסברה פיננסית ובשנת 1946 כנציג מחלקת הכספים באירופה.

לפני קום המדינה לקח חלק בהכנות להקמת מוסדות כספיים ומוסד בקרת לעתיד וכן השתתף בתפקידים בטחונים (חבר ההגנה משנת 1929).

בשנת 1948 בקום המדינה קבל עליו להיות סגן החשב הכללי הראשון (סגן ממונה על הוצאת המדינה) ובשנת 1949 כשנתקבל חוק מבקר המדינה בכנסת נתמנה כמנהל הכללי של משרד מבקר המדינה.

משתתף כחבר פעיל באגודות מקצועיות, אגודת החשבונאים הבין לאומיים באנגליה, אגודת המזכירים המוסמכים באנגליה, חבר ועד אגודת רואי חשבון בישראל, חבר המועצה הממשלתית לרואי חשבון, חבר האגודה למדעי המנהל (בלגיה), חבר האגוד הבין לאומית למסים I.F.A. ואגודות מקצועיות אחרות.

כותב בכתבי עת כלכליים שונים.

בשנת 1954 סיים קורס השתלמות באדמיניסטרציה פיננסית בארצות הברית.

בתו: חגית (סיימה את האקדמיה הישראלית למוסיקה - פסנתר).

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2968). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2968