Volume 9

Page 3360

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לאה (אחות ראשית) אשת יצחק אבני (הושאל ממשרד ראש הממשלה ללשכת הקהק"ל לדרום אפריקה ביוהאניסבורג), דינה ז"ל (מתה ממחלת לב בגיל 13).

יהודה (ליב) שערי (שויארמן)

נולד י"ט שבט תר"פ (8.2.1920) בסירט שבבוקובינה, רומניה.

לאביו יעקב בן מנדל (משפחה שבאה בראשית המאה ה-19 מרוסיה לגליציה ושלחה ענפים לבוקובינה, וינה, ברלין, זגרב וכ"ו) ולאמו לאה בת יצחק קליין. למד בגימנסיה בסירט ובצ'רנוביץ ואח"כ בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת צ'רנוביץ והיה חבר ההנהגה הראשית של "הנוער הציוני" ברומניה.

עלה לארץ ב- 1941 והיה חבר בקיבוצים ניצנים, גבע, אשדות יעקב, וממיסדי נוה-אבא (ואלדהיים לשעבר). ניהל את מחנה עלית הנוער בחיפה והיה מזכיר כללי של העובד הציוני במרכזו שבתל-אביב. באותה תקופה גמר את לימודיו בבית-הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתלאביב, עבר את הבחינות הממשלתיות והוסמך לעורך-דין.

ב-1946 נשא לאשה את פאולה בת יעקב ברייטנר. בשנים 1947-1945 פעל ברומניה בשם בדוי ובאורח בלתי-לגאלי כשליח הסוכנות בארגון התנועה החלוצית ועלית הנוער (ארגון ה"בריחה") ובראשית 1948 בעניני עלית הנוער במערב אירופה.

כיום הנו הבר הועדה המרכזת של הועד הפועל של ההסתדרות, ראש המחלקה המשפטית של הועד הפועל, מנהל המדור לפנסיה, חבר מזכירות המחלקה לאיגוד מקצועי, חבר המחלקה המדינית של הועד הפועל וחבר במוסדות מרכזיים אחרים של ההסתדרות ; חבר הנהלת המפלגה הפרוגרסיבית והועדה המדינית שלה וחבר מזכירות "העובד הציוני".

היה ציר לקונגרסים הציוניים הכ''ב (באזל 1946) והכ"ד (ירושלים 1956), ציר ההסתדרות לועידת האינטרנציונל של האיגודים המקצועיים החפשים (סטוקהולם 1953) וחבר במשלחת המדינית של ההסתדרות לאירופה המרכזית (דצמבר 1956).

ביקר בארה"ב להזמנת ממשלתה (לפי תכנית לסיוע חוץ) ועסק בלימוד בעיות האיגוד המקצועי.

פרסם מאמרים בקביעות ב"העובד הציוני" מאז 1941; ב"זמנים" (מאמרים ראשיים, כלכליים ופוליטיים) במשך הופעתו; ב"הקידמה" (גרמנית) בקביעות; ומדי פעם בפעם ב"דבר", "הארץ", "בטרם" ובעתונות לועזית, וכמה חוברות בדבר עמדת "העובד הציוני" בעניני ההסתדרות.

בתו: אריאלה.

חיים בר-אבא (ליטמנוביץ)

נולד בשנת תרס"ד (14.4.1904) בלודז שבפולין.

לאביו ר' שלמה (נכד הרב ר' מנדל מלוסא-פוזן ואח"כ בזדונסקה-וולה, ממקורבי האדמו"ר מנחם מנדל מקוצק) ולאמו אסתר צוטל בת ר' יחיאל מאיר סימארודינא הכהן.

למד בישיבות פולין ואח"כ רכש השכלה תיכונית במכינה של בית-המדרש לרבנים בוינה.

עלה לארץ בחדש שבט תרפ"ו (21.1.1926) עבד בתור פועל בנין, אח"כ בתור סוכן להפצת ספרים והיה ממיסדי הקואופרטיב של מפיצי הספר העברי.

משנת 1936 ניהל קופת מלוה קואופרטיבית "גאולה" ומ-1940 עד 1945 ארגן וניהל את מחלקת המסים המרכזית של הפועל המזרחי, בה הנהיג את המס האחיד, בדומה למס האחיד שבהסתדרות העובדים הכללית.

פעל שנתים בשליחות תנועתו כמנהל הליגה למען הפועל הדתי בארצות הברית, ובשנים האחרונות הנו בהנהלת "משכנות", וממנהלי החברה לשיכון ובנין של הפועל המזרחי, מראשי ארגון הותיקים של המזרחי והפועל המזרחי וחבר המועצה הכלכלית של המפלגה הדתית-הלאומית בישראל, וחבר הנהלת הקרן הקונסטרוקטיבית של המפלגה הדתית הלאומית.

מאז בואו לארץ היה חבר פעיל ואח"כ גם עסקן בהפועל המזרחי, נבחר כנציג תנועתו לועד הקהלה תל

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3360). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3360