Volume 9

Page 3354

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1906 והוא נער צעיר הצטרף לאגודת המכבי שנקראה אז "אגודת המתעמלים ראשון-לציון יפו", שנוסדה ע"י ד"ר ליאו כהן ויחזקאל חנקין (מראשוני "השומר").

כן היה מראשוני מיסדי וממשתתפי התזמורת "כנור ציון" בהנהלתו של מאיר קובלסקי (1909).

לקח חלק פעיל במלחמת המכבי במסיון שפעל אז "ברכישת" נוער יהודי ברשתו.

היה תמיד בין הראשונים בהגנת יפו ושכונותיה מפני התקפות הערבים.

בשנת 1914 עם פרוץ המלחמה העולמית הראשונה גורש מהארץ כנתין זר.

באלכסנדריה היה ממיסדי הצופים והמכבי והיה מפקדם. ובקום "גדוד נהגי הפרדות" היו חברי המכבי הראשונים שהתגייסו לגדוד הזה והצטיינו בו.

בשנת 1918 עם כבוש הארץ ע"י הצבא הבריטי חזר לארץ, כשסניפי המכבי במצרים מתפתחים ומשגשגים, ב-1918 נשא לאשה את צילה בת משה לוין, מבוברויסק.

בשנת 1919 נתקבל בתור מנהל עבודה ראשי במשרדי העבודות הצבוריות של ממשלת המנדט והמשיך בתפקידו עד שנת 1940.

בשנת 1939 הותקף ע"י הפורעים הערבים בשעת עבודתו, בעבודות כבישים בדרך תל-ליטוינסקי-סלמה ונפצע.

הוציא לפועל כבניני רוב הכבישים בארץ בימי ממשלת המנדט. לרגלי תפקידו זה, היה קשור עם מאות ואלפים פועלים ערבים מהכפרים והביא תועלת רבה להגנה.

בשנת 1924 נבחר לחבר מועצת עירית תל-אביב מטעם תושבי נוה-שלום.

היה יו"ר ועד העזרה הסוציאלית שע"י ועד הקהלה של ת"א-יפו (1924-26).

היה יו"ר עזרה לחולי הרוח בת"א.

בנותיו: יהודית אשת מנדל גרבש, אביבה אשת צבי אלמוג, נסיה אשת יונה פיינברג, עדנה אשת חיים גמזו,

ראובן (ראול) גור-אריה

נולד בעיירה פיטו ע"י פריז (צרפת) כחדש ניסן תרנ"ה (7.4.1895).

לאביו אברהם ולאמו שרה. קבל חנוך מסורתי ובבתי ספר צרפתיים.

עבד במשק המשפחה בטוניס.

בשנת 1912 עלה לארץ. הצטרף למכבי והיה כין החברים הפעילים והספורטאים הטובים בארץ.

בשנת 1914 נסע לצרפת לשרת בצבא הצרפתי.

בגמר מלחמת העולם הראשונה, חזר לארץ.

בשנת 1921 נשא לאשה את מרים בת דוד ברסלבסקי (ראה כרך ג', עמוד 1179).

עבד כפקיד במשרדי: דיזנגוף, טולקובסקי ועוד.

היה מנהל חברת אקספרס של אניות, היה פעיל בהגנה.

העמיד תלמידים רבים במשחקי כדור הרגל בארץ.

נפטר בפריז (צרפת) כ"ד תשרי תרצ"ט (19.10.1938).

צאצאיו: דוד, אורה אשת ד"ר פנחס נגלר.

ד"ר יעקב מאיר זלקינד

נולד בשנת תרל"ה (16.8.1875) בקוברין שבפלך גרודנה, רוסיה הלבנה, לאביו מרדכי יהודה ליב (סוחר ומשכיל. מצאצאי הבעש''ט ומשפחת הרבנים דון-יחיא מפורטוגל, שאחד מענפיה נתגלגל לישוב האשכנזי שבמלכות פולין) ולאמו (מצאצאי הרבנים ר' משולם זלמן אשכנזי מלובלין, מהרש"ל, בעל "תוספות יום-טוב" ורש"י) .

עד בר-מצוה למד בחדר והצטיין בתורה, ומפי מורה פרטי למד גם לימודים כלליים. אח"כ למד כשנתים בישיבת וולוז'ין, מפי הגאון רבי חיים ברלין, ובישיבות אחרות, נתרפסם כעילוי והוסמך לרבנות, ובבחינות אכסטרניות קיבל תעודת בגרות בגימנסיה רוסית בקיוב. אח"כ למד באוניברסיטאות ברלין, מינכן, ברן וגיניבה

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3354). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3354