Volume 9

Page 3309

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חנה כהנוב (אברבום)

נולדה בניסן תרנ"א (אפריל 1891) בצפת.

לאביה אברהם חיים אברבום ולאמה אסתר לאה בת יעקב ליב קניבר. למדה בבית-הספר לבנות של חברת כי"ח בצפת, הצטיינה בלימודים, נשלחה להשתלמות בבית-המדרש למורים של החברה בפאריס והוסמכה למורה.

ב-1910 נישאה לאליהו כהנוב (ראה ערכו בכרך זה). בשנים 1925-1918 היתה מנהלת בית-הספר לבנות של חברה כי"ח בדמשק, ואח''כ מנהלת בתי-ספר לבנות של החברה בתל-אביב ובירושלים, עד שיצאה לפנסיה. לאות הוקרה על פעולתה למען התרבות הצרפתית במזרח הקרוב ניתן לה התואר "קצין האקדמיה הצרפתית".

זה שנים רבות אחות במסדר בני ברית, נשיאה לשעבר של לשכת בנות ברית בירושלים וחברה בלשכה הגדולה של המיסדר; חברה בועד הפועל של הסתדרות הציונים הכלליים בישראל.

צאצאיה: יעקב (מהנדס ראשי של חברת "של" בישראל), יצחק (סוחר בירושלים), שפרה אשת דניאל שר (עתונאי וסופר).

שמחה בונם ברקאי (גרוסבארד)

נולד בשבת נחמו תרנ"ח (יולי 1898) בלודז שבפולין.

לאביו י 654321 654321 654321 654321 654321 הנדליש. עד גיל 12 למד בחדר ואח"כ גמר בית-ספר תיכון למסחר ובית-ספר ריאלי. השתתף ביסוד "הצופים העברים" בלודז' ובכינוס הארצי הראשון שלהם, שהתכנס ב-1917 בווארשה ופוזר לפי פקודת המושל הצבאי של חיל הכיבוש הגרמני. (בין המשתתפים; השר בנטוב, חיים בן-מנחם - מנהל הדאר בישראל. עו"ד חיים קרונגולד ועוד).

היה ציר בועידת "הפועל הצעיר".

כן היה פעיל כמדריך נוער באגודות ציוניות, מרצה ומחנך.

אחרי מלחמת-העולם הראשונה נתקבל לבית-הספר הגבוה לפיתוח הקרקע בווינה, אך הידיעות על התחלת המפעל הציוני בממדים מורחבים בארץ בעקב "הצהרת בלפור" לא נתנוהו להמשיך בלימודים בגולה, והצטרף ל"קבוצת ה-105" שפרצה לארץ ופתחה את העליה השלישית בפסח תרע''ט.

בדרכם לארץ עברו את אלכסנדריה ורצו להתנדב משם לגדוד העברי. המפקד האנגלי הסכים בתנאי שילכו לכל מקום שיהא צורך בלחימתם, והמטרה הקרובה היתה לצרפם לחיל המשלוח הבריטי לארכאנגלסק, למלחמה בבולשביקים על אדמת רוסיה. הבחורים סירבו ועלו לארץ. גם כאן התנדב לגדוד העברי החונה בארץ, אבל השלטון הצבאי הבריטי סירב לקבל מתנדבים חדשים.

עבד בחקלאות כחבר בקבוצת חולדה, אח"כ בקבוצת גן שמואל. מילא תפקידים בהגנה והשתתף ב"רכישת" נשק בשבילה בחשכת הלילה מאת חיילי הגדוד העברי שבמחנה סרפנד. ארגן קבוצות ספורט עוד ב-1919.

ב-1922 נשא לאשה את גניה בת יוסף בריצקובסקי. המשיך לעבוד ביבוש ביצות, בסלילת כבישים ובשמירה ובמחצבות. היה שומר על הר הצופים לפני שנבנתה האוניברסיטה ואח''כ השתתף בעבודת בנינה.

אחרי כמה שנות עבודה חלוצית נתקבל לעבודת פקידות בחברת החשמל, השתלם בקורסים שונים בארץ ובלונדון, והנו מנהל מחלקת הגביה של חברת החשמל בתל-אביב.

היה פעיל כל השנים בהגנה, מפקד גדוד הג"א במלחמת העולם השניה גמר קורס להתגוננות אזרחית והיה מדריך וקצין ההתגוננות. המשיך בזיקתו לספורט ובשנים 1946/47 היה חבר ועדת המשמעת בהתאחדות לכדוררגל.

כתב בעתונות מאמרים בעניני הג"א, זכרונות מעלית "קבוצת ה-105" ובכתב-העת "מתח" של עובדי חברת החשמל. הכין בכתב רשימות רבות של זכרונות ממעשיו וחויותיו בארץ.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3309). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3309