Volume 1

Page 249

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר יצחק סמסונוב

נולד בהומל, רוסיה הלבנה, בשנת תרמ"ד לאביו ר' אריה ליב, ממיסדי חדרה. התחיל ללמוד ב"חדר" בהומל.

בן שבע עלה ארצה עם הוריו וחמשת אחיו בתרנ"א והשתכנו ב"חאן" של חדרה. שנים אחדות למר ב"חדר" שנוסד ב"חאן" ועם בנין בתי המושבה עבר לבנין מיוחד ונעשה בית-ספר. אח"כ למד בבית הספר של חברת כי"ח (אליאנס) ביפו ומשם עבר ללמוד במקוה ישראל. כשגמר שם את לימודיו נתקבל לעבודת פקידות אצל חברת יק"א בהנהלתו של חיים מרגלית-קאלוואריסקי . אך לא מצא סיפוק בעבודת-שיגרה של פקיד, כי הרגיש בתוכו יכולת להועיל יותר לישוב. נסע לצרפת ולמד רפואת-בהמות וב1908 חזר ארצה מוכתר כדוקטור ורופא וטרינרי מוסמך. נתקבל לעבודה בשרות הממשלה הטורקית בתפקיד וטרינר ראשי לסוריה בדמשק. במלחמתהעולם הראשונה גויס לצבא הטורקי ושרת בדמשק בתפקיד קצין רפואי.

אחרי המלחמה חזר ארצה ונתקבל לשרות ממשלת א"י בתפקיד וטרינר ראשי למחוז הצפון בחיפה. היה ראשון לרופאים הווטרינריים בארץ ויועץ לחברת פיק"א. פעל למען שיבוח גזעי הבהמות בארץ ושקד על בריאות המקנה של החקלאים היהודים והערבים בכל המחוז. יעץ והדריך את הצעירים היהודים בני הארץ, שהחליטו ללמוד את המקצוע הזה, ולעצתו גמרו רבים בהצלחה באותו בית-ספר בצרפת שבו למד הוא, ובהשתדלותו נתקבלו רופאים יהודים לא מעטים לשרות הווטרינרי הממשלתי.

לא עסק בפוליטיקה, אך עשה למען יצירת יחסי הבנה וידידות עם התושבים הערבים בארץ. היה פעיל במפעלי עזרה קונסטרוקטיבית ובבניה החפשית בארץ. פרסם בעתונים ובכתבי-עת מאמרים בעניני שמירת בריאות המקנה וריפוי בהמות.

אחרי 22 שנות שרות בממשלה בהצטיינות יצא לפנסיה.

נפטר בחיפה והובא לקבורה בחדרה, א' אייר תש"ד.

אריה לייב סימיאטיצקי

בן צבי. - נולד בעיירה סוקולי, פלך לומז'ה, בו' סיון תרמי"ג. אביו היה תלמיד חכם מופלג, ולימד בעיר מגוריו הנ''ל את השעור היומי בתלמוד לבעלי בתים בבית המדרש. מפיו למד הבן תלמוד ותנ"ך.

בן י"ב היה, כשעזב את בית הוריו, ויצא ללמוד ב"קבוצי תורה" בעיירות קרינקי ואסטרין. באותו פרק זמן למד על בורים את הדקדוק העברי ואת התנ"ך, וגם רוסית וצרפתית.

בשנת 1904 קבל את התפקיד להיות מורה ב"חדר המתוקן", עברית בעברית, בהנהלת ח. א. חזן בגרודנה. בתרס"ו הוציא בהוצ' "מוריה" חוברת מנוקדת בת י"ט עמודים בשם "שלום התלמיד", - ובה כללים לתלמיד על שמירת חוקי הבריאות.

נשא לאשה את רבקה בת צבי מנצינסקי מגרודנה.

בשנת 1907 עבר מגרודנה לוילנה, כדי להורות את למודי העברית בגימנסיה העברית-רוסית של פ. קאגאן. בעיר זו, שהייתה אחד ממרכזי העתונות העברית, צעד את צעדיו הראשונים בספרות, ונכנס לעבוד במערכת השבועון "העולם", בעריכתו של ל. יפה, ואח"כ של א. דרויאנוב.

כעבור זמן-מה נדד לבוכארה כמורה לעברית, ומשם כתב את מאמרו הראשון, על יהודי בוכארה, אורחות חייהם ומנהגי הפולחן שלהם, ופרסמו ב"הזמן" של ב"צ כ"ץ (לפי דברי המנוח פרסם בימי חייו שני מאמרים בלבד: האחד - הנ"ל, והשני פרסם בתש"ג ב"הארץ" בשם "תבוסה" נגד "ברית שלום").

בבוכארה שהה שנה אחת בלבד, אח"כ עבר לוורשה כמורה בבית הספר העברי של מ. קרינסקי ומשם, אחרי שלוש שנים, ללודז, בה לימד בגימנסיה

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 249). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/249